link naar deze pagina

Fysieke Domein Duurzaamheid & Mobiliteit - 3 december 2010

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 13:00
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering van 5 november 2010
4
Statenvoorstellen
4.1
G-10-032 Verordening Luchthavens Provincie Limburg, brief Gedeputeerde Staten van 2 november 2010 DOC139965-70
4.2
G-10-036 Provinciale Omgevingsverordening Limburg, brief van Gedeputeerde Staten van 9 november 2010 DOC143697-704 en 144475
5
Sonderende stukken
5.1
Interimrapport Stichting OPAC (Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale) en voorstel voor financiële bijdrage voor verdere uittwerking OPAC, brief Gedeputeerde Staten van 9 november 2010 DOC164131-33
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst
6.2
Overzicht Moties en Toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten
6.3
Programmaverantwoording Bereikbaar en Duurzaam Limburg (BDL) DOC143657-58
7
Informerende stukken (agendapunt met B ervoor wordt als bespreekstuk behandeld)
7.1
Primaire grondstoffen in Limburg -Monitoringsrapportage 2009, brief van Gedeputeerde Staten van 26 oktober 2010 DOC136669-70
7.2
B - Regionale cofinanciering versus bezuiningstaakstelling Limburgs Mobilitietsprogramma 2011-2014, afschrift van brief van Gedeputeerde Staten van 19 oktober 2010 aan B&W Limburgse gemeenten DOC133622
7.3
OV-chipkaart, brief van Gedeputeerde Staten van 26 oktober 2010 DOC136663
7.4
Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid, brief van Gedeputeerde Staten van 9 november 2010 DOC143661-63
7.5
Openbaar vervoer Limburg – Veolialijn Heuvelland, problemen treinverkeer tussen Maastricht en Heerlen, email van de heer Stassen van 10 november 2010 DOC143550
7.6
Voortgang Grensmaas, brief gedeputeerde Kersten van 18 november 2010 DOC147007-08
8
Actieve informatieplicht/ Mededelingen portefeuillehouder
8.1
Mededelingen portefeuillehouder Kersten
8.2
IPO aangelegenhedengeen stukken ontvangen
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting