link naar deze pagina

Sociale Domein - 20 november 2009

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Bus
Toelichting: Deze commissievergadering is gestart op 19 november 2009 om 18.30 uur in de Veldekezaal. Vervolgens is deze vergadering voortgezet op 20 november 2009 om 9.00 uur in de Veldekezaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (97,7MB)

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
2.1
Overhandigen brochure door Jongeren uit de jeugdzorg
2.2
Mevrouw van der Zwaard spreekt in namens Service Jeugdzorg inzake meeloopstages statenleden.
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Statenvoorstellen
4.1
I-09-005 Initiatiefvoorstel van CDA (J.Titulaer) inzake Tijdelijke Stimuleringsregeling evenementen door vrijwilligersorganisaties lokale gemeenschappen
4.2
G-09-043 Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake Revolverend Fonds Woningverbetering, DOC121056-65.
4.3
G-09-042 Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Limburg 2010; Ieder Kind is een Talent !, DOC121045-49.
4.4
G-09-041 Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake Kenbaar maken van wensen en bedenkingen bij ontwerpbesluit tot oprichting van de associatieve coöperatie BV Limburg, DOC121166-71.
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst (bijgewerkt tot 5 november 2009)
7
Informerende stukken
7.1
Brief van de PvdA afdeling Vaals inzake reconstructie van de Maastrichterlaan in Vaals d.d. 6 oktober 2009, DOC109733-34.
7.2
Brief van de Kledingbank Limburg inzake open brief d.d. 6 oktober 2009, DOC110258-59.
7.3
Brief Werkgroep Vereniging voor Openbaar Onderwijs d.d. 9 oktober 2009 inzake realiseren Openbaar Onderwijs DOC111675-6
7.4
Voortgangsrapportage over de Huizen; Huis voor de Kunsten Limburg, Huis voor de Zorg, Bibliotheekhuis, Huis voor de Sport, DOC121149-53
7.5
Evaluatierapport Provinciale Adviescommissie Cultuur 2005-2009, DOC121147-48.
7.6
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2010, DOC121576-77
7.7
Jaarverslag ROVL 2008; aangeboden ter info en ter bespreking op de themabijeenkomst van ROVL, eerste kwartaal 2010, DOC115264-65.
7.8
Jaarprogramma Sport 2010, DOC121161-62.
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8.1
Mededelingen portefeuillehouder Lebens, DOC124849.
8.2
Mededelingen portefeuillehouder Wolfs, DOC124688-124883.
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting
11
Onder voorbehoud
11.1
Uitvoeringsnota Cultuur en Economie 2010-2012
11.2
Lijst moties en amendementen