link naar deze pagina

Economische Domein - 5 december 2008

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
pdf Agenda gewijzigde (139KB)
pdf Uitnodiging (121KB)
pdf Nazending (87KB)
pdf Agenda voorlopige (138KB)
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag vergadering 24 oktober 2008
4
Tussengevoegd bespreekpunt
5
Statenvoorstellen
5.1
Statenvoorstel G-08-033 Onderzoeksprogramma 2009 en bijbehorend advies van de Controlecommissie d.d. 20 november 2008
5.2
Statenvoorstel G-08-030 Actieprogramma Open en Andere Provincie
5.3
Statenvoorstel G-08-037 Financiële eindejaarsbijstelling Programmabegroting 2008
5.4
Statenvoorstel G-08-038 Aanpassing Algemene Subsidieverordening 2004
5.5
Statenvoorstel G-08-036 Wensen en bedenkingen over ontwerp-investeringsreglement Innovatiefonds Provincie Limburg en over ontwerp-besluit tot oprichting van de Beheer innovatiefonds Provincie Limburg B.V.
6
Sonderende stukken
6.1
Onderzoeksplan 2009 inzake interne onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
6.2
Jaarplan en begroting IPO 2009
7
Controlerende stukken
7.1
Voortgangsrapportage commissie Hermans
7.2
Actielijst
7.3
Overzicht Moties, Amendementen en Toezeggingen
8
Informerende stukken
8.1
Bespreekstukken
8.2
Ingekomen stukken
8.2.1
Brief van GS over Ondernemingsplan Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB BV) d.d. 18 november 2008 met als bijlage het ondernemingsplan d.d. 05-11-2008
8.2.2
Rapport Rabobank Regio Top 40 met reactie GS d.d. 04-11-2008
8.2.3
Brief van GS over Rijksdiensten in Limburg: AID d.d. 07-10-2008
8.2.4
Brief van GS d.d. 29-10-2008 met als bijlage Update cluster greenport Innoveren in Limburg
8.2.5
Brief van GS inzake voortgang uitvoering Europese programma’s D2 en D3 2007-2013 d.d. 30-09-2008 met bijlage
8.2.6
Brief van GS inzake Limburg-Charter d.d. 07-10-2008 met bijlage
8.2.7
Brief VKP over CO2 handelssysteem d.d. 22-10-2008 (rapport Pellervo ERIR ligt ter inzage bij de Griffie)
8.2.8
Brief VNCI over CO2 uitstoot d.d. 05-11-2008
8.2.9
Brief van Viticonsult over streekproducten d.d. 01-11-2008
9
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
9.1
Schriftelijke mededelingen portefeuillehouder diversen
9.2
Actuele ontwikkelingen naar aanleiding van de kredietcrisis
10
Vaststelling voorraadagenda
11
Rondvraag en sluiting