link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 3 december 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Installatie de heer van Noordwijk
3. Vragenuur
4. Vaststelling agenda
5. Spreekrecht publieke tribune*
6. Vaststellen besluitenlijst 5 en 12 november 2019
7. Ingekomen stukken en mededelingen
8. Verbonden partijen
9. Belastingverordeningen 2020*
10. Verordening Tarieven Gemeentelijke accommodaties Gemeente Overbetuwe*
11. Tussenrapportage 2019-4 (TR4-2019)*
12. Gedragscode raad en griffie mbt persoonsgegevens*
13. Vaststellen van uitgangspunten en wegingscriteria voor het aanwijzen van voorkeurslocaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen
14. Wijziging abonnementstarief Wmo 2015
15. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Noordhoeksestraat 2, Driel
16. Vaststellen Buitengebied, Boterhoeksestraat 15, Heteren
17. Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Elster grindweg 22 en Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel
18. Vaststellen verzamel bestemmingsplan 2019 (3 locaties)
19. Vaststellen bestemmingsplan, Buitengebied De Hel ongenummerd, Randwijk
20. Bouwstenennotitie Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP)
21. Beantwoording motie M-014 verkiezingsborden
22. Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2019
23. Controleverordening gemeente Overbetuwe 2020*
24. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Overbetuwe 2020*
25. Administratieve- en begrotingswijzigingen
26. Sluiting

1
Opening
2
Installatie de heer Van Noordwijk
3
Vragenuur
4
Vaststellen agenda
5
Spreekrecht publieke tribune *
*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op de agenda zijn geplaatst
6
Vaststeling besluitenlijsten 5 en 12 november 2019
7
Ingekomen stukken en mededelingen
8
Verbonden partijen
9.
Belastingverordeningen 2020*
Bespreekstuk
pdf 19-12-03.09 Raadsvoorstel Belastingvoorstellen 2020 (38KB)
pdf 19-12-03.09a Relevant stuk 1, concept raadsbesluit verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2020-2 (31KB)
pdf 19-12-03.09b Relevant stuk 2, concept raadsbesluit verordening hondenbelasting gemeente Overbetuwe 2020.docx (29KB)
pdf 19-12-03.09c Relevant stuk 3, concept raadsbesluit verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2020.docx (42KB)
pdf 19-12-03.09d Relevant stuk 4, concept raadsbesluit verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2020.docx (33KB)
pdf 19-12-03.09e Relevant stuk 5, concept raadsbesluit verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2020.docx (32KB)
pdf 19-12-03.09f Relevant stuk 6, concept raadsbesluit verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2020.docx (33KB)
pdf 19-12-03.09g Relevant stuk 7, concept raadsbesluit verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2020.docx (33KB)
pdf 19-12-03.09g Relevant stuk 7a Kaartje voor precariobelasting standplaatsen centrum Elst (1.7MB)
pdf 19-12-03.09h Relevant stuk 8, concept raadsbesluit verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Overbetuwe 2020.docx (28KB)
pdf 19-12-03.09i Relevant stuk 9, concept raadsbesluit legesverordening gemeente Overbetuwe 2020.docx (31KB)
pdf 19-12-03.09j Relevant stuk 10, concept raadsbesluit reclamebelasting gemeente Overbetuwe 2020.docx (32KB)
pdf 19-12-03.09j Relevant stuk 10a Kaart voor bijlage bij verordening reclamebelasting 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 (540KB)
pdf 19-12-03.09k Relevant stuk 11, concept raadsbesluit kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2020.docx (28KB)
pdf 19-12-03.09 Technische vragen belastingverordeningen 2020 incl antwoorden.docx (27KB)
9.a
Amendement D66, PvdA Kwijtschelding nav reinigingsrecht
10
Tarieven Gemeentelijke Accommodaties Gemeente Overbetuwe 2020*
Bespreekstuk
11
Tussenrapportage 4 - 2019 (TR4 - 2019)
Dit voorstel is pas op 21 november aan deze agenda toegevoegd.
12
Gedragscode raad en griffie mbt persoonsgegevens*
Bespreekstuk
13
Vaststellen van uitgangspunten en wegingscriteria voor het aanwijzen van voorkeurslocaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen inclusief de benodigde middelen tot aan de fase van locatiekeuze
Bespreekstuk
13.a
amendement behorende bij uitgangspunten en wegingscriteria nieuwe woonwagenstandplaatsen
14.
Wijziging abonnementstarief Wmo 2015
Bespreekstuk
14.a
Amendement opstaptarief WMO 2015
15
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Noordhoeksestraat 2, Driel
Hamerstuk
16
Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Boterhoeksestraat 15, Heteren"
Hamerstuk
17.
Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Elster Grindweg 22 en Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel"
Hamerstuk
18
Vaststellen Verzamelbestemmingsplan 2019 (3 locaties)
Hamerstuk
19.
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, De Hel ongenummerd, Randwijk
Hamerstuk
20. .
Bouwstenennotitie Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP)
Hamerstuk
21
Beantwoording motie M014 verkiezingsborden
Hamerstuk
22
Verordening Rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2019
Hamerstuk
23.
Aanpassing Controleverordening*
Hamerstuk
24
Verordening 213A onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid*
Hamerstuk
25
Administratieve- en begrotingswijzigingen
26
Sluiting