link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 juni 2022

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De agenda is vastgesteld door de agendacommissie op 2 juni 2022.

De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 19 mei 2022
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
pdf A1 Provincie Noord-Brabant-uitvoeringsagenda mest.docx (160KB)
pdf A2a GR KCV NOB_Aanbiedingsbrief Begroting 2023 en Jaarstukken 2021.pdf (218KB)
pdf A2b GR KCV Begroting 2023.pdf (492KB)
pdf A2c GR KCV Jaarrekening 2021.pdf (883KB)
pdf A3a Aanbiedingsbrief Raden RAV Begroting 2023.pdf (140KB)
pdf A3b Aanbiedingsbrief GR RAV versie 7.pdf (142KB)
pdf A3c Gemeenschappelijke Regeling_RAV BMWN GR versie 7 2022.pdf (134KB)
pdf A4a Gemeente Vught -Brief DB Waterschap De Dommel motie kwijtschelding waterschapsbelasting.pdf (1.4MB)
pdf A4b Gemeente Vught-Brief AB Waterschap De Dommel motie kwijtschelding waterschapsbelasting.pdf (1.3MB)
pdf A5a GGD HvB-mail.docx (21KB)
pdf A5b GGD-HVB-Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD.pdf (107KB)
pdf A6 RAV-jaarstukken 2021.pdf (190KB)
pdf A10a BHIC-mail.docx (20KB)
pdf A10b BHIC Jaarrekening 2021 - vastgesteld en getekend 080422.pdf (2.2MB)
pdf A10c BHIC Jaarverslag 2021.pdf (2MB)
pdf A10d BHIC Kadernota 2023 - vastgesteld 080422.pdf (566KB)
pdf A10e BHIC Ontwerpbegroting 2023 - getekend.pdf (2.1MB)
pdf A11a ODBN Aanbiedingsbrief jaarrekening 2021, ondertekend.pdf (398KB)
pdf A11b ODBN Jaarstukken 2021.pdf (2.6MB)
pdf A11c 30003401-Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)-controleverklaring ODBN - WG.pdf (182KB)
pdf A11d Accountantsverslag WG GR ODBN 2021 dd 23-03-2022 was getekend.pdf (1.2MB)
pdf A11e AP04d_Reactie ODBN op accountantsverslag 2021.pdf (62KB)
pdf A15 Provincie NB-Interbestuurlijk Toezicht-beleidsproducten 2022.pdf (80KB)
pdf A16a BHIC-begeleidend schrijven.docx (15KB)
pdf A16b BHIC-Zienswijzen Kadernota 2023 inclusief reactie BHIC.pdf (201KB)
pdf A17a U13481 zienswijzeverzoek jaarstukken en resultaatbestemming 2021 VRBN.pdf (645KB)
pdf A17b 2022 04 26 bijlage 1 zienswijzeverzoek JV - Jaarverantwoording 2021.pdf (2.4MB)
pdf A17c 2022 042 26 bijlage 2 zienswijzeverzoek JV - Infographic Jaarverantwoording 2021.pdf (855KB)
pdf A18a U13483 zienswijzeverzoek programmabegroting 2023 VRBN.pdf (670KB)
pdf A18b 2022 04 26 Programmabegroting 2023 VRBN.pdf (2.6MB)
pdf A19a Stadsgewest-briefconceptbegroting en jaarrekening tbv zienswijze Meierijstad.pdf (171KB)
pdf A19b Stadsgewest-Concept jaarrekening 2021.pdf (1.2MB)
pdf A19c Stadsgewest Begroting 2023 concept 19-4.pdf (792KB)
pdf A21 RvS-Bp Kloosterkwartier Veghel-Uitspraak niet binnen termijn.pdf (542KB)
pdf A23 RvS-vool voorz Bp Eerschotsestraat-Zuid Sint Oedenrode.pdf (1.7MB)
pdf A24 RvS-ingekomen stukken beroep bp landelijk gebied, herziening keur 11.pdf (3.3MB)
pdf A25 RvS-Bp Hermalen 7-uitnodiging zitting.pdf (1.7MB)
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1 RIB Stand van zaken jeugdbescherming april 2022.docx (109KB)
pdf B2a RIB vervolg planproces N279.docx (103KB)
pdf B2b Bijlage 1 Concept brief vervolgproces N279.docx (25KB)
pdf B3 RIB 2 Oekraine opvang vluchtelingen definitief.pdf (184KB)
pdf B4a RIB Voortgangsrapport 2021 uitvoeringsprogramma duurzaamheid.docx (105KB)
pdf B4b Bijlage 1 Voortgangsrapport duurzaamheid 2021.pdf (16.4MB)
pdf B5 RIB Berichtgeving Ontslag Udense bewindvoerder.docx (87KB)
pdf B6a RIB Medegebruik nieuw scoutinggebouw Achterpad 3 Sint-Oedenrode.docx (103KB)
pdf B6b Motie scouting Rooi-aangenomen__2022428__.pdf (1MB)
pdf B7a RIB Stand van zaken Leefbaarheid.docx (102KB)
pdf B7b Gezamenlijke leefbaarheidsagenda gemeente-corporaties.pdf (211KB)
pdf B7c Leefbaarheid en wonen kleine kernen Inspiratiedocument Meierijstad HAN.pdf (1009KB)
pdf B8a RIB reactie managementletter 2021.docx (103KB)
pdf B8b Reactie definitieve managementletter 2021.docx (19KB)
pdf B9a RIB collegeverklaring en assurance rapport ENSIA 2021.pdf (1.8MB)
pdf B9b Bijlage Gemeente Meierijstad_CV DigiD en Suwinet_2021 ENSIA.pdf (1.6MB)
pdf B9c Assuranceverklaring ENSIA 2021 - IAS1322-21.pdf (144KB)
pdf B10a RIB Inloopavond Stallenaanpak.pdf (135KB)
pdf B10b Bijlage 2 - Uitnodiging bewoners inloopavond (19 april 2022).pdf (86KB)
pdf B10c Bijlage 3 - Persbericht Stallenaanpak (19 april 2022).pdf (97KB)
pdf B11a RIB Ontwerp Programmabegroting 2023 ODBN.docx (84KB)
pdf B11b Bijlage 1 ontwerp Programmabegroting 2023 ODBN.pdf (2.3MB)
pdf B11c Bijlage 2 onafhankelijk advies van het adoptiepanel ODBN.docx (55KB)
pdf B12a RIB RESNOB 32 monitor.docx (126KB)
pdf B12b Bijlage 1 RIB 3e Monitor RES NOB.docx (36KB)
pdf B12c Bijlage 2 3e Monitor RES NOB.pdf (600KB)
pdf B13a RIB Natuur- en landschapspark Vlagheide 4-5-2022__2073208__.docx (88KB)
pdf B13b Gemeente Meierijstad, Natuur- en landschapspark Vlagheideberg, Visie en schetsontwerp, LOS Stadomland april 2022__2066731__.pdf (15.8MB)
pdf B13c Doorontwikkeling toeristisch-recreatief concept Vlagheide, ZKA Leisure Consultants, april 2022__2066750__.pdf (1.6MB)
pdf B13d Globale kostenraming Natuur- en Landschapspark Vlagheide, Idverde, februari 2022__2066732__.pdf (1.4MB)
pdf B14a RIB jaarstukken 2021 en begroting 2023 en wijziging GR RAV.docx (99KB)
pdf B14b BIJLAGE - Aanbiedingsbrief GR RAV versie 7.pdf (142KB)
pdf B14c BIJLAGE - Aanbiedingsbrief Raden RAV Begroting 2023.pdf (140KB)
pdf B14d BIJLAGE - Aanbiedingsbrief RAV jaarstukken 2021 incl accountantsverslag.pdf (186KB)
pdf B14e BIJLAGE - Concept Begroting 2023.pdf (856KB)
pdf B14f BIJLAGE - Gemeenschappelijke Regeling RAV versie 7.pdf (134KB)
pdf B14g BIJLAGE - Gemeenschappelijke Regeling RAV versie 7 2022.pdf (134KB)
pdf B14h BIJLAGE - RAV jaarstukken 2021.pdf (5.9MB)
pdf B15a RIB WSD Jaarverslag en begroting 2023- 2026.docx (85KB)
pdf B15b Bijlage 1 Jaarverslag WSD 2021.pdf (2.3MB)
pdf B15c Bijlage 2 Concept-accountantsverslag WSD 2021.pdf (386KB)
pdf B15d Bijlage 3 Voorstel Resultaatbestemming 2021.pdf (143KB)
pdf B15e Bijlage 4 Begroting 2023 en MJB 2024-2026.pdf (5.7MB)
pdf B15f Bijlage 5 Notitie Weerstandsvermogen 2022.pdf (301KB)
pdf B15g Bijlage 6 Eindrapportage rechtmatigheid 2021.pdf (155KB)
pdf B16a Raadsinformatiebrief BHIC begroting 2023.docx (101KB)
pdf B16b BHIC Jaarrekening 2021 - vastgesteld en getekend.pdf (2.2MB)
pdf B16c BHIC Jaarverslag 2021.pdf (2MB)
pdf B16d BHIC Ontwerpbegroting 2023 - getekend.pdf (2.1MB)
pdf B17a Raadsinformatiebrief Jaarrekening 2021 en begroting 2023.docx (85KB)
pdf B17b Bijlage 1 aanbiedingsbrief jaarverslag 2021.pdf (53KB)
pdf B17c Bijlage 2 Jaarverslag Wvs 2021.pdf (2.2MB)
pdf B17d Bijlage 3 Aanbiedingsbrief begroting 2023.pdf (53KB)
pdf B17e Bijlage 4 Begroting Wvs 2023.pdf (2.2MB)
pdf B17f Bijlage 5 Update IBN maart 2022.pdf (734KB)
pdf B18 RIB Grondexploitaties afwikkeling bezwaren VpB VSO Belastingdienst Def__2062646__.docx (104KB)
pdf B19a RIB The Chocolate Factory hybride leer-en werkomgeving.pdf (185KB)
pdf B19b bijlage treasurystatuut definitief.pdf (474KB)
pdf B20 Raadsinformatiebrief kasteel Henkenshage.docx (85KB)
pdf B21a RIB Begroting 2023 en jaarrekening 2021__2077463__.docx (86KB)
pdf B21b Bijlage 1. Aanbiedingsbrief concept begroting 2023 en jaarrekening 2021__2074128__.pdf (68KB)
pdf B21c Bijlage 2. Jaarrekening 2021 en begroting 2023 naar colleges raden__2074127__.pdf (234KB)
pdf B22a Bijlage 3 2022-05-04 RIB Concept-Jaarplan 2022 Regio Noordoost Brabant__2078738__.docx (90KB)
pdf B22b Bijlage 1 RNOB-2022-041_Brief verzending Jaarplan 2023 en begroting voor zienswijzen__2078736__.pdf (73KB)
pdf B22c Bijlage 2 Jaarplan 2023 RNOB (Conceptversie 3.2 - Raden en AB-waterschappen)__2078737__.pdf (1.7MB)
pdf B22d ondertekende brief reactie BW op conceptjaarplan 2022 RNOB.pdf (135KB)
pdf B23a RIB Jaarverantwoording Kinderopvang 2021__2078950__.docx (84KB)
pdf B23b Bijlage 1. Jaarverantwoording Kinderopvang 2021__2078948__.pdf (554KB)
pdf B24a RIB uitkomsten TNO onderzoek radar afwegingskader wind__2087539__.docx (84KB)
pdf B24b Onderzoeksrapport TNO__2087951__.pdf (5.6MB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
6.d
Moties van andere overheden
7
Benoeming waarnemend raadsvoorzitters
8
Benoeming burgercommissieleden
9
Benoeming collegeleden in Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regelingen
Hamerstuk
10
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Kerkstraat 29 in Wijbosch'
Hamerstuk
10.a
Technische vragen vaststelling bestemmingsplan 'Kerkstraat 29 in Wijbosch'
11
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'snelfietsroute Veghel, Woongebied Veghel'
Hamerstuk
pdf Raadsvoorstel vaststelling BP deel Veghel snelfietsroute Uden-Veghel.docx (808KB)
pdf Bijlage 1 Notitie zienswijzen Snelfietsroute Woongebied Veghel (5.8MB)
pdf Zienswijzen reclamant 7 (OPENBAAR) (92KB)
pdf Bijlage 2 BP Woongebied Veghel 2022-05-13 (2.4MB)
pdf Bijlage 2 SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Regels (2.1MB)
pdf Bijlage 2 SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting (10.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 1 Ontwerptekening Kern Veghel 1 (3.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 2 Ontwerptekening Kern Veghel 2 (3.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 3 Ontwerptekening Kern Veghel 3 (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 4 Ontwerptekening Kern Veghel 4 (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 5 Ontwerptekening Kern Veghel 5 (3.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 6 Ontwerptekening Kern Veghel 6 (4.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 7 Ontwerptekening Kern Veghel 7 (5.3MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 8 Bodemonderzoek (5.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 9 Archeologie (4.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 10 Selectieadvies archeologie (854KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek explosieven (6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 12 Explosieven; inventariatiekaart (24.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 9 Archeologie (4.2MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 10 Selectieadvies archeologie (854KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek explosieven (6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 12 Explosieven; inventariatiekaart (24.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 13 Explosieven; bodembelastingskaart (13.7MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 14 Quickscan ecologie (4.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 15 Actualisatie Quickscan ecologie (4.8MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 16 Oplegnotitie ontwerp ecologie (828KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 17 Nee, tenzij toets (1.4MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 18 Onderzoek stikstof (2.6MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 19 Advies compensatie natuur NNB (3.5MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 20 Memo Waterhuishouding (1.1MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 21 Landschapsvisie Duits Lijntje (71.8MB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 22 Nota vooroverleg (349KB)
pdf SFR Veghel - Uden, Woongebied Veghel_Toelichting_Bijlage 23 Nota van zienswijzen (1.7MB)
pdf Bijlage 3 RIB snelfietsroute Uden-Veghel_bw 8 febr 2022__2010659__.docx (1.3MB)
11.a
Technische vragen vaststelling bestemmingsplan 'snelfietsroute Veghel, Woongebied Veghel'
12
Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf 'Fioretti locatie, Kasteellaan Sint-Oedenrode'
Hamerstuk
12.a
Technische vragen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf 'Fioretti locatie, Kasteellaan Sint-Oedenrode'
12.b
Ingekomen reactie
13
Instemming openen grondexploitatie complex Fioretti locatie in Sint-Oedenrode
Hamerstuk
14
Beschikbaarstelling krediet uitbreiding basisschool Maria ter Heide te Mariaheide
Hamerstuk
14.a
Technische vragen krediet uitbreiding basisschool Maria ter Heide te Mariaheide
15
Vaststelling 1e Bestuursrapportage 2022 en daarbij behorende begrotingswijziging 2022
Hamerstuk
15.a
Technische vragen 1e Bestuursrapportage 2022 en daarbij behorende begrotingswijziging 2022
16
Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad
De jaarrekening is digitaal in te zien op meierijstad.jaarverslag-2021.nl
Hamerstuk
16.a
Technische vragen jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad
16.b
Verslag bevindingen accountant
17
Behandeling rekenkameronderzoek: 'Eenzaamheid in Meierijstad'
Hamerstuk
17.a
Technische vragen rekenkameronderzoek: 'Eenzaamheid in Meierijstad'
18
Afgifte ontwerp 'verklaring van geen bedenkingen', Heidebloemstraat 15 Schijndel
Bespreekstuk
18.a
Technische vragen 'verklaring van geen bedenkingen', Heidebloemstraat 15 Schijndel
18.b
Aanvullende reactie inspreker
18.c.1
Motie Hart
Deze motie is ingetrokken.
18.c.2
Motie Gemeentebelang Meierijstad
19
Vaststelling verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad (2e wijziging)
Bespreekstuk
19.a
Technische vragen verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad (2e wijziging)
19.b
Amendement Hart
20
Vaststelling technische uitgangspunten programmabegroting 2023
Bespreekstuk
20.b
Technische vragen technische uitgangspunten programmabegroting 2023
20.c
Motie SP
21
Motie vreemd aan de orde Hart, Lokaal: 'Gilden horen er ook bij'
Bespreekstuk
De motie is ter vergadering ingetrokken.
22
Sluiting