link naar deze pagina

Cultuur en Samenleving - 17 maart 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 18:05
Voorzitter: Bus E.
Toelichting: Vergadering Statencommissie Cultuur en Samenleving
Locatie: Veldekezaal
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (18,9MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Omdat diverse passages in het verslag ontbraken is er een nieuw verslag aangeleverd door de externe notulist. Deze versie treft u aan als versie 3.
Op deze derde versie is 1 opmerking ontvangen van dhr. Van der Loo van de PVV.
Bovenaan pagina 14 dient bij de inbreng van de PVV de SP vervangen te worden door CDA.

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd het gewijzigd conceptverslag (versie 3) met bovengenoemde wijziging vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening (in de gewijzigde MT lijst) over te nemen.
5
Voorraadagenda
Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda (gewijzigde versie) vast te stellen.
6
CULTUUR
6.1
Rondvraag/mededelingen
7
SAMENLEVING
7.1
G-17-001 Statenvoorstel Kader Passend wonen in de buurt, brief GS van 17-1-2017 (GS 2017-3612)
Toelichting commissie:
Bij de begrotingsbehandeling van 4-11-2016 hebben PS 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om een versnelling aan te brengen in de ontwikkeling van passend wonen voor de meest kwetsbare Limburgers. Met dit Kader wordt hieraan inhoudelijk invulling gegeven. PS hebben de bevoegdheid tot het stellen van kaders. Met het Kader Passend wonen in de buurt wordt beoogd:
. basisinformatie over wonen met zorg, welzijn en participatie te ontsluiten voor heel Limburg;
. de regio's Parkstad Noord-Limburg, Midden-Limburg, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek te ondersteunen bij de integrale aanpak voor wonen, welzijn en zorg, met name daar waar het gaat om het realiseren van passend wonen voor kwetsbare doelgroepen;
. business casus te ontwikkelen voor passend wonen in de buurt voor kwetsbare doelgroepen die duurzaam toepasbaar zijn op verschillende locaties in Limburg.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen waarna de commissie aangeeft dit voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk door te geleiden naar PS van 31-3-2017.
7.2
Actuele stand van zaken vluchtelingenproblematiek
Toelichting commissie:
In de commissievergadering van 27-1-2017 heeft de commissie verzocht om een uitgebreide behandeling van dit onderwerp. Ten behoeve van de commissiebehandeling heeft u op 8 maart 2017 bijgevoegde voortgangsbrief vluchtelingenaangelegenheden ontvangen.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn.
7.3
Presentatie plan van aanpak positieve gezondheid
Toelichting commissie:
Op 16 september 2016 zijn diverse Statenleden aanwezig geweest bij het aangaan van een samenwerkingsverband tussen Provincie Limburg en het Institute for Positive Health (IPH) van mevrouw Machteld Huber. Reden samenwerkingsverband: het concept van Positieve Gezondheid van mevrouw Huber is leidend voor de ambities van de Sociale Agenda Limburg 2025 (SAL2025).
Onderdeel van het samenwerkingsverband was het verzoek aan IPH om Limburgse partners binnen de quatro helix met de implementatie van het concept van Positieve Gezondheid te ondersteunen en hieraan met de ontwikkeling van een plan van aanpak een extra impuls aan te geven.

Gedeputeerde Van Rijnsbergen heeft verzocht om de commissie via een presentatie over de inhoud van het concept Plan van Aanpak "Limburg, de 1ste Positief Gezonde Provincie" te informeren. De presentatie wordt gegeven door mevrouw Machteld Huber en de heer Carl Verheijen.

Behalve informeren wil gedeputeerde Van Rijnsbergen deze presentatie gebruiken om de mening te peilen over hetgeen gepresenteerd wordt alvorens dat het Plan van Aanpak door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld.

Behandelvoorstel commissie:
Presentatie door mevrouw Huber en de heer Verheijen waarna Statenleden de mogelijkheid krijgen tot het stellen van verhelderende vragen aan de inleiders en aan gedeputeerde Van Rijnsbergen kan worden meegeven hoe wordt aangekeken tegen de gepresenteerde inhoud.
7.4
Vervolgproces Commissie CS m.b.t. onderzoek "Kwetsbare wijken in beeld" van G31 platform
Toelichting commissie:
Agendering is verzocht door de fractie GroenLinks (A. Rossel)
Motivatie GroenLinks:
Onlangs heeft G31 platform het onderzoek Kwetsbare wijken in beeld uitgevoerd.
Er is onderzoek gedaan naar de situatie van de leefbaarheid in specifieke aandachtswijken. Er wordt specifiek ingezoomd op de zogenaamde Platform 31-wijken. Dit zijn er 12 in Nederland waarvan er 2 in Limburg liggen, te weten de wijk Mariaberg in Maastricht en Kerkrade-West.
De leefbaarheid zou de laatste jaren alleen maar zijn afgenomen.
GroenLinks wil bezien of er een nieuwe impuls gegeven kan worden en, zo ja, welke en wat de rol van de provincie hierbij kan/moet zijn.

Om een afweging te kunnen maken t.a.v. het vervolgproces is aan GS gevraagd om voor de Commissievergadering van 17 maart 2017 in kaart te brengen wat de provincie tot nu toe gedaan heeft in deze Platform 31-wijken om de leefbaarheid te bevorderen en of het beleid doelmatig was. Tevens is de vraag gesteld wat kan de provincie vanaf heden doen dan wel bijdragen om te zorgen dat een verdere achteruitgang van de leefbaarheid een halt wordt toegeroepen en er een kentering (lees: een voortuitgang van de leefbaarheid) gaat plaatsvinden.
De beantwoording van GS wordt op 14 maart a.s. verwacht.

De fracties wordt gevraagd hun voorkeur uit te spreken t.a.v. het vervolgproces. Inhoudelijke behandeling van het onderzoek of de GS brief is nu niet aan de orde.
Gepeild wordt of er behoefte is aan een (informatie)bijeenkomst waar Platform 31 het onderzoek kan toelichten en in gesprek kan worden gegaan met de actoren, om vervolgens te bepalen of en hoe het onderwerp weer terugkomt in de Statencommissie.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn, waarin de fracties zich kunnen uitspreken t.a.v. het vervolgproces (Geen inhoudelijke behandeling).
7.5
Bespreekstuk: Informerend stuk Sociale Agenda Limburg 2025 - (Deel)resultaten en in gang gezette processen brief GS van 7-3-2017 (GS 2017-15460)
Toelichting commissie:
Agendering is verzocht door de fractie GroenLinks (A. Rossel)
Motivatie GroenLinks:
Bij de bespreking en vaststelling van de Sociale Agenda en de uitwerking ervan heeft GroenLinks met name het 'control'-aspect als mogelijk aandachtspunt geduid. Is hetgeen vanuit de Sociale Agenda gebeurd doelmatig?
Reeds vaker heeft het college voortgangsinformatie gestuurd. Zo ook nu. Uit deze informatie wordt zeer gefragmenteerd geïnformeerd over de uitvoering. Ook lijkt er weinig uniformiteit in de opeenvolgende voortgangsinformatie te zitten. Een totaaloverzicht over middelen, projecten, (deel)doelen, uitvoering e.d. ontbreekt. Op deze wijze is het verre van optimaal om de controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Laat staan dat er nog goed en tijdig gestuurd zou kunnen worden als dat al gewenst is.

Doel van de bespreking is om te kijken hoe de andere fracties hier tegenaan kijken en wat er mogelijkerwijs gedaan kan worden. Ook is GroenLinks benieuwd hoe het college hier in staat. GroenLinks wenst te benadrukken dat het om €32 miljoen aan middelen gaat die hiermee gemoeid zijn.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn waarbij de overige fracties en GS worden gevraagd te reageren op het door GroenLinks aangedragen vraagstuk.
7.6
Rondvraag/mededelingen
8
SUBSIDIES
8.1
Rondvraag/mededelingen
9
Lijst ingekomen stukken
Toelichting commissie:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 17-3-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 10-3-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
10
Sluiting