link naar deze pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur - 8 september 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Brugman, C. (Carla)
Toelichting: Vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
Locatie: Veldekezaal
Deze agenda is in opbouw

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 08-09-2017 ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 01-09-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de conceptverslagen van 23-6-2017 en 30-6-2017 vast te stellen.
4
Overzicht moties, toezeggingen en aanbevelingen
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 01-09-2017 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5
Voorraadagenda
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 01-09-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6
FINANCIËN
6.1
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).
7
ECONOMISCHE ZAKEN
7.1
4e voortgangsrapportage Brightlands Smart Services Campus Heerlen + analyse Statenonderzoeksfunctie.
Indien een Statenlid wenst te spreken over de rapportage dan dient hij/zij dit bij het betreffende agendapunt in de commissievergadering aan te geven en dient de inbreng alleen de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang te betreffen.
Behandeling in 1 termijn.
7.2
P-17-011 Statenvoorstel van de Statencommissie FEB inzake Vaststellen van de herziene basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport in relatie tot de Regeling Grote Projecten 2017
De door de Griffie geanalyseerde herziene basisrapportage van GS is sonderend besproken in de Statencommissie FEB van 2-6-2017 waarbij FEB de analyse heeft onderschreven, te weten (het voortzetten van) een rapportagefrequentie van eenmaal per half jaar voor de voortgangsrapportage in het kader van de Regeling Grote Projecten 2017. Met dit voorstel aan PS wordt PS gevraagd de herziene basisrapportage van het Groot Project MAA vast te stellen, evenals de halfjaarlijkse rapportagefrequentie.
7.3
G-17-022 Statenvoorstel Financiering MKB en Brightlands
Een sterk en concurrerend Midden- en Klein Bedrijf (MKB) vormt een belangrijke pijler onder de Limburgse economie. De aantrekkelijke economie geeft een zichtbare impuls aan de dynamiek bij het MKB. In het Statenvoorstel wordt beoogd deze positieve trend, mede ingezet door het Initiatiefvoorstel Titulaer 'Financiering (innovatieve) MKB in Limburg' te continueren door een verdere impuls aan het MKB. Door versterking van een samenhangend ondersteuningsinstrumentarium voor het MKB bestaande uit een mix van instrumenten. Onderscheid wordt gemaakt in instrumentarium voor het 'brede' MKB en MKB gerelateerd aan de campussen. In het Statenvoorstel ligt het accent op het financieel instrumentarium.

Behandelvoorstel:
Uw commissie wordt gevraagd conform art158 lid 2 Provinciewet wensen en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de aandelenparticipatie (deelneming) in de nog op te richten en uit te werken BV ten behoeve van de uitbreiding Chemelot Ventures met het agro/food fonds. In de 2e termijn wordt geïnventariseerd voor welke wensen/bedenkingen een meerderheid is, deze worden overgenomen in het ontwerpbesluit.

Behandeling in 2 termijnen, waarna de commissie beslist dit voorstel als bespreek- of hamerstuk door te leiden naar de PS-vergadering van 29-9-2017.

Op 4 september 18:00-19:30 wordt er een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen van de diverse (financiële) instrumenten voor het Limburgse MKB. Veldekezaal, inloop van 17:30 met broodjes. Aanmelden via: rgj.de.groot@prvlimburg.nl.
7.4
G-17-023 Statenvoorstel met uitwerking van de gewijzigde Motie 677 Housmans c.s. inzake Duurzaam Rendement
7.5
Vijfde voortgangsrapportage project Maastricht Aachen Airport
7.6
Mededeling Portefeuillehouder inzake rapportages 1e kwartaal 2017 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
Dt betreft een informerend stuk dat geagendeerd is conform uitgangspunt in PS van 16-12-2016 dat over dit onderwerp in de geest van de RGP gerapporteerd zal worden. Eveneens conform de geest van de RGP: indien een Statenlid wenst te spreken over de rapportage dan dient hij/zij dit bij het betreffende agendapunt in de commissievergadering aan te geven en dient de inbreng alleen de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang te betreffen.
Behandeling in 1 termijn.
7.7
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).
8
BESTUUR
8.1
Informerend stuk IPO informatievoorziening
Door de 2 AV-IPO leden is aangekondigd dat zij in de Statencommissie FEB een procesvoorstel willen bespreken met als doel de betrokkenheid van PS in de AV IPO te vergroten. Er volgt een notitie van GS.
8.2
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).
9
HANDHAVING
9.1
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).
10
TOERISME/RECREATIE
10.1
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).
11
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
11.1
Informerende bespreking voortgang investeringslijn 'onderwijskwaliteit voor de toekomst'
Dit onderwerp is op verzoek van de commissie toegevoegd aan de agenda. Er vinden presentaties plaats door vertegenwoordigers van de MBO-instellingen en vertegenwoordigers van de besturen PO, VO en de projectleider.
11.2
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).
12
Lijst ingekomen stukken en uitnodigingen
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 8-9-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 1-09-2017 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (ccm.dassen@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter wordt gehonoreerd dan wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
13
Sluiting