link naar deze pagina

SC Verkeer, Water en Milieu - 16 februari 2007

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda.
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering en voortschrijdende actielijst
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering van 19 januari 2007
3.2
Actielijst naar aanleiding van de vergadering op 19 januari 2007
3.3
Vaststelling verslag van de extra vergadering van 07-02-2007
4
Statenvoorstel E-466-1 Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP) en Goederenvervoerplan (GVP)
5
Voortgangsrapportage over het 4e kwartaal 2006 van de infrastructurele projecten Bottleneck-Infra pakket, MIT-pakket, Buitenring Parkstad Limburg, Tangent Klavertje 4 en Ongelijkvloerse kruising N276/N294
6
BDU Bestedingsplan 2007
7
Halfjaarlijkse rapportage RWS Maaswerken inclusief voortgang Maasdal d.d. 30 januari 2007
8
Uitgangspunten voor de Normering van regionale wateroverlast
9
Verkenning van de verkeersproblematiek op de N280 tussen Weert en Roermond
10
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder Vestjens, geen mededelingen ontvangen
11
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder Kersten
12
Ingekomen stukken
12.1
Bestuurlijke rapportage provincie Limburg aan Ministerie BZK inzake rampenbestrijding en voorbereiding daarop
12.2
De Water 120, januari 2007 (ter inzage bij statengriffie)
12.3
Brief van gedeputeerde Vestjens d.d. 11-01-2007 m.b.t. de Brabantroute
12.4
Brief van B&W Venlo 03-01-2007 inzake het ontwerp PVVP en ontwerp GVP
12.5
Brief van mw. Luijt 08-01-2007 inzake kwaliteit dienstverlening Veolia Transport
12.6
Brief van Wijkteam Brunssum Noord 22-01-2007 inzake bereikbaarheid Atrium Ziekenhuis Brunssum vanuit Brunssum Noord
12.7
Brief van fractie JAN Nederweert 30-01-2007 inzake nieuwe dienstregeling Veolia
12.8
Brief van vz. SC VWM 08-02-2007 inzake rapport hoorzittingen OV en reactie GS
12.9
Brief van Vereniging Federatief Verband tegen Ontgrindingen Born 10-02-2007 inzake afhandeling van eerste brief van 28-11-2006
13
Vaststelling voorraadagenda
14
Rondvraag en sluiting