link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 april 2017

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.A. Fränzel

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vaststelling besluitenlijst vergadering 9 maart 2017
5
Ingekomen stukken
5.A
Bestuurlijke stukken
5.B
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
5.C
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
5.D
Moties van andere overheden
6
Vaststelling Bestemmingsplan Keur 19, Schijndel
Hamerstuk
7
Vaststelling Bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7, Schijndel
Hamerstuk
8
Vaststelling Bestemmingsplan Kom Mariaheide, herziening Pastoor van Haarenstraat 52
Hamerstuk
9
Kadernota 2018 GGD/wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
Hamerstuk
10
Beschikbaarstelling krediet voor liquidatiekosten van Optimisd
Hamerstuk
11
Vaststelling Bestemmingsplan De Dubbelen, Veghel
Bespreekstuk
12
Vaststelling Verordening ereburgerschap, erepenning en jeugdlintje Meierijstad
Bespreekstuk
13
Benoeming van (plaatsvervangend) lid in Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap De Dommel
Schriftelijke stemming
14
Initiatiefvoorstel SP en Lijst Blanco: Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Meierijstad 2017
Bespreekstuk
15
Motie vreemd aan de orde van de dag D66 en Lijst Blanco: landbouwbeleid
Bespreekstuk
16
Motie vreemd aan de orde van de dag D66 en Hart voor Schijndel: kwijtschelding leges energie neutraal (ver)bouw
Bespreekstuk
17
Motie vreemd aan de orde van de dag PvdA: participatie en duurzaamheid
Bespreekstuk
18
Motie vreemd aan de orde van de dag Team Meierijstad: inclisief beleid in Meierijstad van meet af aan
Bespreekstuk
19
Sluiting