link naar deze pagina

Raadsinformatiebrieven - 31 december 2020

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

75
Raadsinformatiebrief Realisatie mobiliteitsbureau, d.d. 22-12-2020
76
Raadsinformatiebrief Voortgang Citymarketing, d.d. 22-12-2020
77
Raadsinformatiebrief Overzicht Nieuwe Ideeën Fonds (NIF) en Leefbaarheidsbudget, d.d. 22-12-2020
78
Raadsinformatiebrief Voorontwerp-omgevingsvisie, d.d. 22-12-2020
79
Raadsinformatiebrief rapportage klachten 2019 en jaarverslag cie rechtsbescherming burgers, d.d. 22-12-2020
80
Raadsinformatiebrief Onderzoek optimalisatie voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode, d.d. 22-12-2020
81
Raadsinformatiebrief RES 1.0
82
Raadsinformatiebrief Notitie anti-discriminatie gemeente Meierijstad, d.d. 15-12-2020
83
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2021, d.d. 15-12-2020
84
Raadsinformatiebrief Coronavirus nr. 15, d.d. 17-12-2020
85
Raadsinformatiebrief Realisatie tijdelijke woningen, d.d. 15-12-2020
86
Raadsinformatiebrief Verlenging contract Medipoint (Wmo hulpmiddelen), d.d. 08-12-2020
87
Raadsinformatiebrief Doorontwikkeling Vlagheide, d.d. 08-12-2020
88
Raadsinformatiebrief Actieplan Uniek Sporten, d.d. 08-12-2020
89
Raadsinformatiebrief Beleidsplan AED's Meierijstad
90
Raadsinformatiebrief Prestatieafspraken Meierijstad 2021, d.d. 08-12-2020
91
Raadsinformatiebrief Sint-Oedenrode; klimaatrobuust, d.d. 24-11-2020
92
Raadsinformatiebrief coronavirus nummer 14, d.d. 25-11-2020
93
Raadsinformatiebrief Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, d.d. 24-11-2020
94
Raadsinformatiebrief Uitspraak RvS n.a.v. ingestelde hoger beroepen aangaande de besluitvorming inzake de vestiging van een varkenshouderij aan de Lieshoutseweg in Nijnsel, d.d. 03-11-2020
95
Raadsinformatiebrief Nader onderzoek naar Haalbaarheid 3O-project, d.d. 03-11-2020
96
Raadsinformatiebrief Omgevingsdialoog 'Gebiedsvisie Molenheide', d.d. 27-10-2020
97
Raadsinformatiebrief Proces naar omgevingsvisie, d.d. 27-10-2020
98
Raadinformatiebrief Informatie- en archiefbeheer Meierijstad, d.d. 27-10-2020
99
Raadsinformatiebrief Deelname van Veiligheidsregio Brabant-Noord in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's, d.d. 27-10-2020
100
Raadsinformatiebrief Herbestemming Klooster Zusters Franciscanessen in Veghel en concretisering Leefgoed Veghel, d.d. 27-10-2020
101
Raadsinformatiebrief wijziging raadsvoorstel aanpassing gemeenschappelijke regeling BHIC
Gewijzigd raadsvoorstel is ook bij de vergaderstukken van 5 november 2020 geplaatst
102
Raadsinformatiebrief Startdocument Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2021-2036, d.d. 13-10-2020
103
Raadsinformatiebrief Participatie transitievisie warmte, d.d. 13-10-2020
104
Raadsinformatiebrief Juni (corona) en septembercirculaire 2020, d.d. 13-10-2020
105
Raadsinformatiebrief Toekomst Recreatieve Informatievoorziening Meierijstad (TRIM), d.d. 13-10-2020
106
Raadsinformatiebrief Coronavirus nr. 13, d.d. 15-10-2020
107
Raadsinformatiebrief Woonwagenbeleid, d.d. 06-10-2020
108
Raadsinformatiebrief MFA de Groene Long, PLUS variant, d.d. 29-09-2020
109
Raadsinformatiebrief Coronavirus nr. 12, d.d. 01-10-2020
110
Raadsinformatiebrief Beantwoording van de Motie Zelfbewoningsplicht van 7 mei 2020, d.d. 22-09-2020
111
Raadsinformatiebrief Standplaatsenbeleid Meierijstad, d.d. 08-09-2020
112
Raadsinformatiebrief Verzoek tot deelname aan Schone Lucht Akkoord, d.d. 01-09-2020
113
Raadsinformatiebrief Tussentijdse evaluatie VTH-IV 2020 eerste half jaar, d.d. 01-09-2020
114
Raadsinformatiebrief Regio Deal Noordoost-Brabant, d.d. 18-08-2020
115
Raadsinformatiebrief Coronavirus 11, d.d. 21-08-2020
116
Raadsinformatiebrief Ontwikkeling locatie de Vossenberg te Schijndel, 14-07-2020
117
Raadsinformatiebrief Transitievisie Warmte versie 0.1, d.d. 21-07-2020
118
Raadsinformatiebrief Voortgang Sportnota ‘Sportief in Beweging’, d.d. 14-07-2020
119
Raadsinformatiebrief MFA De Groene Long | Rapportage Stichting Zet en gezamenlijke visie stakeholders op de MFA, d.d. 14-07-2020
120
Raadsinformatiebrief Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad, Gelijke Kansen Alliantie en Voor- en Vroegschoolse Educatie, d.d. 14-07-2020
Voor bijlage 2 wordt verwezen naar onderstaande link:
https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/meierijstad
121
Raadsinformatiebrief Realisatie sociale huurwoningen Hoogstraat 22-32 te Veghel, d.d. 14-07-2020
Wensen en bedenkingen kunnen door de leden van de gemeenteraad kenbaar worden gemaakt bij het college tot en met 11 augustus 2020 (via griffie@meierijstad.nl)
122
Raadsinformatiebrief toelichting op vragen met betrekking tot glasvezel, d.d. 14-07-2020
123
Raadsinformatiebrief Sociale kaart voor gemeente Meierijstad, d.d. 07-07-2020
124
Raadsinformatiebrief Rapportage clientervaringsonderzoek 2020, d.d. 07-07-2020
125
Raadsinformatiebrief Stand van zaken clientondersteuning in Meierijstad, d.d. 07-07-2020
126
Raadsinformatiebrief zienswijze plan MER behorende bij de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, d.d. 07-07-2020
126.a
Nadere informatie op raadsinformatiebrief zienswijze plan MER behorende bij de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050
127
Raadsinformatiebrief Rapportage klachten 2019, d.d. 07-07-2020
128
Raadsinformatiebrief Bijstelling budgettair kader gespecialiseerde jeugdhulp 2021, d.d. 07-07-2020
129
Raadsinformatiebrief evaluatie gewijzigde afvalinzameling, d.d. 07-07-2020
130
Raadsinformatiebrief Dienstverlening, d.d. 30-06-2020
131
Raadsinformatiebrief Onderzoek ennergiebomen, d.d. 30-06-2020
132
Raadsinformatiebrief Vervanging kunstgrasvelden 2020, d.d. 30-06-2020
133
Raadsinformatiebrief Coronavirus 10, d.d. 01-07-2020
134
Raadsinformatiebrief terugkoppeling naar gemeenteraad over aangenomen motie mbt corona, d.d. 23-06-2020
135
Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2020, d.d. 23-06-2020
136
Raadsinformatiebrief Gewijzigde Startnotitie partipatie Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad, d.d. 23-06-2020
137
Raadsinformatiebrief Nieuwe Wet Inburgering 2021, d.d. 16-06-2020
138
Raadsinformatiebrief Voortgang Omnipark Erp, d.d. 16-06-2020
139
Raadsinformatiebrief Voortgang woonbeleid, d.d. 02-06-2020
140
Raadsinformatiebrief Jaarverantwoording Kinderopvang 2019, d.d. 02-06-2020
141
Raadsinformatiebrief Coronavirus 9, d.d. 05-06-2020
142
Raadsinformatiebrief Coronavirus 8, d.d. 29-05-2020
143
Raadsinformatiebrief Sociaaleconomische visie; analyse, d.d. 26-05-2020
144
Raadsinformtiebrief Concept-jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant, d.d. 26-05-2020
145
Raadsinformatiebrief Jaarstukken 2019 en begroting 2021 BHIC, dd. 12-05-2020
146
Raadsinformatiebrief Jaarstukken 2019 en begroting 2021 RAV, d.d. 19-05-2020
147
Raadsinformatiebrief herbestemming Klooster Zusters Franciscanessen in Veghel en concretisering Leefgoed Veghel, d.d. 19-05-2020
148
Raadsinformatiebrief Begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant, 19-05-2020
149
Raadsinformatiebrief Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2019 en programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 19-05-2020
150
Raadsinformatiebrief Begroting 2021 en jaarrekening 2019 RBL BNO, d.d. 19-05-2020
151
Raadsinformatiebrief Coronavirus 7, d.d. 12-05-2020
152
Raadsinformatiebrief Herontwikkelingsplan Eerschotsestraat, d.d. 05-05-2020
153
Raadsinformatiebrief coronavirus nr. 6, d.d. 01-05-2020
154
Raadsinformatiebrief Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, concept jaarverslag 2019 en concept begroting 2021, d.d. 21-04-2020
155
Raadsinformatiebrief WSD-concept Jaarrekening 2019 en concept-begroting 2021-2024 en overige financiele documenten, d.d. 21-04-2020
156
Raadsinformatiebrief Invoeringsdatum Omgevingswet, d.d. 21-04-2020
157
Raadsinformatiebrief begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Vervoer Brabant Noordoost, d.d. 21-04-2020
158
Raadsinformatiebrief Van Gogh Nationaal Park, d.d. 14-04-2020
159
Raadsinformtiebrief Verduurzaming en evaluatie evenementen, d.d. 14-04-2020
160
Raadsinformatiebrief Leefbaarheidsmonitor Meierijstad, d.d. 14-04-2020
161
Raadsinformatiebrief Coronavirus, 20-04-2020
162
Raadsinformatiebrief Gewijzigde planning nieuwbouw zwembaden, d.d. 08-04-2020
163
Raadsinformatiebrief Wenkend Perspectief Schijndel, d.d. 14-04-2020
164
Raadsinformatiebrief Kadernota 2021, d.d. 07-04-2020
165
Raadsinformatiebrief Uitstel nieuwe inkoop jeugdhulp, Wmo beschermd wonen en maatschappelijke opvang i.v.m. coronavirus, d.d. 14-04-2020
166
Raadsinformatiebrief Coronavirus, 10-04-2020
167
Raadsinformatiebrief De ruimtelijke bouwsteen voor Schijndel, d.d. 31-03-2020
168
Raadsinformatiebrief VTH-Evaluatie Meierijstad 2019, d.d. 31-03-2020
169
Raadsinformatiebrief Voortgangsrapport 2019 uitvoeringsprogramma duurzaamheid, d.d. 31-03-2020
170
Raadsinformatiebrief Coronavirus, d.d. 01-04-2020
171
Raadsinformatiebrief Regionaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v., d.d. 24-03-2020
172
Raadsinformatiebrief strategisch Privacybeleid Meierijstad 2020 - 2023, d.d. 17-03-2020
173
Raadsinformatiebrief Aansluiting Meierijstad bij het Programma Gelijke Kansen, d.d. 17-03-2020
174
Raadsinformatiebrief Coronavirus, d.d. 20-03-2020
175
Raadsinformatiebrief Collegeverklaring ENSIA 2019 en zelfevaluaties BIG, BAG, BGT en BRO, d.d. 10-03-2020
176
Raadsinformatiebrief Project Markt/Kappitelhof Sint-Oedenrode, d.d. 10-03-2020
177
Raadsinformatiebrief Coronavirus, d.d. 14-03-2020
178
Raadsinformatiebrief Analyse Jeugdhulp Noordoost Brabant, d.d. 03-03-2020
179
Raadsinformatiebrief Onderzoeksopzet optimailisering Bestuurscentrum Sint-Oedenrode, d.d. 03-03-2020
180
Raadsinformatiebrief Algemene uitkering decembercirculaire, d.d. 18-02-2020
181
Raadsinformatiebrief Interbestuurlijk Toezicht Provincie, d.d. 18-02-2020
182
Raadsinformatiebrief stuurinfrmatie Sociaal Domein, 18-02-2020
183
Raadsinformatiebrief Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020 - 2023, 11-02-2020
184
Raadsinformatiebrief Notitie reikwijdte en detailniveau voor plan-MER bij omgevingsvisie, 11-02-2020
185
Raadsinformatiebrief Zienswijzeverzoek concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord, 11-02-2020
186
Raadsinformatiebrief concept kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), 11-02-2020
187
Raadsinformatiebrief Uitvoeringsplan gezondheid 2020, d.d. 04-02-2020
188
Raadsinformatiebrief Programmaverantwoording 2019 en uitgangspunten kadernota 2021, 04-02-2020
189
Raadsinformatiebrief Kadernota 2021 en Leerplichtjaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost, 04-02-2020
190
Raadsinformatiebrief VTH-IV uitvoeringsprogramma 2020, d.d. 28-01-2020
191
Raadsinformatiebrief Leerlingenprognoses PO en VO, d.d. 04-02-2020
192
Raadsinformatiebrief Kadernota 2021 BHIC, 28-01-2020
193
Raadsinformatiebrief Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant. 28-01-2020
194
Raadsinformatiebrief Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant, d.d. 28-01-2020
195
Raadsinformatiebrief Kadernota begroting 2021 en eerste begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noord-Oost, 28-01-2020
196
Raadsinformatiebrief Positief Sportklimaat, d.d. 21-01-2020
197
Raadsinformatiebrief Herontwikkeling Vossenberg / De Kajuit te Schijndel, d.d. 14-01-2020
198
Raadsinformatiebrief Afronding bouwproces theaterfunctie en stand van zaken exploitatie De Blauwe Kei, d.d. 14-01-2020
199
Raadsinformatiebrief Boardletter 2019, d.d. 07-01-2020
200
Raadsinformatiebrief Voortzetting samenwerking Seniorenraad en gemeente, via convenant, d.d. 07-01-2020