link naar deze pagina

Sociale Domein - 16 november 2007

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
2
Spreekrecht Burgers
2.1
Spreekrecht door samenwerkende organisaties voor Behoud en Herstel van het Rijksmonument Klooster St. Ludwig Vlodrop. Inspreker de heer J. Frijsinger.
3
Vaststelling verslag vorige vergadering, actielijst.
3.1
Vaststelling verslag vergadering d.d. 5 oktober 2007; verslag 071008-0071
3.2
Voortschrijdende actielijst
4
Statenvoorstellen
4.1
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008; hierbij beantwoording vragen over de inspraakversie van het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008; brief O. Wolfs d.d. 22 oktober 2007
4.2
Besluitvormingsprocedure subsidiering provinciaal maatschappelijke organisaties 2009-2012.
4.3
Initiatiefvoorstel I-07-002-1 van VVD-Koppe: "Hart voor Limburg" inzake AED's in brandweerauto's
5
Sonderende stukken
5.1
Voorstel vervolg statenconferentie:"Jeugdzorg in beeld. Op weg naar 2011". Voorstel van de statenleden van den Beuken en Medendorp.
6
Controlerende stukken
6.1
Jaarverslag 2006 ROVL: brief van 23 augustus 2007/34476 (ingekomen stuk uit PS 28 september 07)
7
Informerende bespreekstukken
7.1
Klooster Sankt Ludwig: brief statenlid Coppus d.d. 31 oktober met diverse bijlagen.
7.2
Petitie d.d. 5 oktober 2007 n.a.v. de actualiteit rondom de (uitgestelde) aanleg van een fietspad.
7.3
Technische analyse Woonmonitor 2006: brief GS 2007/43314 met bijlage
7.4
Informatie inzake verdeelsystematiek doeluitkering jeugdzorg: brief GS 2007/43476
7.5
Wachttijd zes weken: brief 2007/35310 d.d. 4 september 2007
7.6
Lijst ingekomen stukken
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouders.
8.1
Mededelingen portefeuillehouder de heer Lebens
8.2
Mededelingen portefeuillehouder mevrouw Wolfs
9
Vaststelling voorraadagenda.
10
Rondvraag en sluiting.