link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 24 februari 2021

Locatie: via Webex
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Gerdien Maaijen
Toelichting: ++**Bijeenkomst raadswerkgroep Sociaal Domein**++**Link naar de opname**:
https://raadoverbetuwe.my.webex.com/raadoverbetuwe.my/ldr.php?RCID=c7857c1bd29e48cd9dba8ea57a432cd5
**Wachtwoord voor opname**:
Je3AfhCq**Nieuwe map documenten Sociaal Domein:**
In iBabs is een nieuwe map aangemaakt met documenten over sociaal domein. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Sociaal Domein. Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.
Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Sociaal Domein (onder gedeelde folders)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda en procesafspraken
++Vergaderhygiëne++:
\- camera's zoveel mogelijk standaard aan
\- microfoons zoveel mogelijk standaard uit
\- signaleren voor spreken zoveel mogelijk via hand\-opsteek functionaliteit
\- vragen/opmerkingen nav en/of tussendoor kunnen ook via de chat
\- geen politieke inbreng
\- actieve deelname aan bijeenkomsten adhv geagendeerde onderwerp\(en\) met concrete bijdragen
\- gericht op samenwerking
\- luisteren en spreken met respect voor ieders inbreng & perspectief
\- innovatieve \(inclusief experimentele\) en interactieve werkvormen worden gewaardeerd
3
Vaststellen besluitenlijst van 14 januari 2021
Bijgevoegd concept-besluitenlijst
4
Presentatie en bespreken monitor Sociaal Domein 2020
Bijgevoegd
Beleidsmonitor SD 2020

De presentatie zal worden gehouden door Elke Haanraadts en Rob Engels (20 min.)
Aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie (40 min.)

++Uit de mail van Rob Engels van 16 februari++:
Bijgaand treft u aan de monitor Sociaal Domein 2020. Deze is dinsdag 16 februari jl. vastgesteld door het college van B&W. De afgelopen periode is hard gewerkt om de resultaten van de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet zichtbaar te maken. Hiertoe werken wij met een nieuw dashboard. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar in de monitor (deel I) zoals die nu voorligt. De monitor is een groei document, we werken de komende maanden verder aan een verbeterslag.
5
Bepalen (prioriteiten)lijst onderwerpen tbv Lange Termijn Agenda (LTA)
++Bijgevoegd++:
\- De visuele terugkoppeling van de denkhoeden
\- De integrale input en \(kwalitatieve\) samenvatting voor de woordwolken
++Aanpak / doel++:
\- Toelichting op de lijst \(15 min\.\)
\- Via mentimeter prioriteiten volgorde bepalen door leden werkgroep en uitkomst presenteren \(20 min\.\)
\- Gezamenlijk bepalen welke twee onderwerpen de komende twee vergaderingen op de agenda komen te staan en wie mee wil helpen deze voor te bereiden \(15 min\.\)

++Op basis van alle input zijn de volgende onderwerpen gedefinieerd voor de LTA++:
\- externe praktijkvoorbeelden & \-ervaringen \(zorgverzekeraars\, mensen uit het veld\, cliënten\, andere gemeenten\, provincie\)
\- interne praktijkvoorbeelden & \-ervaringen \(college\, ambtenaren\)
\- grens tussen verantwoordelijkheid college vs raad
\- dilemma's van het college
\- deep\-dive financiële aspecten sociaal domein \(bijv\. incl\. benchmark\, Duisenberg\-methode\)
\- Duisenberg\-methode
\- inhoudelijke zere plekken & knelpunten
\- 18 randvoorwaarden uit de notitie \(misschien alle 18 separaat vermelden?\)
\- preventie
\- beleidsindicatoren
\- periodieke monitor
6
Afspraken voor eerstvolgende werkgroepbijeenkomsten
De volgende bijeenkomst is op 15 april om 20.00 uur.
7
Rondvraag en sluiting