link naar deze pagina

(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid - 6 oktober 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 13:00
Voorzitter: Bosch, M.T. (Mart)
Toelichting: Vergadering Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid
Locatie: Veldekezaal
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 6-10-2017 ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 29-9-2016, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 29-9-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5
Voorraadagenda
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 29-9-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6
MOBILITEIT
6.1
G-17-031 Statenvoorstel Heroverwegingen in de Railagenda brief GS van 19-9-2017 (GS 2017-64877).
Een eerste versie van dit Statenvoorstel is op 12 mei 2017 in de commissie MD besproken. Conclusie van die behandeling was dat het stuk niet rijp was voor behandeling en dat de portefeuillehouder met een nieuw voorstel zou komen. In dit nieuwe voorstel dat nu voorligt zijn de onderwerpen 'Station Maastricht-Noord fase2' en 'Doortrekken Heuvellandlijn naar Kerkrade-West' toegevoegd en is de informatie met betrekking tot het onderwerp Maaslijn fors aangepast.

Behandelvoorstel:
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen waarna de commissie adviseert of het stuk rijp voor behandeling in PS is en of het voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk doorgeleid kan worden.
6.2
P-17-013 Statenvoorstel ‘Toewijzen van de projecten treinstation Maastricht-noord en spooraansluiting VDL Nedcar aan het Groot Project Openbaar Vervoer (OV)/Railagenda in het kader van de Regeling Grote Projecten’
GS hebben in voortgangsrapportage 4 van het Groot Project OV melding gemaakt van de voortgang van de ontwikkelingen rond het treinstation Maastricht-noord. De verstrekte informatie rond risico’s (stijgende kostenraming, planaanpassingen (versobering) en onduidelijkheid toezegging financiële bijdrage Ministerie van IenM) bij dit project, geeft aanleiding om nader te bezien of de reguliere planning & control cyclus voldoende waarborg biedt om PS hun controlerende taak in te kunnen laten vullen t.a.v. dit deelproject. Tijdens de bespreking van het sonderend stuk van de Griffie betreffende dit onderwerp in de Commissievergadering MD d.d. 1 september 2017 heeft de portefeuillehouder in overweging gegeven om de spooraansluiting VDL Nedcar toe te voegen aan het Groot Project OV/Railagenda.

Behandelvoorstel:
De Statencommissie MD wordt gevraagd om het Statenvoorstel betreffende het toewijzen van de projecten treinstation Maastricht-noord en spooraansluiting VDL Nedcar aan het Groot Project Openbaar Vervoer (OV)/Railagenda, te bespreken en dit - als haar voorstel - door te leiden naar de PS-vergadering van 10 november 2017.
6.3
Eerste Voortgangsrapportage N280 West, wegvak Roermond
Behandelvoorstel:
Voor kennisgeving aannemen. Indien een Statenlid wenst te spreken over de rapportage dan dient hij/zij dit bij het betreffende agendapunt in de commissievergadering aan te geven en mag dit alleen de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang betreffen.
6.4
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
7
DUURZAAMHEID
7.1
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
8
Lijst ingekomen stukken en uitnodigingen
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 6-10-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 29-9-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
9
Sluiting