link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 januari 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: In verband met de Coronamaatregelen is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.
De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 16 december 2021, lijst van toezeggingen en regiozaken
Korte terugkoppeling van de bijeenkomst van klankbordgroep RNOB d.d. 12-01-2022 door de heer Van Limpt (SP)
6
Installatie burgercommissielid
Installatie van de heer T. Schoones, burgercommissielid VVD. Dhr. Schoones is op 16 december 2021 al door de raad benoemd.
7
Behandeling rekenkameronderzoek 'Second opinion op Actieplan Woningbouw: sneller en flexibel'
Hamerstuk
7.a
Technische vragen: Behandeling rekenkameronderzoek 'Second opinion op Actieplan Woningbouw: sneller en flexibel'
8
Vaststelling definitieve Transitievisie Warmte, inclusief uitvoeringsstrategie
Bespreekstuk
8.a
Technische vragen: Definitieve Transitievisie Warmte, inclusief uitvoeringsstrategie
8.b
Raadsinformatiebrief Reflectie klankbordgroep Transitievisie Warmte
8.c
Motie Gemeentebelang Meierijstad: Transitievisie Warmte
9
Instemming huidige werkwijze beheer en onderhoud openbare ruimte
Bespreekstuk
9.a
Technische vragen: huidige werkwijze beheer en onderhoud openbare ruimte
9.b
Reactie n.a.v. toezeggingen commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
9.c
Ingekomen reactie ZLTO
9.d
Amendement CDA, LB,LOKAAL,HIER: aanpassing beheer openbare ruimte
10
Vaststelling Duurzame mobiliteitsvisie gemeente Meierijstad
Bespreekstuk
10.a
Technische vragen: Duurzame mobiliteitsvisie gemeente Meierijstad
10.b
Ingekomen reactie buurtvereniging 't Everse (aangemeld als inspreker)
10.c
Amendement Gemeentebelang Meierijstad: Randweg Erp
10.d.1
Motie D66, PvdA en Gemeentebelang: Lobby spoorverbinding Meierijstad
Motie is ingetrokken
10.d.2
Motie PvdA, D66, HIER, Lokaal: Lobby N279 en omstreken
10.d.3
Motie CDA en Gemeentebelang: N279
10.d.4
Motie Hart,CDA,D66, SP, GB: Benenwagen
10.d.5
Motie Lokaal en Lijst Blanco: Monitoren verkeer
11
Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie gemeente Meierijstad
Bespreekstuk
11.a.1
Technische vragen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie gemeente Meierijstad
11.a.2
Technische vragen HIER: Notitie reikwijdte en detailniveau windenergie
11.b
Motie Gemeentebelang: referendum windmolens
11.c
Motie Gemeentebelang: adviesbureau Pondera
12
Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeentebelang: Openluchtzwembad Veghel
Bespreekstuk
 Motie is ingetrokken
13
Motie vreemd aan de orde van de dag HIER, PvdA, Gemeentebelang, D66, Hart:, Lijst Blanco en LOKAAL: Je lacht je dood
Bespreekstuk
14
Sluiting