link naar deze pagina

SC Fysieke Domein - 28 november 2008

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag vergadering d.d. 10 oktober 2008
3.2
Vaststelling verslag vergadering d.d. 31 oktober 2008
4
Statenvoorstellen
4.1
Burgerinitiatief “JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megastallen”, met als vergaderstukken het burgerinitiatief en de standpuntbepaling van GS daarop (brief GS d.d. 11 november 2008 (08/44869)
4.2
Burgerinitiatief werknemers ENCI BV Maastricht (08/34495) met als vergaderstukken het burgerinitiatief en de standpuntbepaling van GS daarop (brief GS d.d. 11 november 2008 (08/44872) inzake POL-aanvulling beëindiging kalksteenwinning Sint Pietersberg
4.3
POL-aanvulling nieuwe Wro, brief GS d.d. 11 november 2008 (08/44671)
5
Sonderende stukken
5.1
Nota van Zienswijzen bij de ontwerpbeleidsnota Ontgrondingen, brief GS d.d. 23 september 2008 (08/37948)
5.2
Voorontwerp Provinciaal Waterplan 2010-2015 en planMER Waterplan, brief GS d.d. 11 november 2008 (08/44904)
5.3
POL-uitwerking Programma Werklocaties Limburg 2020, brief GS d.d. 11 november 2008 (08/44871)
5.4
Beleidskader Duurzame Ontwikkeling – Cradle to Cradle, brief GS d.d. 11 november 2008 (08/44889)
6
Controlerende stukken
6.1
Actielijst
6.2
Overzicht moties-amendementen-toezeggingen
6.3
Programmaverantwoording Investeren in Ruimte, brief GS d.d. 23 september 2008 (08/37949)
6.4
Programmaverantwoording Bereikbaar en Duurzaam Limburg, brief GS d.d. 23 september 2008 (08/37952)
7
Informerende stukken
7.1
Bespreekstukken
7.2
Lijst ingekomen stukken
7.2.1
Uitspraak Raad van State inzake milieuvergunning Enci, brief GS d.d. 10 september 2008 (08/32955)
7.2.2
Treinvervoer Veolia, toezending afschrift van brief van mevrouw van de Schueren-Peters aan GS d.d. 18 september 2008 (08/37148)
7.2.3
Heroverweging Buitenring Parkstad, brief van fracties Burgerbelangen, PvdA en CDA van de gemeente Kerkrade d.d. 8 september 2008 (08/36498)
7.2.4
Beheerplan de Peel, brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond d.d. 3 september 2008 (08/40156)
7.2.5
Zorgen over open cultuurlandschap en noodzaak bebouwing gebied Klavertje 4 in Limburg, brief van de Stichting Groengroep Sevenum d.d. 2 september 2008 (08/35162)
7.2.6
POL-aanvulling beëindiging kalksteenwinning St. Pietersberg, brief GS d.d. 23 september 2008 (08/37954)
7.2.7
Bouw van een OPAC, brief van Stichting Graetheidecomité ingekomen 13 oktober 2008 (08/40440)
7.2.8
Landschapsvisie Zuid-Limburg, email van A. Roebroeck d.d. 15 oktober 2008 (08/40837)
7.2.9
Resultaten MIRT-overleg van 30 oktober 2008, brief gedeputeerden Driessen en Kersten d.d. 3 november 2008 (08/43233)
7.2.10
Project A2 Maastricht, brief GS d.d. 7 oktober 2008 (08/39803)
7.2.11
Windenergie in Nederland, notitie van prof. Dr. P. Lukkes, oktober 2008 (08/41146)
7.2.12
Afhandeling actielijst nr. 104 inzake Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg, brief GS d.d. 3 november 2008 (08/43559)
7.2.13
Tariefverhoging Openbaar Vervoer, afschrift van brief van GS aan KBO Limburg d.d. 22 oktober 2008 (08/42700)
7.2.14
Veertiende voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas, brief met bijlage van Rijkswaterstaat Maaswerken d.d. 24 oktober 2008 (08/42590)
7.2.15
Beantwoording vragen SP (Janssen) over Voortgang Ontwikkeling Maasvallei eerste helft 2008, brief GS d.d. 4 november 2008 (08/43765)
7.2.16
Voortgangsrapportage over het 3e kwartaal 2008 van de infrastructurele projecten inzake Bottleneck-Infrapakket, MIT-pakket, Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg,Greenportlane en Ongelijkvloerse kruising N276/N294,brief GS d.d. 4 november 2008 (08/43770)
7.2.17
Primaire grondstoffen in Limburg – Monitoringsrapportage 2007, brief GS d.d. 7 oktober 2008 (08/39693)
7.2.18
Monitoringsrapportage Kwaliteitsinstrumenten 2008 Provincie Limburg, brief GS d.d. 11 november 2008 (08/44870)
7.2.19
Beleidsnotitie Doorwerking Landschapsvisie Zuid-Limburg, brief GS d.d. 11 november 2008 (08/44903)
7.2.20
Advies van het College van Rijksadviseurs inzake het ruimtelijk ontwerp Klavertje 4 (08/31334)
7.2.21
Reactie motie Waalkens c.s. inzake fusie VWA-AID-PD, brief van Minister LNV aan voorzitter Tweede Kamer d.d. 11-11-2008
7.2.22
Vervolg besluitvorming in PS d.d. 24 oktober 2008 inzake het voornemen tot het oprichten van een NV voor Klavertje 4/Greenport Venlo, brief gedeputeerde Driessen d.d. 12 november 2008 (08/44826)
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8.1
Portefeuillehouder Driessen
8.2
Portefeuillehouder Kersten
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Werkbezoeken
11
Rondvraag en sluiting