link naar deze pagina

SC Fysieke Domein - 30 november 2007

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 13:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
5
Sonderende stukken
5.1
Notitie Voorkeursvariant Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw (WB21), brief GS d.d. 6 november 2007 (Kenmerk 2007/44286)
6
Controlerende stukken
7
Informerende stukken
7.1
Jaarverslag Handhaving en Monitoring, brief GS d.d. 14 augustus 2007 (stuknummer 2007/33584)
7.2
Veolia spoorlijn Roermond-Nijmegen, brief van de heer Hospers Maastricht d.d. 29 augustus 2007 (2007/36629)
7.3
Bereikbaarheid treinstation Sittard en busstation Heerlen vanuit Brunssum Noord, brief van Wijkteam Brunssum Noord d.d. 3 september 2007 (2007/37007)
7.4
Tariefsverhoging Veolia, brief van de heer Martens, griffier, namens de gemeenteraad van Heerlen d.d. 21 september 2007 (2007/39016)
7.5
Rapportages openbaar vervoer, brief met bijlage van GS d.d. 6-11-2007 (stuknummer 2007/45477) alsmede de periodieke rapportage OV als uitgereikt in de vergadering van 12 oktober 2007
7.6
Programmafinanciering Externe Veiligheid, brief GS met bijlagen d.d. 15-10-2007 (stuknummer 2007/42319)
7.7
Notitie “Facilitering en stimulering van de Limburgse Afvalsamenwerking door de provincie Limburg” van 25-10-2005 en de “Eindrapportage Beoordelingsstructuur” van 31-05-2006, brief van de ing. H.J.M. Keijzers, programmamanager Afvalsamenwerking Limbu
7.8
Jaarverslag 2006 en voortgang werkprogramma 2007, brief van Raad landelijk Gebied d.d. 19 juli 2007 (2007/31078)
7.9
Motie Ijzeren Rijn, brief van B&W Gemeente Roerdalen d.d. 30 juli 2007 (2007/32076)
7.10
Systeemwijziging bij investeringsbegrotingen van Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg, brief GS d.d. 17 juli 2007 (stuknummer 2007/30321)
7.11
Plan van aanpak “Attentiepunten PPS”, brief GS d.d. 18 september 2007 (stuknummer 2007/38596)
7.12
Handhaving Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) – de rol van de Vrom-Inspectie en Inspectie Verkeer en Waterstaat, brief VROM Inspectie d.d. 10-09-2007 (stuknummer 2007/40135)
7.13
Informatie incassoprocedure jegens Edelchemie B.V., brief GS d.d. 09 oktober 2007 (stuknummer 2007/41578)
7.14
Twaalfde voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2007, brief met het rapport als bijlage van Rijkswaterstaat d.d. 30-10-2007 (kenmerk DMW 2007/4086/RR)
7.15
Afdoening moties inzake resoluties van euregio Maas-Rijn, brief GS d.d. 09-10-2007 (stuknummer 2007/41580) conform besluit in SC ED ter kennisname voor SC FD
7.16
Rapport; tweede GGOR-toets 14 natte gebieden, brief GS d.d. 6-11-2007 (stuknummer 2007/45483)
7.17
Resultaten Interreg-project FLAPP (Flood Awareness & Prevention Policy in border areas), brief GS d.d. 6-11-2007 (stuknummer 2007/45484)
7.18
Implementatie van de Europese Hoogwaterrichtlijn, brief GS d.d. 6-11-2007 (stuknummer 2007/45478)
7.19
Lijst Ingekomen stukken
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder Kersten
9
Bespreekstukken
9.1
Eindrapportage Task Force Echt Susteren
9.2
Voortgang ontwikkeling Maasvallei
9.3
Plannen tot realisatie van een golfbaan in natuurgebeid De Piepert te Eys, brief van actiecomité De Piepert d.d. 18 juli 2007 (2007/30918)
9.4
Plannen tot realisatie van een golfbaan in natuurgebeid De Piepert te Eys, aanvullende brief van actiecomitë De Piepert d.d. 17 september 2007 (2007/38971)
9.5
Plannen tot realisatie van een golfbaan in natuurgebeid De Piepert te Eys, brief van IVN Eys d.d. 3 augustus 2007
9.6
Plannen tot realisatie van een golfbaan in natuurgebeid De Piepert te Eys, aanvullende brief van IVN Eys d.d. 11 september 2007 (2007/37596)
9.7
Plannen golfbaan in natuurgebeid te Eys, brief van Stichting Milieufederatie Limburg d.d. 17 augustus 2007 (2007/34055)
9.8
Brief Minister aan Dorpsraad Baexam, brief van Stichting Dorpsraad Baexem ingekomen d.d. 20 augustus 2007 (2007/34053)
9.9
Uitvoering faunabeheersplannen, brief GS d.d. 02 oktober 2007 (stuknummer 2007/40494)
9.10
Voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2007 van de infrastructurele projecten Bottleneck Infra-pakket, MIT-pakket, Buitenring Parkstad Limburg, Greenportlane en Ongelijkvloerse kruising N276/N294, brief GS d.d. 6-11-2007 (stuknummer 2007/45475)
10
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
10.1
Mededelingen portefeuillehouder Driessen
10.2
Mededelingen portefeuillehouder Lebens
11
Vaststelling voorraadagenda
12
Geplande activiteiten
12.1
Werkbezoek ENCI
13
Rondvraag en sluiting