link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 6 oktober 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Opening
2\. Vragenuur
3\. Vaststelling agenda
4\. Ontslag en benoeming burgerlid BOB
5\. Vaststelling besluitenlijst van 08\-09\-2020
6\. Ingekomen stukken en mededelingen
7\. Verbonden partijen
8\. Actieve informatievoorziening door het college
9\. Zienswijze inpassingsplan railterminal
10\. Scenario\-onderzoek milieustraten gemeente Overbetuwe
11\. Tweede bestuursrapportage 2020
12\. Aankoop grond en opstallen Nieuwe Aamsestraat 13B te Elst
13\. Hart van Driel
14\. Vaststellen bestemmingsplan "Elst\, Groenestraat 84"
15\. Vaststellen bestemmingsplan "Heteren\, Achterstraat 6"
16\. Verordening minimaregeling Overbetuwe 2020
17\. Evaluatie en actualisatie van de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting producten
18\. Administratieve\- en begrotingswijzigingen

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Ontslag en benoeming burgerlid Burgerbelangen Overbetuwe
5
Vaststellen besluitenlijst 8 september 2020
6
Ingekomen stukken en mededelingen
De oranje/geel gearceerde moties en toezeggingen zijn volgens de organisatie afgehandeld. De organisatie hoort graag of de raad dat ook zo ziet.
7
Verbonden partijen
8
Actieve informatievoorziening door het college
9
Zienswijze inpassingsplan railterminal
Bespreekstuk

Overzicht documenten:
1.    Inpassingsplan RTG - Regels
2.    Inpassingsplan RTG - Toelichting
3.    Map met Bijlagen bij regels
4.    Map met Bijlagen bij toelichting
5.    Milieueffectrapport
6.    Juridisch advies houdbaarheid zienswijze inpassingsplan railterminal (toegevoegd dd 29 sept)
pdf 20-10-06.09 Raadsvoorstel Zienswijze op Ontwerp-Inpassingsplan Railterminal Gelderland (35KB)
pdf 20-10-06.09 Concept raadsbesluit Zienswijze op Ontwerp-Inpassingsplan Railterminal Gelderland (23KB)
pdf 20-10-06.09 Relevant stuk 1 Inpassingsplan, Regels Railterminal Gelderland_21 augustus 2020.pdf (613KB)
pdf 20-10-06.09 Regels bijlage 1 Bedrijvigheid bij functieverandering binnen agrarisch bestemmingen.pdf (95KB)
pdf 20-10-06.09 Regels bijlage 2 Lijst van nevenactiviteiten.pdf (242KB)
pdf 20-10-06.09 Regels bijlage 3 Aanvulling wijzigingsvoorwaarden wijziging bestemming Argrarisch naar bestemming Bedrijf.pdf (185KB)
pdf 20-10-06.09 Regels bijlage 4 Niet diepwortelende beplanting Gasunie.pdf (18KB)
pdf 20-10-06.09 Inpassingsplan, Verbeelding Railterminal_Gelderland_2020-08-21_A0.pdf (2.1MB)
pdf 20-10-06.09 Relevant stuk 2 Inpassingsplan, toelichting Railterminal Gelderland 25 augustus 2020 toegankelijk.pdf (6MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 1_MKBA Railterminal Gelderland - 09_06_2016_Geredigeerd.pdf (9.9MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 2 Bijlage notitie RTG en gebiedsvisie Knoop 38 bij Statenbrief - 31_10_2017_Geredigeerd.pdf (769KB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 3_MES RTG inclusief bijlagen_compressed- 30_08_2017_Geredigeerd verkleind_Deel1.pdf (41.5MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 3_MES RTG inclusief bijlagen_compressed- 30_08_2017_Geredigeerd verkleind_Deel2.pdf (21MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 4_Rapport - Vooronderzoek Bodem RTG Valburg_Geredigeerd.pdf (2MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 5_archeologie_project-3697-4027_BO-IVO-PIP-RTG-Valburg_def_v2-3_totaal_Geredigeerd verkleind.pdf (10.9MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 6 Rapport 'Railterminal Gelderland toets LvDV' (006586.20200417.R1.02)_Geredigeerd.pdf (9.1MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 7_NGE PLS-CE - VALBURG - RAILTERMINAL - OVERBETUWE ondertekend_Geredigeerd.pdf (3.9MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 8 addendum ODRN Externe Veiligheid RTG_Geredigeerd.pdf (1.5MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 9 Royal HaskoningDHV ecologisch ondezoek PIP RTG dec 2019 incl bijlagen_Geredigeerd.pdf (37.9MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 10 Royal HaskoningDHV Akoestisch onderzoek TPBG5020-102R002F6.0 Rapport geluid PIP RTG 13-02-2020 incl bijlagen_Geredigeerd.pdf (9.6MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 11_Zettingsonderzoek leidingen en kabels RTG - 20181010.pdf (24.1MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 12_Railterminal Gelderland - EMC-verkenning_definitief_Geredigeerd.pdf (1MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 13_Railterminal Gelderland - EMC-nadere berekeningen_definitief_Geredigeerd.pdf (1.9MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 14 verkleind Pouderoyen Compagnons Landschappelijke inpassing RTG 17 juni 2020_Geredigeerd.pdf (12.8MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 15_RAILTERMINAL GELDERLAND LICHTNL 191018_Geredigeered.pdf (3.5MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 16_Luchtkwaliteit_PIP_RTG_27-02-2019_Geredigeerd.pdf (294KB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 17_Eindrapportage preverkenning knoop 38_Geredigeerd.pdf (46.4MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 18_Watertoets ontsluiting RTG Valburg 27-02-2019_Geredigeerd.pdf (3.6MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 19_ODRA geuradvies RTG okt 2018_Geredigeerd.pdf (161KB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 20 overzichtstekening-A1-594X1680n_Geredigeerd.pdf (833KB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 21 PanteiaRapportage RTG20032020_Geredigeerd.pdf (7.6MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 22 Royal Haskoning DHV Memo Openbare verlichting 15-11-2019_Geredigeerd.pdf (8.9MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 23 Fugro Trillingenonderzoek RTG nov 2019.pdf (3MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 24 Nota van beantwoording overleg Railterminal Gelderland_Geredigeerd.pdf (246KB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 25 Memo - aanvulling watertoets_Geredigeerd.pdf (426KB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 26 MER R001-1274790EZM-V05-mdg-NL_Geredigeerd.pdf (18.9MB)
pdf 20-10-06.09 Toelichting bijlage 27 Bijlagen MER R001-1274790EZM-V05-mdg-NL_Geredigeerd verkleind.pdf (43MB)
pdf 20-10-06.09 Relevant stuk 3 A3 RTG Inpassingsplan Wijzigingen DEF.pdf (250KB)
pdf 20-10-06.09 Relevant stuk 4 Zienswijze IP RTG Railterminal Gelderland (5MB)
pdf 20-10-06.09 Relevant stuk 5 Zienswijze IP RTG Schone versie (34KB)
pdf 20-10-06.09 Relevant stuk 6 Zienswijze IP RTG met wijzigingen bijhouden (42KB)
pdf 20-10-06.09 Milieueffectrapport-V05-mdg-NL inclusief bijlagen_Geredigeerd_Deel1.pdf (33.9MB)
pdf 20-10-06.09 Milieueffectrapport-V05-mdg-NL inclusief bijlagen_Geredigeerd_Deel2.pdf (41.5MB)
pdf 20-10-06.09Overzicht technische vragen politieke avond 22 september 2020.docx (27KB)
pdf 20-10-06.09 technische vragen BOB VV zienswijze inpassingsplan railterminal.docx (22KB)
pdf 20-10-06.09 Beantwoording technische vragen akoestisch onderzoek RTG.docx (21KB)
pdf 200929-def-advies-6-13 Awb.pdf (103KB)
9.a
Amendement raadsbreed ontwerp inpassingsplan railterminal gelderland
10
Scenario-onderzoek milieustraten gemeente Overbetuwe
Bespreekstuk
10.a
Amendement VVD CDA CU D66 BOB DEF milieustraten
11
Tweede bestuursrapportage 2020
Bespreekstuk
Punt wordt aangehouden tot 3 november 2020
11.a
PvdA, GrL, BOB amendement 2de bestuursrapportage
12.
Aankoop grond en opstallen Nieuwe Aamsestraat 13B te Elst
Besluitstuk
13.
Hart van Driel
Hamerstuk
14.
Vaststellen bestemmingsplan "Elst, Groenestraat 84"
Hamerstuk
15.
Vaststellen bestemmingsplan "Heteren, Achterstraat 6"
Hamerstuk
16
Verordening minimaregeling Overbetuwe 2020
Hamerstuk
17
Evaluatie en actualisatie van de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting producten
Hamerstuk
18
Administratieve - en begrotingswijzigingen
19
Motie D66, PvdA, BOB, GL Woonplicht Overbetuwe
Motie wordt aangehouden
20
Motie GroenLinks afschaffen verhuurdersheffing
21
Sluiting