link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 10 maart 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Ambtsbelofte J.E. Nums (griffie medewerker)
3. Vragenuur
4. Vaststelling agenda
5. Vaststelling besluitenlijst van 4 februari 2020
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Motie en toezeggingen lijst
8. Verbonden partijen
9. Actieve informatievoorziening door het college
10. Borgstelling sociale kredietverlening
11. Ontwikkelingen Rijnstate in Elst Centraal
12. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 108 en ongenummerd Elst
13. Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2019
14. Zienswijze conceptbegroting 2021 VGGM
15. Administratieve- en begrotingswijzigingen
16. Sluiting

1
Opening
2
Ambtsbelofte J.E. Nums (griffie medewerker)
3
Vragenuur
4
Vaststelling agenda
5
Vaststelling besluitenlijst van 4 februari 2020
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Motie en toezeggingen lijst
Alle fracties hebben aangegeven over welke moties of toezeggingen, waar ‘afgehandeld’ bij staat, men nog wil spreken en waarom.
In de raad worden deze besproken. Het betreft de nummers: 7, 19, 41, 66, T77, 94. De fractie die de motie of toezegging heeft aangemerkt als ‘niet afgehandeld’ mag dat toelichten. Dan antwoordt de portefeuillehouder. Daarna beslist de raad of de motie of de toezegging is afgehandeld. Alle moties en toezeggingen die afgehandeld zijn verdwijnen voor de volgende raadsvergadering van de lijst. De opgeschoonde lijst zal vervolgens in Excel, per portefeuillehouder, naar de raad komen.

8
Verbonden partijen
9
Actieve informatievoorziening door het college
Actieve informatievoorziening door het college
Het college wordt de mogelijkheid geboden om korte, bondige, actuele mededelingen te doen van in totaal 15 minuten, met een maximum van 2 minuten per onderwerp. De mededeling mag niet uitlokken tot debat.

10
Borgstelling sociale kredietverlening
Besluitstuk
11. .
Ontwikkelingen Rijnstate in Elst Centraal
Hamerstuk
12.
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 108 en ongenummerd Elst
Hamerstuk
13. .
Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2019
Hamerstuk
14
Zienswijze conceptbegroting 2021 VGGM
Hamerstuk
15
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
16
Motie GBO - GL Behoefteonderzoek
Motie is aangehouden
17
Motie BOB- D66 Omgaan met ruimte
18
Motie GL-CDA-D66 dorpshart Zetten
Motie is aangehouden
19
Motie GL-CDA-D66-PvdA-CU-GBO Hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen
20.
Sluiting