link naar deze pagina

Fysieke Domein Duurzaamheid & Mobiliteit - 4 december 2009

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Verslag van de commissievergadering van 6 november 2009 DOC136093
4
Statenvoorstellen
4.1
G-09-052 Plan van Transformatie ENCI DOC124733-35
pdf G-09-052 GEWIJZIGD statenvoorstel Plan van Transformatie ENCI (2MB)
pdf G-09-052 Addendum Plan van Transformatie ENCI (441KB)
pdf G-09-052 statenvoorstel Plan van Transformatie ENCI (2,1MB)
pdf B1 Plan van Transformatie ENCI ontwerpbesluit (109KB)
pdf B2 Plan van Transformatie ENCI versie definitief (14,2MB)
pdf Brief antwoord Kersten op vragen 2009-11-06 PvT ENCI (1,2MB)
pdf B1 antwoord Kersten vragen 2009-11-06 PvT ENCI (210KB)
pdf B2 antwoord Kersten vragen 2009-11-06 PvT ENCI (1,1MB)
pdf Brief Kersten aanvullingen op het PvT ENCI (372KB)
pdf B1 toets kadernota financiele instrumenten PvT ENCI (243KB)
pdf Ter inzage: 1 voorblad ordner (48KB)
pdf Ter inzage: 2 groeverapport 22-10-09 (10,9MB)
pdf Ter inzage: 3 Definitief rapport OVG-PvT (155KB)
pdf Ter inzage: 4 bijlage 1 Overeenkomst prov - NM 1995 (1,6MB)
pdf Ter inzage: 5 bijlage 2 VO-2990S1-01 930xA1 21072009definitief (1,1MB)
pdf Ter inzage: 6 bijlage 3. omvang ovgzone (5KB)
pdf Ter inzage: 7 bijlage 4 programma (6KB)
pdf Ter inzage: 8 bijlage 5 grex_ENCI 15092009 (26KB)
pdf Ter inzage: 9 bijlage 6 presentatieboekje, juli 2009 (93,3MB)
pdf Ter inzage: 10 bijlage 7 Ruimtelijke opbouw overgangszone def (37KB)
pdf Ter inzage: 11 bijlage 8 advies notaris Achten (140KB)
pdf Ter inzage: 12 bijlage 9 advies Deloitte 31-7-2009 (1,4MB)
pdf Ter inzage: 13 Definitief rapport Bedrijventerrein (144KB)
pdf Ter inzage: 14 bijlage 1 tm 8 Bedrijventerrein (4,2MB)
pdf Ter inzage: 15 Definitief rapport Verbindingen repro (115KB)
pdf Ter inzage: 16 Bijlage 1 verbindingen Akoestische quickscan (4,1MB)
pdf Ter inzage: 17 Bijlage 2 Quickscanverbindingen wandel en fietsroutes (3,2MB)
pdf Ter inzage: 18 Bijlage 3 verbindingen Marktonderzoek recr functies in OVG (2,9MB)
pdf Ter inzage: 19 M020 Bureaustudie uitstoot ENCI (3MB)
pdf Uitgedeeld FD DM 2009-12-04 brief aan Dagblad inz zienswijze Transformatie Encigroeve (322KB)
pdf Uitgedeeld FD DM 2009-12-04 B.1 Voornemen goedkeuring plannen hydrologisch rapport ENCI (1,6MB)
pdf Conceptverlsag van het verhandelde in de SC FD 04-12-09 inzake Plan van Transformatie ENCI (43KB)
pdf Toezeggingen Plan van Transforamtie SC FD 4 december 2009 (5KB)
pdf Besluit G-09-052 - Plan van Transformatie ENCI (200KB)
4.2
G-09-047 Actieprogramma Klimaatadaptatie DOC121308-11
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst DOC128392
6.2
Overzicht Moties, Bestuursopdrachten DOC128394
7
Informerende stukken
7.1
Bespreekstukken
7.1.1
Brief van River to Success inzake Additioneel onderzoek naar de railtechnische verknoping van Chemelot-railplan, FENIX rail en Euregionale Stromen (transito) DOC120699
7.1.2
Sociale Veiligheid in het openbaar vervoer, brief Kersten d.d. 20 oktober 2009 DOC115814-16
7.1.3
Afschrift van het advies dat Reizigersoverleg Limburg (ROL) heeft gestuurd aan NS Poort en Prorail inzake Kwaliteit stationsvoorzieningen d.d. 27 oktober 2009 DOC 118516-7
7.2
Ingekomen stukken ter kennisname
7.2.1
Stand van zaken rapportage Uitvoeringsprogramma Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) DOC112467-68
7.2.2
Stand van zaken Duurzame Energie Centrale Limburg (DECL), brief GS d.d. 3 november 2009 DOC 121185
7.2.3
Agenderen als bespreekpunt 7.1.1
7.2.4
Agenderen als bespreekpunt 7.1.2
7.2.5
Agenderen als bespreekpunt 7.1.3
7.2.6
Primaire grondstoffen in Limburg - Monitoringsrapportage 2008, brief GS d.d. 3 november 2009 DOC121187-88
7.2.7
Operationeel Plan Energieprogramma 2009 - 2010, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 3 november 2009 DOC121189-126611
7.2.8
Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 3 november 2009 inzake Voortgang motie Klimaatneutraal DOC121164
7.2.9
Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 3 november 2009 inzake Vervolgregeling Limburgse Energie Subsidie (LES) DOC121173-5
7.2.10
Stand van zaken amendement Revolving Fund voor woningbouwcorporaties, brief GS d.d. 10 november 2009 DOC124218-20
7.2.11
Regio Regie A2 Midden Limburg, brief van de leden van het Bestuurlijk Overleg Regio Regie A2 Midden Limburg d.d. 11 november 2009 DOC124407
7.3
Ingekomen stukken ter kennisname (ter inzage)
7.3.1
Waterwijzer, nieuwsbrief Waterschap Peel en Maasvallei, nummer 21, oktober 2009
7.3.2
Handhaving, Blad voor uitvoerders en handhavers, nummer 5, oktober 2009
8
Actieve informatieplicht/ Mededelingen portefeuillehouder
8.1.1
Mededelingen portefeuillehouder Kersten DOC127950
9
Vaststelling voorraadagenda DOC128399
10
Rondvraag en sluiting