link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 3 september 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Benoeming en installatie wethouder
3. Vragenuur
4. Vaststelling agenda
5. Vaststelling besluitenlijsten van 25 juni en 2 juli 2019
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
Bespreekpunten:
8. Vervangingsschema materieel 2018-2032
9. Rapport rekenkamercommissie m.b.t. burgerparticipatie
10. Addendum “Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Overbetuwe
Hamerpunten:
11. Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
12. Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
13. Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
14. Ontslag en benoeming burgerleden
15. Administratieve- en begrotingswijzigingen
16. Sluiting

1
Opening
2
Benoeming en installatie wethouder
Aangenomen met 25 stemmen voor en 4 blanco stemmen
3
Vragenuur
4
Vaststelling agenda
5
Vaststelling besluitenlijsten 25 juni en 2 juli 2019
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8. .
Vervangingsschema materieel 2018-2032
Bespreekstuk
8.a
Amendement PvdA vervangingsschema materieel
8.b
Motie GroenLinks PvdA vervangingsschema materieel 2018-2032 (1)
Motie wordt door Groenlinks ingetrokken
9.
Rapport rekenkamercommissie mbt burgerparticipatie
Bespreekstuk
9.a
Amendement PvdA rapport Rekenkamercommissie Burgerparticipatie
10
Addendum "Beledsvisie externe veiligheid gemeente Overbetuwe"
10.a
Amendement BOB aanpassen beleid externe veiligheid
11. .
Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
Hamerstuk
11.a
Motie GBO Regenboogzebrapad
12. .
Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
Hamerstuk
13. .
Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
Hamerstuk
14
Ontslag en benoeming burgerleden
15
Administratieve- en begrotingswijzigingen
PvdA en Groenlinks stemmen tegen de 13e begrotingswijziging
16
Motie BOB, Groenlnks en D66; minder uitval jeugdhulptrajecten
17
Motie GBO, D66, Groenlinks en PvdA; bestrijding processierups
18
Motie GBO en D66; Lachgas
19
Motie BOB; Brief aan kamer wet experiment gesloten coffeeshopketen
Motie wordt ingetrokken
20
Sluiting