link naar deze pagina

(PS) Provinciale Staten - 6 juli 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:04
Eindtijd: 23:21
Voorzitter: Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting: Statenvergadering 6-7/7-7 2017, Statenzaal Gouvernement. Deze vergadering begint op 6-7-2017 en wordt voortgezet op 7-7-2017. Direct na heropening van de vergadering op 7-7 zullen de stemmingen over de onderwerpen die op 6-7 zijn behandeld plaatsvinden.
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om ongewijzigd vast te stellen:
- de gewijzigde agenda voor het deel van de Statenvergadering op 6-7-2017 en
- de ongewijzigde agenda voor het deel van de Statenvergadering dat op 7-7-2017 plaatsvindt.
2
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Vragenuur
Dit agendapunt is niet van toepassing.
4
Notulen
Dit agendapunt is niet van toepassing.
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Actualisering regelingen en verordeningen Provinciale Staten
STATENVOORSTEL
De regelingen en verordeningen van Provinciale Staten worden periodiek geactualiseerd aan de hand van gewijzigde werkwijzen, inzichten en/of nieuwe modelregelingen of –verordeningen.

Dit voorstel is behandeld in het Presidium van 9-6-201 en 23-6-2017. Het Presidium heeft besloten het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS 6-7/7-7-2017.

Voorgesteld besluit:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
vast te stellen de/het bij dit besluit behorende:
1. Verordening Rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden Provincie Limburg 2017;
2. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017;
3. Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten van Limburg 2017;
4. Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2017.
6
BEHANDELSTUKKEN
6.1
Verzoek referendum herindeling Landgraaf-Heerlen
STATENVOORSTEL
Het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf heeft een inleidend verzoek ingediend om een raadgevend referendum over het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen. Het Presidium heeft dit verzoek, voorzien van 1444 ondersteuningsverklaringen, getoetst aan de criteria in de Referendumverordening Provincie Limburg 2012. Het resultaat van deze toetsing treft u aan in bijgaand Statenvoorstel van het Presidium. Indien Provinciale Staten bepalen dat het inleidende verzoek om een raadgevend referendum voldoet aan alle criteria die daaraan gesteld worden in de Referendumverordening, dan dient op grond van artikel 6, 3e lid van diezelfde verordening de besluitvorming over het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen aangehouden te worden.

Dit voorstel is behandeld in het Presidium van 9-6-2017. Het Presidium heeft besloten het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS 6-7/7-7-2017.

Voorgesteld besluit:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. dat het inleidende verzoek om een raadgevend referendum over het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen voldoet aan alle criteria die daaraan gesteld worden in de Referendumverordening Provincie Limburg 2012;
2. de besluitvorming op het Statenvoorstel inzake het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen op te schorten tot 6 weken na de dag van het referendum, tenzij:
a. de indiening van een definitief verzoek om een raadgevend referendum over het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen binnen de daarvoor geldende termijn van 10 weken na publicatie van het besluit onder 1 uitblijft (de opschorting van de besluitvorming eindigt in dat geval de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een definitief verzoek om een referendum;
b. Provinciale Staten besluiten dat een tijdig ingediend definitief verzoek om een raadgevend referendum over het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen niet voldoet aan de daaraan in de Referendumverordening Provincie Limburg 2012 gestelde eisen (in dat geval eindigt de opschorting van de besluitvorming op het moment waarop Provinciale Staten vaststellen dat het verzoek niet aan de criteria voldoet).
6.2
Herindeling Landgraaf-Heerlen
STATENVOORSTEL
De directe aanleiding tot voorliggend Statenvoorstel inzake het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen is het niet aannemen van het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen van de colleges van B&W van Landgraaf en Heerlen door de raad van Landgraaf op 16-1-2017 en de bestuurlijke impasse die rondom dat besluit ontstond. GS startte hierop het open overleg volgens de Wet algemene regels herindeling (arhi). De gevolgde procedure en overwegingen staan uitgebreid beschreven in het herindelingsadvies.

Het Statenvoorstel is behandeld in de extra Statencommissie FEB op 30-6-2017en als bespreekstuk doorgeleid naar PS van 6-7/7-7-2017. Het stuk wordt behandeld op 6-7-2017. Voor de behandeling in PS volgt er een (tekstueel) gewijzigd ontwerpbesluit.

De stemming over dit Statenvoorstel zal plaatsvinden direct na heropening van de vergadering op vrijdag 7-7-2017.

Voorgesteld besluit:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. het Statenvoorstel Herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen inclusief alle bijbehorende bijlagen vast te stellen conform artikel 4, lid 1 van de Wet algemene regels herindeling;
2. het College van Gedeputeerde Staten op te dragen om het herindelingsadvies toe te sturen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties conform artikel 8, lid 5 van de Wet arhi;
3. het college van Gedeputeerde Staten op te dragen om een afschrift van de stukken aan de Minister te versturen aan Provinciale Staten en de betrokken gemeenten Landgraaf en Heerlen.
pdf G-17-018 Statenvoorstel Herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen, brief GS van 27-6-2017 (GS 2017-45098).pdf (4,1MB)
pdf GEWIJZIGD Ontwerpbesluit G-17-018 Statenvoorstel Herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen (PS 2017-47008).pdf (61KB)
pdf Reactie op de zienswijze van de Gemeente Landgraaf (inclusief gezamenlijke persverklaring) brief oppositiepartijen Gemeente Landgraaf (SP, PvdA, Fractie Haarbosch, GroenLinks en VVD) van 21-6-2017 (PS 2017-44394).pdf (6,1MB)
pdf Zienswijze Gemeente Landgraaf op herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen e-mail Gemeente Landgraaf van 22-6-2017 (PS 2017-44433).pdf (8,4MB)
pdf Herindeling Landgraaf-Heerlen- e-mail A. Palmen van 28-6-2017 (PS 2017-46192).pdf (61KB)
pdf Aangeleverde bijdragen rondom de hoorzittingen.pdf (385KB)
pdf Vaststelling Herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19771).pdf (4,1MB)
pdf Afschrift brief aan GS inzake open overleg m.b.t. herindeling, brief gemeente Landgraaf van 15-03-2017 (PS 2017-20586).pdf (2MB)
pdf Vaststellen herindelingsontwerp - kopie brief B&W Landgraaf aan GS van 20-3-2017 (PS 2017-21207).pdf (1,6MB)
pdf Beslissing GS Limburg tot overleg ex artikel 8 lid 1 Wet arhi- verzoek om vernietiging, brief AKD met afschrift brief aan minister BZK van 8-3-2017 (GS 2017-17793).pdf (12,3MB)
pdf Afschrift brief B&W Landgraaf aan GS ivm terinzagelegging herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen, brief gemeente Landgraaf van 6-4-2017 (PS 2017-25474).pdf (1,8MB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake vernietigingsverzoek herindeling Landgraaf, brief gedeputeerde Koopmans van 12-4-2017 (GS 2017-26685).pdf (363KB)
pdf Beantwoording Schriftelijke Vragen PvdA-Berghorst inzake inzage herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf, brief GS van 18-4-2017 (GS 2017-26558).pdf (4,8MB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake informatiebijeenkomsten herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen, brief gedeputeerde Koopmans van 4-5-2017 (GS 2017-31884).pdf (126KB)
pdf Gemeenteraad-fusie Heerlen-Landgraaf, e-mail A.Palmen van 11-5-2017 (PS 2017-33188).pdf (60KB)
pdf Procedure Wet arhi, kopie van brief van College B&W Landgraaf aan College GS van 09-05-2017 (PS 2017-33737).pdf (716KB)
pdf Afschrift zienswijze herindeling Heerlen-Landgraaf, brief Ondernemingsraad Heerlen van 11-5-2017 (PS 2017-35836).pdf (145KB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in relatie tot het herindelingstraject Landgraaf-Heerlen, brief gedeputeerde Koopmans van 23-5-2017 (GS 2017-36986.pdf (2,6MB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake bezwaarschrift gemeente Landgraaf van 1-5-2017 brief CdK Bovens van 23-5-2017 (GS 2017-36924).pdf (2MB)
pdf Reactie op herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf e-mail J.Hart van 28-5-2017 (PS 2017-37378).pdf (84KB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake advies Klaas de Vries over Landgraaf-Heerlen brief gedeputeerde Koopmans van 30-5-2017 (GS 2017-38030).pdf (161KB)
pdf Afschrift zienswijze Ondernemingsraad Gemeente Landgraaf inzake het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen, brief OR Heerlen van 23-5-2017 (PS 2017-38792).pdf (594KB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake advies landsadvocaat referendumverzoek Landgraaf-Heerlen, brief gedeputeerde Koopmans van 9-6-2017 (GS 2017-41257).pdf (850KB)
pdf Herindelingstraject Landgraaf-Heerlen; sommatie, brief AKD van 14-6-2017 met afschrift van brief aan GS Provincie Limburg (2017-42691).pdf (1,3MB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake het bezwaar herindelingsprocedure van Landgraaf brief gedeputeerde Koopmans van 20-6-2017 (GS 2017-43858).pdf (1,1MB)
pdf Reactie op de zienswijze van de Gemeente Landgraaf, e-mail oppositiepartijen Gemeente Landgraaf (SP, PvdA, Fractie Haarbosch, GroenLinks en VVD) van 20-6-2017 (PS 2017-44013).pdf (6,8MB)
pdf Advies prof.mr. D.J. Elzinga inzake rechtmatigheid procedure herindeling Landgraaf-Heerlen, e-mail van 23-6-2017 van H. Rijvers, gemeentesecretaris Landgraaf, met afschrift brief met bijlagen van college Landgraaf een GS/PS (PS 2017-45032) (1,4MB)
pdf Herindeling Landgraaf-Heerlen: reactie college Landgraaf op rapport K. De Vries, e-mail gemeentesecretaris Landgraaf van 26-6-2017 (2017-45395).pdf (1,5MB)
pdf Inspreekstekst R. Ernst, SC FEB 30-6-2017.pdf (55KB)
pdf Inspreektekst A. Dritty, SC FEB 30-6-2017.docx (131KB)
pdf Inspreektekst B. Smeets, SC FEB 30-6-2017.pdf (113KB)
pdf Inspreektekst G. Erkens, SC FEB 30-6-2017.pdf (206KB)
pdf Inspreektekst G. Huth, SC FEB 30-6-2017.docx (274KB)
pdf Inspreektekst K. Wingen, SC FEB 30-6-2017.pdf (196KB)
pdf Inspreektekst M. Haex, SC FEB 30-6-2017.docx (131KB)
pdf Inspreektekst P. Baur, SC FEB 30-6-2017.doc (283KB)
pdf Inspreektest L. Moling, SC FEB 30-6-2017.docx (311KB)
pdf Inspreektekst H. Leunessen, SC FEB 30-6-2017.pdf (261KB)
pdf Inspreektekst voorzitter stichting Voor Fusie (dhr. Rijninks), SC FEB 30-6-2017.pdf (337KB)
pdf Inspreektekst C. Wilbach, SC FEB 30-6-2017.docx (304KB)
pdf Inspreektekst J. Consten, SC FEB 30-6-2017.docx (62KB)
pdf Inspreektekst J. Knip, SC FEB 30-6-2017.docx (134KB)
pdf Pleitnota's zitting 28-6-2017 voorzieningenrechter Rechtbank Limburg inzake Provincie Limburg en GS Limburg - gemeente Landgraaf en het college van B&W Landgraaf (PS 2017-46934).pdf (2,4MB)
pdf Concept deelverslag, G-17-018 StatenvoorsteL Herindelingsadvies Heerlen-Landgraaf , extra SC FEB 30-6-2017.doc (375KB)
pdf Herindeling Heerlen-Landgraaf; beschouwing J.Ringens wethouder Landgraaf, e-mail 3-7-2017 (2017-47417).pdf (295KB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake uitspraak Rechtbank Limburg in relatie tot herindeling brief gedeputeerde Koopmans van 5-7-2017 (GS 2017-47816.pdf (592KB)
pdf Persbericht college n.a.v. het vonnis van de rechter inzake herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen, e-mail gemeentesecretaris Landgraaf van 5-7-2017 (PS 2017-48005).pdf (987KB)
pdf Herindeling Heerlen-Landgraaf - nadere duiding uitspraak voorzieningenrechter, e-mail gemeente Landgraaf van 5-7-2017 (2017-48173).pdf (2,8MB)
pdf Motie 2315 Rossel inzake bestuurlijke kaart regio Parkstad Limburg (281KB)
pdf Gewijzigd amendement 6 Kuntzelaers c.s. inzake Herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen (389KB)
pdf G-17-018 BESLUIT definitief.docx (211KB)
pdf 20170707_Herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen_DEF.pdf (2,1MB)
7
Schorsing