link naar deze pagina

(CS) Cultuur en Samenleving - 27 oktober 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: Koppe, E.J. (Erik)
Toelichting: Vergadering Statencommissie Cultuur en Samenleving
Locatie: Veldekezaal
Deze agenda is in opbouw

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van ............. ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
Toelichting:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag .........., 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (................@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ............., 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5
Voorraadagenda
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ..........., 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (................@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6
CULTUUR
6.1
Uitvoeringsprogramma Cultuur
6.2
Uitvoeringsprogramma Sport
6.3
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
7
SAMENLEVING
7.1
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
8
SUBSIDIES
8.1
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
9
Lijst ingekomen stukken en uitnodigingen
Toelichting:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van ............. Een verzoek tot agendering kan tot ........., 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (...........@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
10
Sluiting