link naar deze pagina

Cultuur en Samenleving - 21 april 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 15:30
Voorzitter: Bus E.
Toelichting: Vergadering Statencommissie Cultuur en Samenleving
Locatie: Veldekezaal
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (4,1MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Er heeft zich inspreker gemeld voor agendapunt 7.1, te weten de heer T. Vaessen te Venray.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 14-4-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl)
Een gewijzigde versie (enkel tekstuele wijzigingen) van het conceptverslag is toegevoegd.

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd het gewijzigde conceptverslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 14-4-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl)

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5
Voorraadagenda
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 14-4-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl)

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6
CULTUUR
6.1
Rondvraag/mededelingen
Toelichting commissie:
De heer Rossel heeft onlangs een aantal technische vragen gesteld m.b.t. de Cultuurtank Limburg en na beantwoording resteren nog de volgende vragen:
1. Waarom toetst het college niet de doelmatigheid van de denktank Cultuur?
2. Klopt het dat naar de onjuiste verordening verwezen wordt in artikel 8 van het reglement Cultuurtank Lumburg 2017-2020 (vacatiegelden)?

Gedeputeerde Koopmans heeft reeds laten weten dat de juiste verordening waarnaar verwezen had moeten worden de 'Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (2e wijziging)' is en dat dit bij actualisatie van het reglement gecorrigeerd zal worden.
Rest de beantwoording van vraag 1.
7
SAMENLEVING
7.1
Sonderende versie initiatiefvoorstel PvdA inzake pilot Provinciale Burgertop, voorstel PvdA van 7-4-2017 (PS 2017-25396)
Toelichting commissie:
Het voorstel betreft een initiatief van de PvdA (Statenlid Berghorst) en beoogt te realiseren dat burgers direct bij de Provinciale besluitvorming worden betrokken door een Provinciale Burgertop te organiseren naar het model van de G1000.

Behandelvoorstel commissie:
Sonderende behandeling in 1 termijn waarin de commissie en GS gevraagd worden om een reactie op het initiatiefvoorstel te geven.
7.2
Rondvraag/mededelingen
8
SUBSIDIES
8.1
Rondvraag/mededelingen
9
Lijst ingekomen stukken
Toelichting commissie:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 21-4-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 14-4-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
10
Sluiting