link naar deze pagina

Ruimte, Landbouw en Natuur - 7 april 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: van Dijk P.
Toelichting: Deze vergadering is vervallen vanwege geen bespreekstukken
Agendapunten 3 en 9 worden vastgesteld op 19-5-2017.
Bundel:
pdf Agendabundel (1,6MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31-3-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd het verslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31-3-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5
Voorraadagenda
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31-3-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6
RUIMTE
6.1
Rondvraag/mededelingen
7
LANDBOUW
7.1
Rondvraag/mededelingen
8
NATUUR
8.1
Rondvraag/mededelingen
9
Lijst ingekomen stukken
Toelichting commissie:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 7-4-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 31-3-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
10
Sluiting