link naar deze pagina

Sociale Domein - 14 januari 2011

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Presentatie en spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vergadering 26 november 2010 met bijlagen pamflet Ontregelteam en presentaties sportzone en sportbeleid.
4
G-11-003 Participatie Provincie Limburg in ontwikkeling Museumkwartier en Uitbreiding Limburgs Museum Venlo ten behoeve van uitbreiding Mikwe, voorstel van GS d.d. 11-1.
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst uit de Statencommissie SD
6.2
Moties en toezeggingen portefeuillehouders uit PS
7
Informerende stukken
7.1
BESPREEKPUNT De toekomst van Cultuur en ontwikkelingen n.a.v. de geplande bezuinigingen
7.1.1
Cultuursprong Maastricht - Maastricht Culturele Hoofdstad 2018, Voortgangsrapportage Beeldbepalende Ontwikkeling Cultuursprong.
7.1.2
Onderzoek Subsidiestromen in de Amateurkunsten, rapport Berenschot, met brief van Kunstfactor sectorinstituut Amateurkunst, d.d. 2 maart 2010 DOC24469-70.
7.1.3
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2011, inclusief subsidieregels cultuur 2011, DOC.136667-68 (Reeds voor kennisgeving aangenomen SD 26-11.)
7.1.4
Protest verhoging BTW Kunsten, brief van de Stichting Passiespelen Tegelen van 26 november 2010 DOC
7.2
BESPREEKPUNT Evaluatie De Huizen, informerend stuk GS i.s.m. Stade Advies BV nov. 2010
7.2.1
Bibliotheekhuis Limburg, Rapport evaluatieonderzoek 2010 door drs. A.M. Aerts
7.2.2
Huis voor de Kunsten, Rapport evaluatieonderzoek 2010 door N.G.J. Kersten
7.2.3
Huis voor de Sport, Rapport evaluatieonderzoek 2010 door drs. C.O. Thomas
7.2.4
Huis voor de Zorg, Rapport evaluatieonderzoek 2010 door drs. J.J.M. Floris
7.3
TOELICHTENDE PRESENTATIE Herbestemming historische boerderijen, informerend stuk van GS. Met toelichtende presentatie door W. Heuts, algemeen directeur SatijnPlus Architecten.
7.4
ROVL Jaarverslag 2009, brief met bijlage van ROVL van 17 november 2010 DOC146559-60. Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen. In de nieuwe Statenperiode zal een presentatie ROVL geagendeerd worden.
7.5
Herverdeling startersregeling, brief van GS d.d. 9 november 2010, DOC147589-90.
7.6
BESPREEKPUNT Ontwerp Provinciale Woonvisie en Nota bestuurlijk standpunt over zienswijzen en adviezen bij het ontwerp Provinciale Woonvisie, DOC163983-86.
7.6.1
Woonmonitor Limburg 2009 met aanbiedingsbrief van GS, d.d. 14 september 2010.
7.6.2
Quick scan bouwkavelsubsidie voor gezinnen, brief van Gedeputeerde Staten van 24 augustus 2010 DOC110938-39.
7.7
Mobiele voorzieningen kleine kernen, brief van Gedeputeerde Staten van 7 december 2010 DOC157195-97.
7.8
Voortgangsrapportage verbindingslijn Demografische Proefregio Limburg, DOC143686-88
7.9
Voorgenomen reconstructie N271 Gennep-Heijen, brief van Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg van 17 november 2010 DOC153564.
7.10
Stand van zaken internationalisering van de zorg.
7.11
Stand van zaken associatieve coöperatie BV Limburg, voortgangsrapportage, DOC163982.
7.12
Participatie in provinciale activiteiten, brief van POVL van 12 december 2010 DOC160296-97.
7.13
Email van M. Grootjans inzake de bemoeienis van de provincie inzake wegvallen dure behandelingen in het AZM.
7.14
Brief van Knapen en Khalil betreffende fietspad langs de Kleefseweg N291 Ven-Zelderheide met afschrift van brief aan gedeputeerde Lebens d.d. 30-12-2010
7.15
Rapporten Onderwijs en Krimp, vijf case studies, bijdrage aan het handboek Krimp en Onderwijs. (nazending)
7.16
Brandbrief van R. Kaanen inzake burgerinitiatief Arcen tegen de bouw van een MFA naast kasteel Arcen, d.d. 7 januari.
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder/ IPO-zaken
8.1.1
Mededelingen portefeuillehouder Wolfs
8.2
Mededelingen portefeuillehouder Lebens 1. Duurzaam investeren in Steden en Dorpen, 2. subsidieregeling zonnepanelen 2011, 3. landbouwverkeer in Limburg
9
Voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting