link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 12 november 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht publieke tribune*
5. Vaststellen besluitenlijst van 1 oktober 2019
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
8. Huisvestingsverordening Overbetuwe 2020
9. Uitvoeringsagenda bibliotheekwerk in Overbetuwe
10. Vaststellen en financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
11. Evaluatie systematiek personeelsbudget
12. Faciliteren BIZ centrum Elst*
13. Lidmaatschap ODRA van Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG*
14.Toelating tijdelijk lid van de raad
15. Benoeming burgerlid D66
16. Administratieve- en begrotingswijzigingen
17. Sluiting
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht publieke tribune*
*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst
5
Vaststellen besluitenlijst van 1 oktober 2019
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8
Huisvestingsverordening Overbetuwe 2020
Bespreekpunt
8.a
Motie VVD D66 CDA flexwoningen voor spoedzoekers
9.
Uitvoeringsagenda bibliotheekwerk in Overbetuwe
Bespreekpunt
10.
Vaststellen en financiering Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
Bespreekpunt
10.a
Amendement PvdA, CU, GL, CDA financiering DMJOP
10.b
Motie CU, PvdA, Groenlinks en D66; Groene daken (gemeentelijk) vastgoed
11
Evaluatie systematiek personeelsbudget
Bespreekpunt
12
Faciliteren BIZ centrum Elst*
Bespreekpunt
13.
Lidmaatschap ODRA van Werkgeversvereniging niet-gemeenten VNG*
Bespreekpunt

Omdat dit onderwerp rechtstreeks op de raadsagenda is geplaatst is in het besluit de zin 'gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 22 oktober 2019' verwijderd:
13.a
Amendement VVD CDA PvdA GBO lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen
14
Toelating tijdelijk lid van de raad
15
Benoeming burgerlid D66
Hamerpunt
16
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerpunt
17
Motie GBO D66 CDA vaccinatiegraad
18
Motie CDA GBO D66 CU BOB PvdA GL Stikstof is een probleem van ons allemaal
19
Sluiting