link naar deze pagina

Ruimte, Infrastructuur en Financien - 21 november 2014

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Bosch M.T.
Toelichting: Commissievergadering, Veldekezaal Gouvernement
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (17,1MB)

1
Heropening
2
RUIMTE
2.1
G-14-028 Statenvoorstel inzake Nota van zienswijzen POL2014, Omgevingsverordening 2014 en Provinciaal verkeers- en vervoersprogramma 2014, brief GS van 28-10-2014 (2014-61816)
Toelichting commissie:
Provinciale Staten zijn bevoegd tot vaststelling van een structuurvisie, regionaal waterplan, milieubeleidsplan en een provinciaal verkeers- en vervoersplan. Deze aspecten zijn allemaal samengevoegd in het kaderstellende provinciaal omgevingsplan.
Bij de documenten treft u aan een lijst met ambtenaren die nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen van dit Statenvoorstel. U kunt hen met benaderen met vragen over diverse thema's van het POL2014.

Tevens wordt u verzocht te betrekken bij dit agendapunt:
-het ingekomen stuk POL2014, reactie op onderdeel Wonen, Kantoren en Centrale Zandwinning Weert, e-mail gemeente Weert van 13-11-2014 (2014-64250),
-het ingekomen stuk POL2014, reactie op onderdeel Wonen, brief Midden-Limburgse gemeenten van 13-11-2014 (2014-64207),
-het ingekomen stuk POL2014, reactie op onderdeel Natuur, e-mail Milieufederatie van 17-11-2014 (2014-64697),
-het ingekomen stuk POL2014, reactie op onderdeel Natuur, e-mail Kuypers Kessel van 17-11-2014 (2014-65060),
-aanvullingen en correcties Nota van Zienswijzen POL2014, brief GS van 18-11-2014 (2014-65787),
-het ingekomen stuk POL2014, onderdeel PVVP, e-mail LLTB Belangenbehartiging van 19-11-2014 (2014-65748),
-het ingekomen stuk reactie Roermond op POL2014, e-mail gemeente Roermond van 19-11-2014 (2014-65988).

Behandelvoorstel commissie:
uw commissie wordt verzocht te reageren op het voorstel aan PS, namelijk
1) in te stemmen met de bestuurlijke standpunten ten aanzien van de ingediende zienswijzen, zoals geformuleerd in de Nota van Zienswijzen;
2) het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de Nota van Zienswijzen;
3) de Omgevingsverordening Limburg 2014 vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de Nota van Zienswijzen;
4) het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de Nota van Zienswijzen;
5) de volgende POL-aanvullingen in te trekken:
-N293/OTR (2003)
-N280-Oost (2003, partiële herziening 2005)
-Bedrijfslocatie St. Joost (2003)
-Bedrijventerreinen Zuid-Limburg (2003)
-Reconstructieplan (2004, partiële herziening 2006)
-Ecologische hoofdstructuur (2005)
-Nationaal Landschap Zuid-Limburg (2005)
-Robuuste verbinding Mook-Schinveld (2007)
-Contour Maarland (2007)
-Nieuwe Wro (2008)
-Klavertje 4 (2009)
-Holtum Noord III (2009)
-Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering (2009)
-PVVP (2007)
6) Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie van POL2014, Omgevingsverordening en PVVp te verzorgen en de daarvoor nodige aanpassingen en correcties in teksten en kaarten - voor zover niet van beleidsmatige betekenis - door te voeren;
7) Gedeputeerde Staten op te dragen invulling te gev
pdf Document: G-14-028 Statenvoorstel inzake Nota van zienswijzen POL2014, Omgevingsverordening 2014 en Provinciaal verkeers- en vervoersprogramma 2014, brief GS van 28-10-2014 (2014-61816) (1,1MB)
pdf Document: Bijlagen bij Statenvoorstel Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014); Nota van zienswijzen (240KB)
pdf Document: Monitor en evaluatierapportage Limburgs kwaliteitsinstrumentarium 2003-2013 (556KB)
pdf Document: Overzicht namen thematrekkers POL2014 (148KB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Wonen, Kantoren en omgeving Centrale Zandwinning Weert (CZW), e-mail gemeente Weert van 13-11-2014 (2014-64250) (1,2MB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Natuur, e-mail Milieufederatie van 17-11-2014 (2014-64697) (2MB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Natuur, e-mail Kuypers Kessel van 17-11-2014 (2014-65060) (979KB)
pdf Document: Aanvullingen en correcties nota van zienswijzen POL2014, brief GS van 18-11-2014 (2014-65787) (1,3MB)
pdf Document: Notitie Provinciaal Verkeer en vervoersplan, e-mail van LLTB Belangenbehartiging namens LLTB, Cumela, Fietsersbond en Milieufederatie van 19-11-2014 (2014-65748) (129KB)
pdf Document: Reactie Roermond op POL 2014, e-mail van gemeente Roermond van 19-11-2014 (2014-65988) (940KB)
pdf Document: Marian Arts Inspreektekst tbv Pol Wonen (138KB)
pdf Document: M. Arts presentatie commissie ruimte_weert (723KB)
pdf Document: Selma van Mensvoort Inspreektekst tbv POL Weert (241KB)
pdf Document: Cecile van Herten inspreektekst van LLTB tijdens de vergadering van Commissie RIF BV (177KB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Wonen, e-mail gemeente Weert namens de Midden-Limburgse gemeenten van 13-11-2014 (2014-64201) (1,6MB)
2.2
G-14-024 Statenvoorstel inzake Aanwijzing coördinatie Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum, brief GS van 28-10-2014 (2014-60111).
Toelichting commissie:
Voor de gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum moeten diverse uitvoeringsbesluiten worden genomen. In de Wet ruimtelijke ontwikkeling is de mogelijkheid opgenomen om besluitvorming voor een gebiedsontwikkeling te coördineren, indien dit wenselijk is voor de verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid. Voorgesteld wordt om, op grond van artikel 3.33 van de Wro, de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum. Hierdoor kunnen de verschillende besluiten gezamenlijk worden voorbereid en bekendgemaakt en tevens door de Afdeling Rechtspraak als één besluit worden aangemerkt waarbij de uitspraak in geding verplicht is binnen 6 maanden.

Behandelvoorstel commissie:
uw commissie wordt verzocht akkoord te gaan met het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling. Het betreft een procedureel besluit, waarbij niet inhoudelijk gesproken wordt over de gebiedsontwikkeling.
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen. Geplande behandelduur is 30 minuten.
2.3
Brief van portefeuillehouder Van der Broeck inzake Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), van 23-10-2014 (2014-59320)
Toelichting commissie:
de CDA-fractie (Verhoijsen) heeft verzocht dit onderwerp te agenderen waarbij de volgende vragen zijn gesteld: 1) wat is de laatste stand van zaken; 2) wanneer treedt de PAS in werking; 3) is de PAS Raad van State-proof; 4) geeft de PAS straks de broodnodige ontwikkelingsruimte zodat de economie een impuls kan krijgen en 5) hoe wordt, tot het moment van inwerking treding van de PAS, omgegaan met de vergunningverlening bij economische ontwikkelingen in industrie en landbouw die leiden tot meer ammoniakuitstoot.
Tevens wordt u verzocht te betrekken bij dit agendapunt het ingekomen stuk Beleidsstudie Beoordeeling Programmatische Aanpak Stikstof, brief van Planbureau voor de Leefbaarheid van 7-11-2014 (2014-64475).

Behandelvoorstel commissie:
allereerst zal gedeputeerde Van der Broeck de vragen beantwoorden die gesteld zijn bij het verzoek tot agendering. Hierna wordt uw commissie in de gelegenheid gesteld om verduidelijkende vragen te stellen.
Behandeling vindt plaats in 1 termijn. Geplande behandeltijd is 30 minuten.
2.4
Schriftelijke mededeling portefeuillehouder Van der Broeck inzake luchtwassers (ter afdoening van toezegging 1805 aan de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën), brief GS van 28-10-2014 (2014-60178).
Toelichting commissie:
Gedeputeerde Staten hebben, ter afdoening van toezegging 1805 inzake luchtwassers, de actuele cijfers verwerkt in bijgevoegde mededeling portefeuillehouder.

Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de mededeling portefeuillehouder inzake luchtwassers.
3
Rondvraag
4
Sluiting