link naar deze pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur - 2 juni 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:40
Voorzitter: Brugman, C. (Carla)
Toelichting: Vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
Locatie: Veldekezaal
Algemene documenten:

1 09:00
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 2-6-2017 ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
Toelichting:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3 09:12
Verslag
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-5-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
Op pagina 2 van het verslag passage "De voorzitter deelt mee dat ............... en veel van de nu" is in rood de volgende tekst toegevoegd: "gestelde vragen zullen daarin aan de orde komen"
De commissie wordt gevraagd het gewijzigde conceptverslag vast te stellen.
4 09:13
Overzicht moties en toezeggingen
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-5-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5 09:14
Voorraadagenda
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-5-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6 09:15
ECONOMISCHE ZAKEN
6.1 09:15
Maastricht Aachen Airport (MAA)
SONDEREND stuk Analyse herziene basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport i.r.t. Regeling Grote Projecten 2017 heeft betrekking op Informerend stuk Herziene basisrapportage - vierde voortgangsrapportage project Maastricht Aachen Airport.
De Statenonderzoeker heeft de door GS opgestelde herziene basisrapportage geanalyseerd en getoetst aan de RGP.

Behandelvoorstel:
De Statencommissie FEB wordt gevraagd om de analyse van de basisrapportage sonderend te behandelen aan de hand van deze sonderende notitie.
6.2 09:50
Brains Unlimited, onderdeel Brightlands Maastricht Health Campus
INFORMEREND stuk zevende voortgangsrapportage project Brains Unlimited.
De Statenonderzoeker heeft in bijgaand informerend stuk deze voortgangsrapportage geanalyseerd i.r.t. de RGP 2017.

Behandelvoorstel:
Indien een Statenlid wenst te spreken over de rapportage dan dient hij/zij dit bij het betreffende agendapunt in de commissievergadering aan te geven en mag dit alleen de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang betreffen.
6.3 10:10
Brightlands Chemelot Campus
INFORMEREND stuk Derde Voortgangsrapportage Brightlands Chemelot Campus.
De Statenonderzoeker heeft in bijgaand informerend stuk deze voortgangsrapportage geanalyseerd i.r.t. de RGP 2017.

Behandelvoorstel:
Indien een Statenlid wenst te spreken over de rapportage dan dient hij/zij dit bij het betreffende agendapunt in de commissievergadering aan te geven en mag dit alleen de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang betreffen.
6.4 10:30
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
7 10:30
FINANCIËN
7.1 10:30
Presentaties Pensioen, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en generatiepact
Op het gebied van deze onderwerpen zijn een aantal ontwikkelingen gaande. De portefeuillehouder wil de commissie graag via het verstrekken informatie hierover meenemen in deze ontwikkelingen.
7.2 11:20
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
8 11:20
BESTUUR
8.1 11:20
ZRK Rapport Sturen met risico's, opzet en uitvoering van interbestuurlijk toezicht door de Provincie
STATENVOORSTEL P-17-005 Concept-Statenvoorstel van de Statencommissie FEB inzake Rapport van de ZRK 'Sturen met risico's, opzet en uitvoering van interbestuurlijk toezicht door de Provincie Limburg'.
Hierbij kan het informerende stuk van het college inzake het verbeterplan Interbestuurlijk Toezicht (GS 2017-31390) betrokken worden.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt voorgesteld dit concept-Statenvoorstel als Statenvoorstel door te leiden naar de Statenvergadering van 23 juni 2017.
8.2 12:00
AV IPO
Terugkoppeling uit de reguliere vergadering AV IPO op 18 mei 2017.
8.3 12:10
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
9 12:10
HANDHAVING
9.1 12:10
RUD Zuid-Limburg
Behandeling voorlopige jaarrekening 2016, ontwerpbegroting 2018, meerjarenraming 2019-2022 en begrotingswijziging 2017 RUD Zuid-Limburg.

Het Presidium heeft op 16 juni 2014 besloten om het indienen van een zienswijze bij begrotingen van gemeenschappelijke regelingen te mandateren aan de Statencommissie tot wiens taakveld de betreffende gemeenschappelijke regeling behoort.
De commissie/PS heeft geen taak m.b.t. de jaarrekening, die is ter informatie, kan betrokken worden bij.

Behandelvoorstel commissie:
De zienswijzen van de fracties zullen vooraf verzameld worden. U wordt verzocht eventuele zienswijzen (per fractie verzameld) uiterlijk dinsdag 30 mei 14:00 uur per mail toe te zenden aan de waarnemend commissiegriffier via whm.voorter@prvlimburg.nl.

De zienswijzen worden gebundeld en zullen voor de vergadering worden aan u worden toegezonden.
Fracties die vragen, opmerkingen en zienswijzen hebben ingediend krijgen in de vergadering de mogelijkheden deze - indien dit gewenst wordt - toe te lichten.
Eventuele aanvullende vragen kunnen gesteld worden c.q. aanvullende zienswijzen kunnen ingebracht worden waarna een reactie wordt gevraagd aan GS.
Vervolgens wordt met de commissie besproken welke ingebrachte zienswijzen worden ondersteund. De zienswijzen die gesteund worden door een meerderheid van de commissie worden via een brief van de voorzitter aangeboden aan de RUD Zuid-Limburg.
9.2 12:40
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
10 12:40
TOERISME/RECREATIE
10.1 12:40
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
11 12:40
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
11.1 12:40
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
12 12:40
Lijst ingekomen stukken
Toelichting:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 2-6-2017. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 26-5-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
13 12:40
Sluiting