link naar deze pagina

SC Verkeer, Water en Milieu - 2 december 2005

Locatie:
Aanvang: 09:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Verslag van de vergadering d.d. 04-11-2005: printversie en voortschrijdende actielijst
3
Begroting 2006:- Begrotingsstukken uit PS-vergadering van 18-11-2005 en - Initiatiefvoorstel betreffende ophoging BDU gelden
4
Evaluatie marktconsultatie openbaar vervoer
5
Mobiliteit
6
Veilig Leven in Limburg: themadiscussie legale wietteelt
7
Voortgang thema Water
8
Geactualiseerde mededelingen portefeuillehouder(s)/actieve informatieplicht
9
Lijst van ingekomen stukken
10
Voorraadagenda, voorstel themadag 2006 en voorstel debat duurzame energie
11
Rondvraag en sluiting