link naar deze pagina

(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid - 12 mei 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:00
Voorzitter: Bosch, M.T. (Mart)
Toelichting: Extra Commissievergadering Mobiliteit en Duurzaamheid inzake Railagenda
Algemene documenten:

1 09:00
Opening
2 09:05
Spreekrecht externen
Toelichting:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3 09:15
Openbaar vervoer/Railagenda
Toelichting:
Dit Statenvoorstel heeft concreet betrekking op het beëindigen van het project stoptrein Weert-Roemond en op een scopewijziging van het project Opwaardering Maaslijn i.c. het station Grubbenvorst Greenport-Venlo geen onderdeel meer te laten zijn van dit project.

Er is overwogen om het informerend stuk Vierde voortgangsrapportage Groot Project Openbaar Vervoer-Railagenda – gezien de samenhang - eveneens te behandelen tezamen met het voorliggende Statenvoorstel, maar vanwege de zeer recente oplevering van de voortgangsrapportage is de analyse van de statenonderzoeker nog niet beschikbaar en staat de voortgangsrapportage geagendeerd voor de vergadering van 19-5-2017.

Behandelvoorstel:
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen waarna de commissie adviseert of het stuk rijp voor behandeling in PS is en of het voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk doorgeleid kan worden.
4 11:00
Sluiting