link naar deze pagina

SC Economie, Onderwijs en Internationale Zaken - 16 februari 2007

Locatie:
Aanvang: 14:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
2
Spreekrecht burger
3
Vaststelling verslag vorige vergadering en actielijst
3.1
Vaststelling verslag vergadering 19-01-2007
3.2
Actielijst
4
Sonderende stukken
4.1
Verdiepingsslag begroting 2007
5
Controlerende/informerende stukken
5.1
Voortgangsrapportage monitoring strategisch beleidskader
5.2
Brief van GS aankondiging voornemen fusie Essent – Nuon d.d. 31-1-2007
5.3
Stand van zaken ‘ombudsman’
5.4
Verslag werkbijeenkomst “Brussel”
6
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
6.1
Mededelingen portefeuillehouder
6.2
Mededeling van GS betreffende MKB-visie Vestigingsbeleid detailhandel Limburg
7
Ingekomen stukken
7.1
Brief van GS d.d. 07-11-2006 over de voortgang versnellingsagenda
7.2
Brief van GS d.d. 21-11-2006 betr. overzicht bestedingen media
7.3
Brief van gemeenteraad van Scheemda d.d. 23-11-2006 met verzoek ondersteuning motie afkeuring deelname Essent in 2e kerncentrale
7.4
Nieuwsbrief Pressent dec. 2006
7.5
Brief van GS van 05-12-2006 over creatieve industrie
7.6
Brief Eurlings d.d. 09-01-2007 stand van zaken dossier Essent
7.7
Aanpak programma Werklokaties
8
Vaststelling voorraadagenda/overdrachtdossier
9
Rondvraag en sluiting