link naar deze pagina

Economische Domein - 4 december 2009

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering van 6 november
4
Statenvoorstellen
4.1
G-09-051-1 Onderzoeksprogramma 2010 + advies van de Controlecommissie aan Provinciale Staten en de Statencommissie voor het Economische Domein
4.2
G-09-053-1 Actualisering provinciale heffingsverordeningen
4.3
G-09-054-1 Financiële eindejaarsbijstelling programmabegroting 2009
5
Sonderende stukken
5.1
Onderzoeksplan 2010 Unit Control. Hierbij te betrekken het advies van de Controlecommissie
5.2
IPO- AV vergadering van 10-12-2009: IPO jaarplan 2010, begrotingswijziging 2009, begroting 2010 en voortgangsrapportage
5.3
Werkbezoeken SCED 2010: notitie griffie
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst: lijst d.d. 12-11-2009
7
Informerende stukken
7.1
Implementatie aanbevelingen Legal audit staatssteun
7.2
Motie Innovatiefonds: Brief GS en brief College van Bestuur van de Open Universiteit Nederland
7.3
Beleidsnota Regionale Luchtvaart; Brief VVD en CDA
7.4
Voortgangsrapportage Actieprogramma-Verbindingslijn Open Andere Provincie
7.5
Voortgangsrapportage Bestuursakkoord Rijk-Provincies
7.6
Marsroute Provincie Visie 2015; zie mededelingen portefeuillehouder Lebens
7.7
Crisismaatregelen bouwsector Limburg; brief FNV Bouw
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8.1
Mededelingen portefeuillehouder Hessels
8.2
Mededelingen portefeuillehouder Lebens
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting