link naar deze pagina

ControleCommissie - 12 november 2008

Locatie: Oranjerie
Aanvang: 17:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
2
Vaststelling verslag vorige vergadering d.d. 19.06.2008
3
Bespreekstukken
3.1
Statenvoorstel 2008/41553 inzake Onderzoeksprogramma Provincie Limburg 2009: advies van Controlecommissie aan de Statencommissie voor het Economische Domein en Provinciale Staten
3.2
Voorstel inzake Regeling Grote Projecten Provincie Limburg: advies van de Controlecommissie aan Presidium (vergadering 8 december 2008)
3.3
Voorstel inzake advisering door PriceWaterhouseCoopers met betrekking tot punt 3.2 en de evaluatie nieuwe werkwijze van voortgangsrapportage
4
Ingekomen stukken
4.1
Beleidsregel Misbruik en Oneigenlijk gebruik d.d. 28-08-2008 incl. oplegnotitie PSG d.d. 29-08-2008
4.2
Reactie van Gedeputeerde Staten d.d. 02-09-2008 brief van de Commissie van Voorbereiding inzake feitenonderzoek mail aanbestedingsprocedure d.d. 26-06-2008 incl. brief van Commissie van Voorbereiding d.d. 31-10-2008 aan PS
4.3
Verslag eerste werkgroepvergadering smartheid begroting (d.d. 08-07-2008) en brief Gedeputeerde Staten naar aanleiding van tweede werkgroepvergadering op 24 oktober 2008
4.4
Ministerie van Financiën: 'de provinciale financiën 2008, een interprovinciale vergelijking', oktober 2008
4.5
Brief van PriceWaterhouseCoopers inzake Controle van de jaarrekening - boekjaar eindigend op 31 december 2008, d.d. 29-9-2008
4.6
Brief van gedeputeerde Vrehen inzake de kredietcrisis en beleggingen van de provincie, d.d. 15-10-2008
4.7
Brief van Presidium inzake te volgen procedure rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer d.d. 3-11-2008
5
Presentatie PriceWaterhouseCoopers inzake aanpak controle jaarrekening 2008
6
Vergaderschema 2009
7
Vaststelling voorraadagenda
8
Rondvraag en sluitingZoeken