link naar deze pagina

SC Financien en Algemene Zaken - 9 december 2005

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
2
Vaststelling van het verslag van de vergaderingen van 11 november en 17 november 2005
3
Lijst van ingekomen stukken
4
Nota Nieuwe Investeringsnormen (NIVO)
5
J-845 Grondbeleid
6
A-302 Initiatiefvoorstel van de heer Tilborghs over de Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen
7
A-303 Wijziging algemene subsidieverordening
8
J-844 Aanpassingen provinciale heffingsverordeningen en vaststelling Reglement fonds nazorg stortplaatsen
9
J-846 Eindejaarsbijstelling Programmabegroting 2005
10
Verdiepingsslag Programmabegroting 2006
11
Servicewinkels in Limburg; de 0-meting
12
Actieve Informatieplicht / mededelingen portefeuillehouder
13
Voorraadagenda
14
Voortschrijdende actielijst
15
Rondvraag