link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 2 april 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. A.S.F. van Asseldonk
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht publieke tribune*
5. Vaststelling besluitenlijst van 26 februari 2019
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Bespreekstukken:
7. Bekrachtiging geheimhouding over “Knoop 38”
8. Vaststellen bestemmingsplan Steenbeekstraat Zetten
9. Wensen en bedenkingen initiatief Rijnstate in Elst Centraal
10. Gemeente Overbetuwe en de toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen na 2020
11. Benoeming voorzitter rekenkamercommissie*
12. Controleverslag fractievergoedingen*
13. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Engels*
14. Instemming voor mandatering griffier voor privaatrechtelijke rechtshandelingen*
15. Benoeming nieuw lid raadspresidium*
16. Verbonden partijen
Hamerstukken:
17. Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)
18. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019

*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst.


1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht publieke tribune*
5
Vaststelling besluitenlijst van 26 februari 2019
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Bekrachtiging geheimhouding over “Knoop 38”
Bespreekstuk
8. .
Vaststellen bestemmingsplan Steenbeekstraat Zetten
Bespreekstuk
8.a
Amendement Groenlinks bestemmingsplan Steenbeekstraat
9.
Wensen en bedenkingen initiatief Rijnstate in Elst Centraal
Bespreekstuk
10.
Gemeente Overbetuwe en de toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen na 2020
Bespreekstuk
10.a
Amendement BOB Doelgroepenvervoer
11
Benoeming voorzitter rekenkamercommissie*
Bespreekstuk
12
Controleverslag fractievergoedingen*
Bespreekstuk
13
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Engels*
Bespreekstuk
14
Instemming voor mandatering griffier voor privaatrechtelijke rechtshandelingen*
Bespreekstuk
15
Benoeming nieuw lid raadspresidium*
Met 19 stemmen voor is Dhr. Beune benoemd als nieuw lid Raadspresidium
16
Verbonden partijen
Bespreekstuk
17.
Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)
Hamerstuk
18
Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019
Hamerstuk
19
Benoeming nieuw burgerlid VVD
20
Motie BOB Maaltijd voorziening minima
Motie wordt aangehouden
21
Sluiting