link naar deze pagina

Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid - 23 januari 2015

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:30
Voorzitter: Verhoijsen M.L.M.
Toelichting: Commissievergadering, Veldekezaal Gouvernement
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (31,7MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan behandeling van het betreffende agendapunt.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Er zijn geen opmerkingen op het verslag ontvangen.

Behandelvoorstel commissie:
Ongewijzigd vaststellen.
4
Overzicht Motie, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Toelichting commissie:
Er zijn geen opmerkingen op de MIT-lijst ontvangen.

Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de MIT-lijst en de adviezen van de voorzitter tot afdoening overnemen.
5
Voorraadagenda
Toelichting commissie:
Er zijn geen opmerkingen op de voorraadagenda ontvangen.

Behandelvoorstel commissie:
De voorraadagenda voor kennisgeving aannemen.
5.1
Input commissie CWL overdrachtsdocument Statenperiode 2015-2019
Toelichting commissie:
Ten behoeve van de nieuwe Staten voor de Statenperiode 2015-2019 wordt er een overdrachtsdocument opgesteld. Net als in 2011 wordt dit document opgemaakt met als doel enige continuïteit te waarborgen bij de overgang van de huidige naar de nieuwe Statenperiode. Hierin worden de ervaringen opgenomen uit de huidige periode, ten dienste van de volgende Statenperiode 2015-2019. U kunt ervoor kiezen om uw inbreng alvast per e-mail toe te zenden aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl). Wanneer u dit voor 16 januari 2015 doet dan kan de commissie geïnformeerd worden over de ingebrachte adviezen via de nazending.

Behandelvoorstel commissie:
In een ronde input te geven voor het overdrachtsdocument.
6
CULTUUR
6.1
G-14-037 Statenvoorstel Concretiseringsplan Regionale Media
Toelichting commissie:
Het concretiseringsplan regionale media is sonderend besproken in de commissievergadering van 5 december jongsleden en ligt nu als Statenvoorstel voor aan de commissie. Uw Staten wordt gevraagd het concretiseringsplan regionale media tijdens de PS vergadering van 6 februari 2015 vast te stellen.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen op basis waarvan geconcludeerd moet worden of dit voorstel als bespreek- of hamerstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 6 februari 2015. Geplande behandelduur is 75 minuten. Geplande spreektijd per fractie in eerste termijn is 4 minuten.
6.2
Mededeling portefeuillehouder
6.3
Rondvraag
7
WELZIJN
7.1
G-14-038 Statenvoorstel Accentennotitie sport: Limburg Beweegt!
Toelichting commissie:
De actuele maatschappelijke ontwikkelingen/opgaven, de behoefte van de stakeholders rondom het sportveld, de analyse Sport en Ruimte, de uitgevoerde evaluaties en de ontwikkelingen in de Sportzone vormen volgens GS aanleiding om in het huidige sportbeleid accenten aan te brengen. Uw Staten wordt gevraagd om de Accentennotitie Sport: Limburg Beweegt! op 6 februari a.s. vast te stellen. In de accentennotitie wordt verwezen naar de evaluatie Speerpuntsporten. Deze is als bijlage bij het Statenvoorstel gevoegd en ligt niet zoals in de stukken wordt vermeld ter inzage bij de griffie.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen op basis waarvan geconcludeerd moet worden of dit voorstel als bespreek- of hamerstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 6 februari 2015. Geplande behandelduur is 75 minuten. Geplande spreektijd per fractie in eerste termijn is 4 minuten.
7.2
Structuurversterking Sociaal Domein
Toelichting commissie:
Dit onderwerp maakt vast deel uit van de agenda van de commissie CWL om de ontwikkelingen en initiatieven, die verband houden met de drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO/AWBZ en participatiewet) integraal te kunnen monitoren/bespreken.
7.2.1
Presentatie eindresultaten mobiliteitscentrum jeugdzorg
Toelichting commissie:
Gelet op de nauwe betrokkenheid van PS bij dit majeure jeugdzorgproject heeft gedeputeerde Van Dijk voorgesteld de eindresultaten in een 'tienminuten'-presentatie te laten presenteren in uw commissie.

Behandelvoorstel commissie:
Mevrouw Inge Willems, voormalig projectleider Mobiliteitscentrum Jeugdzorg geeft een 10-minutenpresentatie over de resultaten, waarna in 1 ronde verhelderende vragen aan de inleider en/of GS gesteld kunnen worden.
7.2.2
G-15-001 Statenvoorstel Structuurversterking sociaal domein, uitwerking programmalijn 3.3 ('Jeugdzorg') uit de Programmabegroting 2015
Toelichting commissie:
Het Statenvoorstel betreft een uitwerking van programmalijn 3.3. jeugdhulp 2015 uit de Programmabegroting 2015. Hoewel het geen nieuw beleid/beleidswijziging betreft wordt uw Staten toch gevraagd om de uitwerking programmalijn 3.3 (Jeugdzorg) vast te stellen in uw vergadering van 6 februari a.s. Met dit Statenvoorstel wil GS tevens het moment markeren van afsluiting van een periode van 25 jaar waarin met grote betrokkenheid van PS uitvoering is aangegeven de wettelijke taken voor jeugdzorg.
De brief met het verzoek van gedeputeerde Van Dijk om de notitie ondanks de te late aanlevering te behandelen op 23 januari 2015 kan bij dit agendapunt worden betrokken.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen op basis waarvan geconcludeerd moet worden of dit voorstel als bespreek- of hamerstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 6 februari 2015. Geplande behandelduur is 75 minuten. Geplande spreektijd per fractie in eerste termijn is 4 minuten.
7.2.3
Sonderend stuk inzake Structuurversterking Sociaal Domein (4de integrale notitie)
Toelichting commissie:
Dit betreft de vierde integrale notitie waarin aan de commissie een stand van zaken overzicht wordt gegeven op behaalde resultaten en een korte vooruitblik wordt gegeven op te behalen resultaten op onderwerpen uit het Sociale Domein.

Behandelvoorstel commissie:
In 1 termijn de volgende 3 vragen beantwoorden (geplande spreektijd per fractie is 3 minuten, totale behandeltijd is 45 minuten):
1. Wordt naar uw oordeel met de voortgangsrapportage in voldoende mate invulling gegeven aan de ambities, die door u in de Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015 zijn vastgelegd (onderdeel 2.3 van de sonderende notitie)?
2. Is de gegeven uitwerking van motie 617 (Informatiepunt Ouderenzorg Limburg) in overeenstemming met de bedoelingen van de motie (onderdeel 2.4 van de sonderende notitie)?
3. Wat wenst u GS vanuit uw verantwoordelijkheid mee te geven bij de lobby waarmee GS negatieve effecten van de verdeelmodellen jeugdhulp (en Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor onze provincie willen voorkomen (onderdeel 2.9 van de sonderende notitie)?
7.4
Mededeling portefeuillehouder
7.5
Rondvraag
8
LEEFBAARHEID
8.1
Mededeling portefeuillehouder
8.2
Rondvraag
9
SUBSIDIES
9.1
Mededeling portefeuillehouder
9.2
Rondvraag
10
Lijst ingekomen stukken
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
10.1
Ingekomen stukken
Toelichting commissie:
U ontvangt de nieuwsbrief Netwerk acute zorg Limburg eenmalig. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Netwerk acute zorg Limburg door een e-mail te sturen naar: ruth.jongen@mumc.nl.

73165: In het uitvoeringsprogramma 2015 Buitengoed Geul & Maas wordt verwezen naar de link naar de Prezi-presentatie over het uitvoeringsprogramma Buitengoed Geul & Maas. Kopieer onderstaande link en plak deze in de browser om de betreffende pagina te bezoeken.
http://prezi.com/ol2l3nqr6xtc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Opmerking bij ingekomen stuk 2015-785: Motie 224, Van Bilsen c.s. inzake mobiele kogelvangers bij schuttersfeesten, is niet als bijlage toegevoegd aan het stuk. Deze motie is digitaal terug te vinden op www.limburg.nl/ProvincialeStaten onder het kopstuk moties, referentienummer 224.
pdf Uitnodiging Go for Gold Sportprijs 2014 op 15-12-2014, brief namens gedeputeerde Koopmans van 27-11-2014 (2014-67905) (708KB)
pdf Persbericht Masterclass Schrijven voor jong Limburgs taaltalent, e-mail Huis voor de Kunsten Limburg van 6-1-2015 (2015-1070) (189KB)
pdf Motie 224 Van Bilsen c.s. inzake mobiele kogelvangers bij schuttersfeesten, brief GS van 6-1-2015 (2015-785) (645KB)
pdf Uitnodiging première CHARLIE GOES op 15-1-2015 in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen, brief GOTRA- Joost Vrouenraets en Parkstad Limburg Theaters van 18-12-2014 (2014-74178) (1,5MB)
pdf Afschrift e-mail aan Raad van Bestuur Daelzicht inzake Belevenispark Daelzicht, e-mail buurtbewoners terrein Daelzicht van 17-12-2014 (2014-73498) (41KB)
pdf Uitvoeringsprogramma 2015 Buitengoed Geul en Maas, brief GS van 16-12-2014 (2014-73165) (1,1MB)
pdf Persbericht en uitnodiging Feestmaaltijd Humanitas - Jumbo op 27-12-2014, e-mail Humanitas van 26-11-2014 (2014-67953) (416KB)
pdf Persbericht Nieuwe Oogst - tentoonstelling fotoseries geslaagden masterclass verhalende fotografie, e-mail Huis voor de Kunsten Limburg van 27-11-2014 (2014-67962) (541KB)
pdf Nieuwsbrief Netwerk acute zorg Limburg, nr. 3 2014 (2014-68234) (1,2MB)
pdf Uitnodiging opening het Jaar van de Mijnen op 17-12-2014, e-mail gemeente Heerlen van 1-12-2014 (2014-68878) (1,2MB)
pdf Gezamenlijk visiedocument tien symfonieorkesten 'Orkesten van nu, van waarde voor de toekomst', brief philharmonie zuidnederland van 28-11-2014 (2014-68948) (4,1MB)
pdf Voortgangsbericht uitvoering Moties Stimulering Bouw, brief GS van 2-12-2014 (2014-69333) (966KB)
pdf Toelichting schriftelijke vragen uitgeprocedeerde asielzoekers, e-mail Statenlid Heemels van 5-12-2014 (2014-69797) (151KB)
pdf Persbericht Prinses zoekt Prins, een sprookjeswandeling voor de allerkleinsten in de binnenstad Sittard, e-mail Huis voor de Kunsten van 9-12-2014 (2014-71237) (381KB)
pdf Persbericht Kreek Daey Ouwens schrijft nieuwjaarsgedicht Letterkundig Centrum Limburg, e-mail Huis voor de Kunsten Limburg van 11-12-2014 (2014-71875) (422KB)
pdf Uitnodiging Theatrale presentatie van de projecten Maatschappelijke Participatie op 19-1-2015, brief gedeputeerde Van Dijk van 12-12-2015 (2014-72246) (217KB)
10.2
Bespreekstukken
Toelichting commissie:
Bespreekstuk voor de vergadering CWL van 5 december 2014:
68902: betrokken bij agendapunt Uitvoering en evaluatie motie volkscultuur.

Bespreekstuk voor de vergadering PS van 12 december 2014
71375: betrokken bij het Statenvoorstel Accentennotitie Cultuur, bloeiend Limburg.

Bespreekstuk voor de vergadering CWL van 23 januari 2015:
787: betrokken bij agendapunt Statenvoorstel Structuurversterking sociaal domein, uitwerking programmalijn 3.3 uit de Programmabegroting 2015.
11
Sluiting