link naar deze pagina

Ad hoc commissie - 5 juni 2015

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:00
Voorzitter: Brugman C.
Toelichting: Vergadering Ad hoc commissie
Locatie: Veldekezaal

Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact opnemen met de Griffie, tel. 043 389 7839.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (35,9MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan behandeling van het betreffende agendapunt.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Uw evt. opmerkingen kunt u tot uiterlijk woensdag 3 juni 10:00 uur doorgeven aan ccm.dassen@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel commissie:
Het verslag (eventueel gewijzigd) vaststellen.
4
FINANCIËN
4.1
G-15-002 Statenvoorstel Jaarstukken 2014, brief GS van 1-5-2015 (2015-29187)
Toelichting commissie:
Er is een uitgebreide toelichting gegeven inclusief verwijzing naar wet- en regelgeving via de mail d.d. 28-05-2015 met oproep voor deze bijeenkomst van de Ad hoc commissie.

Behandelvoorstel commissie:
Op basis van het besluit van PS van 26 mei jl. - om eenmalig de behandeling van de jaarstukken 2014 te laten plaatsvinden in de Ad hoc commissie - wordt uw commissie gevraagd:
a-politiek:
-het Statenvoorstel inzake de jaarstukken 2014 te bespreken;
-de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer door Gedeputeerde Staten te onderzoeken;
-na te gaan of de accountant binnen de gestelde kaders heeft geopereerd;
-na te gaan of door de accountant voldoende invulling wordt gegeven aan de door PS benoemde speerpunten en de overige door PS benoemde aandachtspunten;
-aan te geven of mede op basis van de accountantsverklaring door PS decharge verleend kan worden aan GS voor het gevoerde beleid.

Gelieve bij uw inbreng in de Ad hoc commissie dan ook in te gaan op de 4 hierboven genoemde punten.

Behandeling in 2 ronden, waarbij vragen gesteld kunnen worden aan GS en de accountant.
Spreektijd 1e ronde maximaal 5 minuten per fractie, GS + accountant maximaal 45 minuten.
2e ronde: maximaal 2 minuten per fractie, GS + accountant maximaal 30 minuten.
pdf Document: G-15-002 Statenvoorstel Jaarstukken 2014, brief GS van 1-5-2015 (2015-29187) (18,4MB)
pdf Document: Rapport van Bevindingen en Controleverklaring jaarrekening 2014, brief Deloitte van 1-5-2015 (2015-29345) (3,5MB)
pdf Document: Reactie GS op rapport van Bevindingen 2014 Deloitte, brief GS van 28-4-2015 (2015-29115) (924KB)
pdf Document: Sociaal Jaarverslag Provincie Limburg 2015, verslag GS van 24-4-2015 (2015-27927) (2MB)
pdf Document: Deeljaarrekening 2014 Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer, brief Presidium van 22-5-2015 (2015-34014) (875KB)
pdf Document: Antwoorden schriftelijke vragenronde inzake Jaarstukken en Sociaal Jaarverslag 2014, brief GS van 26-5-2015 (2015-35138) (3,5MB)
pdf Document: Jaarverslag Limburgs Parlement 2014; brief Griffier 28-5-2015 (2015-34708) (2,7MB)
pdf Document: Antwoorden schriftelijke vragenronde inzake Jaarstukken en Sociaal Jaarverslag 2014, e-mail Deloitte van 28-5-2015 (2015-35278) (176KB)
pdf Document: Antwoorden schriftelijke vragenronde inzake Jaarstukken en Sociaal Jaarverslag 2014, brief Griffie van 29-5-2015 (2015-35284) (123KB)
pdf Document: Erratum bij bijlage 1 schriftelijke vraag- en antwoordronde Jaarstukken 2014, brief GS van 1-6-2015 (2015-35705) (537KB)
pdf Document: Jaarrekening 2014 Limburg misleidend, mail drs. L. Verhoef van 1-6-2015 (2015-35740) (55KB)
pdf Document: Ter inzage legging dossier aanbesteding huisbankierschap, brief GS van 26-5-2015 (2015-35978) (403KB)
pdf Document: Afschrift Reactie op e-mail dhr. Verhoef inzake Jaarrekening 2014 Limburg misleidend, e-mail Statenlid Rossel van 1-6-2015 (2015-35986) (318KB)
pdf Document: Jaarrekening 2014 van provincie Limburg, mail drs. L. Verhoef van 1-6-2015 (2015-35989) (358KB)
4.2
Mededeling portefeuillehouder
4.3
Rondvraag
5
Sluiting