link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 11 januari 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.

1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht publieke tribune\*
5. Vaststelling besluitenlijst van 07-12-2021
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
8. Actieve informatievoorziening door het college
9. Wijzigingsverordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2022 (1e wijziging)\*
10. Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2022\*
11. Veiligheidsprotocol raads- burger- en collegeleden gemeente Overbetuwe
12. Gemeentelijke investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen
13. Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO-DRAN
14. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2022
15. Sluiting

1
Opening
2
Vragenuur
Vraag dhr. Noordermeer dd . 12 januari 2022: Gisteren verwees wethouder Horsthuis-Tangelder bij de beantwoording van mondelinge vragen naar informatie over de schuldhulpverlening aan de raad die zou zijn opgenomen in een update werk en inkomen van Maart 2021 en in de periodieke monitor sociaal domein.
Kunnen jullie mij helpen aan het genoemde stuk van maart 2021? In de monitors kan ik zo snel geen info over schuldhulpverlening vinden. Kunnen jullie me op dit punt aan de concrete teksten (bv paginanummers) helpen?

Antwoord dd 24 januari 2022: Ter beantwoording van de onderstaande vraag is de update werk en inkomen toegevoegd (maart 2021).
Onder de kop: Integraal armoedebeleid “Samen zorgen voor perspectief, armoede raakt ons allemaal” (Pagina 4 t/m 9).
Is gecombineerde informatie te vinden over armoede en schulden.
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht publieke tribune*
\*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst.
5
Vaststelling besluitenlijst van 7 december 2021
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8
Actieve informatievoorziening door het college
9
Wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2022*
Bespreekstuk
10
Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2022*
Bespreekstuk
11
Veiligheidsprotocol raads- burger- en collegeleden gemeente Overbetuwe
Besluitstuk
12
Gemeentelijke investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen
hamerstuk
13
Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO-DRAN
Hamerstuk
14
Administratieve- en begrotingswijzigingen 2022
Hamerstuk
15
Gedeeltelijke opheffing geheimhouding historisch overzicht Rijksweg Zuid 39 en 41 te Elst
16
Sluiting