link naar deze pagina

Sociale Domein - 26 november 2010

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering 10 september 2010
4
Statenvoorstellen
4.1
Beantwoording door GS op vragen uit de Statencommissie voor SD van 26 november 2010 inzake Wijziging beleidskader Jeugdzorg
4.1
G-10-033 Ieder Kind is een talent, wijziging beleidskader jeugdzorg Limburg 2009-2012, DOC139867-71.
4.2
G-10-034 Wijziging algemene subsidieverordening 2004, voorstel van Gedeputeerde Staten, DOC 140434-37.
5
Sonderende voorstellen
5.1
Architectuurnota, sonderend notitie. Rapport Limburg, te mooi om waar te zijn.met een presentatie van prof. Nelissen.
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst uit de commissie; gewijzigde versie dd. 19-11
6.2
Moties en toezeggingen uit PS
6.3
Programmaverantwoording Investeren in Mensen
6.4
Programmaverantwoording Steden en Dorpen.
7
Informerende stukken
7.1
Jaarprogramma Sport 2011, uitvoeringsprogramma 2011 Sportnota 2008-2012, DOC 139993-94. In dit kader wordt een presentatie aangeboden inzake de Sportzone en sportbeleid.
7.2
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2011, inclusief subsidieregels cultuur 2011, DOC.136667-68 BESPREEKPUNT SAMEN MET 7.6
7.3
Onderzoek Subsidiestromen in de Amateurkunsten, rapport Berenschot, met brief van Kunstfactor sectorinstituut Amateurkunt, d.d. 2 maart 2010 DOC24469-70 Op vraag van commissieleden dit stuk betrekken bij uitvoeringsprogramma Cultuur 2011
7.4
Uitvoeringsprogramma (Wonen) Welzijn en Zorg 2011; Leven in Limburg: Samen en Gezond!, DOC139995-96. BESPREEKPUNT (onder voorbehoud van voldoende beantwoording vragen)
7.5
Voortgangsrapportage musea inclusief museumgids Limburg, DOC140036-38.
7.6
Voortgangsrapportage Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 en TER INZAGE: Concept toets van de ambities van Maastricht en de Euregio door BerenschotBESPREEKPUNT: samen met agendapunt 7.2
7.7
Voortgangsrapportage Talentrijke regio
7.8
Nadere verduidelijking invulling bezuiniging rijksdoeluitkering jeugdzorg, brief van gedeputeerde Wolfs, DOC143533-35. BESPREEKPUNT: Betrekken bij behandeling Statenvoorstel 4.1 wijziging beleidskader Jeugdzorg
7.9
Aanpak van Laaggeletterdheid, brief van Het Forum AtotZ van 9 augustus 2010 DOC104069-70. BESPREEKPUNT
7.10
Vrij parkeren voor mensen met een handicap in heel Nederland, brief van de PvdA van 28 september 2010 DOC125409-10.
7.11
Woonmonitor Limburg 2009 met aanbiedingsbrief van GS, d.d. 14 september 2010.BESPREEKPUNT: betrekken bij agendapunt woonvisie op 14 januari 2011.
7.12
Quick Scan bouwkavelsubsidie voor gezinnen, brief van Gedeputeerde Staten van 24 augustus 2010BESPREEKPUNT: betrekken bij agendapunt woonvisie op 14 januari 2011.
7.13
Zienswijze fractie Samen Verder gemeente Leudal inzake te maken Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord, afschrift van Fractie Samen verder Leudal van 11 oktober 2010 DOC
7.14
Arbeidsmarktanalyse 2010, brief met rapport van de Raad voor werk en Inkomen van 27 augustus 2010.
7.15
Brief BZK inzake programma polarisatie en radicalisering, folder Nuansa, DOC136093-94.
7.16
Hulp is dichterbij dan je denkt!, brief van Stichting Kledingbank Limburg van oktober 2010 DOC136194-95.
7.17
Onafhankelijke en objectieve toets op de inhoud van aanvullende notitie (Atrium) van Prof. Groot d.d. 27-06-2010, brief van Gedeputeerde Staten van 26 oktober 2010 DOC138584-85. BEHANDELVOORSTEL: betrekken bij mededelingen portefeuillehouder Lebens Nr.3
7.18
Achtergestelde lening Atrium Medisch Centrum Parkstad, reactie op brief d.d. 7 oktober 2010, kenmerk DOC 2010001186 van Gedeputeerde Staten, brief van Atrium Medisch Centrum Parkstad van 11 oktober 2010 DOC130711-12. BEHANDELVOORSTEL: betrekken bij mededelingen portefeuillehouder Lebens Nr.3
7.19
Resultaten wegbelevingsonderzoek in Noord- en Midden-Limburg 2010, DOC138587-88 BESPREEKPUNT (onder voorbehoud van voldoende beantwoording vragen)
7.20
Regionale Jeugdopleiding, brief van Parkstad Limburg van 28 september 2010 (ontv. 5 oktober 2010)
7.21
Beleidsplan KBO Limburg 2010-2014, mail van E. Ruiter, KBO Limburg, d.d. 28 september 2010.
7.22
Antwoord op vragen inzake inspraakversie uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2011 van P. Wessels (D66) uit de vergadering van SD van 10 september 2010. Afdoening van toezegging 544 uit de Statencommissie voor het Sociale Domein. BESPREEKPUNT: Betrekken bij behandeling Statenvoorstel 4.1 wijziging beleidskader Jeugdzorg
7.23
Brief van Stichting Passiespelen Tegelen inzake verhoging BTW Kunsten
8
Actieve informatieplicht- mededelingen portefeuillehouder-IPO annotaties
8.1
Mededelingen portefeuillehouder Wolfs, inclusief de tussentijdse resultaten Social Return on Investment.
8.2
Mededelingen portefeuillehouder Lebens d.d. 16 november
8.3
Annotatie op vergadering IPO-Adviescommissie Sociaal Beleid van 14 oktober 2010
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting