link naar deze pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur - 8 september 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Brugman, C. (Carla)
Toelichting: Vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
Locatie: Veldekezaal
Deze agenda is in opbouw

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van ............. ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 25-8-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ............., 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5
Voorraadagenda
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ..........., 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (................@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6
FINANCIËN
6.1
Sonderende notitie inzake uitbreiding regeling grote projecten nav behandeling voortgangsrapportage Rail
6.2
Periodieke HRM brief college GS
6.3
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
7
ECONOMISCHE ZAKEN
7.1
Brightlands Smart Services Campus Heerlen
4e voortgangsrapportage Birghtlands Smart Services Campus Heerlen
7.2
Maastricht Aachen Airport (MAA)
Statenvoorstel herziene basisrapportage Groot Project MAA.
Tijdens de FEB-vergadering van 2-6-2016 onderschreef de commissie de analyse van de herziene basisrapportage. Deze is nu vertaald in een Statenvoorstel.
7.3
MKB
STATENVOORSTEL:
MKB Instrumentarium
7.4
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
INFORMEREND STUK
1e kwartaalrapportage 2017, geagendeerd conform uitgangspunt in PS van 16-12 dat over dit onderwerp in de geest van de RGP gerapporteerd zal worden.
7.5
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
8
BESTUUR
8.1
AV IPO
Door de 2 AV-IPO leden is aangekondigd dat zij in de Statencommissie FEB een procesvoorstel willen bespreken met als doel de betrokkenheid van PS in de AV IPO te vergroten.
8.2
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
9
HANDHAVING
9.1
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
10
TOERISME/RECREATIE
10.1
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
11
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
11.1
Informerende bespreking voortgang investeringslijn 'onderwijskwaliteit voor de toekomst'
Er vinden presentaties plaats door vertegenwoordigers van de MBO-instellingen en vertegenwoordigers van de besturen PO, VO en de projectleider (Op verzoek van de commissie toegevoegd aan de agenda).


11.2
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (.................@prvlimburg.nl).
12
Lijst ingekomen stukken en uitnodigingen
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van ............. Een verzoek tot agendering kan tot ........., 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (...........@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
13
Sluiting