link naar deze pagina

(PS) Provinciale Staten - 29 september 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting: Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze agenda is in opbouw.
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om ongewijzigd vast te stellen:
- de agenda voor het deel van de Statenvergadering op 28-9-2017 en
- de agenda voor het deel van de Statenvergadering dat op 29-9-2017 plaatsvindt.
2
Toelating nieuw Statenlid tot Provinciale staten
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt voorgesteld de heer J. Kusters toe te laten tot Provinciale Staten.
3
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
4
Vragenuur
5
Notulen
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 23-6-2017, 30-6-2017, 6-7-2017 en 7-7-2017 ongewijzigd vast te stellen.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten
Artikel 25, 2e lid Provinciewet bepaalt dat Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en een commissie op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding kunnen opleggen, ieder ten aanzien van stukken die zij aan Provinciale Staten of aan de leden van Provinciale Staten overleggen.
Indien geheimhouding is opgelegd aan Provinciale Staten dienen Provinciale Staten in de eerstvolgende Statenvergadering de geheimhouding te bekrachtigen om te voorkomen dat de geheimhouding vervalt, zo bepaalt artikel 25, 3e lid Provinciewet.
Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten hebben Gedeputeerde Staten geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding noodzakelijk is:
- G-17-027 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding treasury advies vastgoed investering Raad van Arbeid Gebouw Venlo behorende bij Statenvoorstel G-17-026 (GS 2017-60850)
- G-17-025 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding adviesstukken Toverland behorende bij Statenvoorstel G-17-024 Financiering Toverland Holding B.V. cs ten behoeve van uitbreiding fase 5 (GS 2017-60063)

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen van de navolgende stukken:
1. het treasury advies vastgoed investering Raad van Arbeid Gebouw Venlo behorende bij Statenvoorstel G-17-026;
2. de adviesstukken Toverland behorende bij Statenvoorstel G-17-024 Financiering Toverland Holding B.V. cs ten behoeve van uitbreiding fase 5.
6.2
G-17-20 Statenvoorstel Gewijzigd vaststelling Provinciaal inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut-De Plank, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49306)
Het Statenvoorstel PIP Reconstructie N598 De Hut-De Plank is eerder behandeld in de Statencommissie Milieu en Duurzaamheid (MD) van 18 november 2016. Naar aanleiding van de zienswijze van de familie Debougnoux heeft de commissie gevraagd om in overleg te treden met deze familie waarop gedeputeerde Geurts het toen voorliggende voorstel heeft ingetrokken. Omdat nader overleg nog niet tot een definitieve keuze heeft geleid wordt nu voorgesteld een knip aan te brengen in het inpassingsplan waardoor het weggedeelte tussen de rotonde Hoogcruts en de Plank geen deel meer uitmaakt van het plan. Op deze manier kan een deel van de reconstructie van de N598 alvast worden voortgezet.
Dit is behandeld in de Statencommissie MD van 1-9-2017. De Statencommissie heeft besloten het gewijzigde Statenvoorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 29-9-2017.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijze PIP ‘Reconstructie N598 De Hut – De Plank’;
2. Het inpassingsplan ‘Reconstructie N598 De Hut- De Plank’, bestaande uit regels, verbeelding en toelichting, met inachtneming van de Nota van zienswijze PIP ‘Reconstructie N598 De Hut – De Plank’, zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen;
3. Te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
6.3
G-17-021 Gewijzigd Statenvoorstel Ophoging kredietfaciliteit impulsplan 'Starters een eigen thuis' brief GS van 9-8-2017 (GS 2017-56647)
Gedeputeerde Staten zijn voornemens om de kredietfaciliteit voor de Startersregeling te verhogen met € 5 miljoen. Overeenkomstig de Financiële Verordening Provincie Limburg worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het Gewijzigde Statenvoorstel bevat geactualiseerde cijfers ten opzichte van de eerste versie.
Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) van 1-9-2017. Er zijn tijdens die behandeling geen wensen/bedenkingen kenbaar gemaakt. De commissie RLN heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 29-9-2017.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt voorgesteld:
overeenkomstig artikel 167, lid 4 jo. artikel 158, lid 1 onder e van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 13, lid 4 van de Financiële Verordening Provincie Limburg 2016 geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake het voornemen van Gedeputeerde Staten om de kredietfaciliteit voor de Startersregeling te verhogen met € 5 miljoen, waardoor de totale kredietfaciliteit € 42,8 miljoen zal bedragen.
6.4
P-17-011 Statenvoorstel van de Statencommissie FEB inzake Vaststellen van de herziene basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport in relatie tot de Regeling Grote Projecten 2017, Statenvoorstel van 16-08-2017 (PS 2017-58026).pdf
De door de Griffie geanalyseerde herziene basisrapportage van GS is sonderend besproken in de Statencommissie Financiën, Economische zaken en Bestuur ( FEB) van 2-6-2017 waarbij FEB de analyse heeft onderschreven, te weten (het voortzetten van) een rapportagefrequentie van eenmaal per half jaar voor de voortgangsrapportage in het kader van de Regeling Grote Projecten 2017.

Dit Statenvoorstel is in de extra Statencommissie FEB van 21-9-2017 besproken.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
-de herziene basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, vast te stellen;
-Gedeputeerde Staten te vragen om elk halfjaar een voortgangsrapportage van het Groot Project Maastricht Aachen Airport te overleggen.
6.5
P-17-007 Statenvoorstel besluitvorming op bezwaarschriften inzake afwijzing inleidend verzoek om een referendum over het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen
Op 7-7-2017 besloten Provinciale Staten dat het door het Burgercomitë Zelfstandig Landgraaf ingediende inleidende verzoek om een referendum over het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen niet voldeed aan de criteria gesteld in de Referendumverordening Provincie Limburg 2012. Daarnaast besloten Provinciale Staten het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen vast te stellen.
Tegen beide besluiten is bezwaar gemaakt, in totaal zijn er vier bezwaarschriften ontvangen. Deze bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de Adviescommissie voor bezwaarschriften. De commissie adviseert de bezwaarschriften (kennelijk) niet -ontvankelijk te verklaren.
Bijgaand voorstel van het Presidium stelt u voor het advies van de bezwarencommissie over te nemen en de vier bezwaarschriften (kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het Presidium van 15-9-2017 heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 29-9-2017.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
de navolgende bezwaarschriften (kennelijk) niet-ontvankelijk te verklaren:
- het door Mr. P. Baur namens de Stichting Burgercomité Zelfstandig Landgraaf ingediend bezwaarschrift, gedateerd 9-7-2017;
- het door de heer H. Gerards ingediend bezwaarschrift, gedateerd 9-7-2017;
- het door de heer R. Barlage ingediend bezwaarschrift, gedateerd 9-7-2017;
- het door de heer J.W. Heinrichs ingediend bezwaarschrift, gedateerd 15-8-2017.
7
BEHANDELSTUKKEN
7.1
G-17-013 Tweede Gewijzigd Statenvoorstel N266 Randweg Nederweert - Projectopdracht, brief GS van 20-6-2017 (GS 2017-42242)
Dit voorstel geeft invulling aan de wens vanuit de commissie Milieu en Duurzaamheid (MD) om de kaders voor het verdere traject inzake de N266-Randweg Nederweert via een Statenbesluit vast te leggen. Een eerdere versie van dit Statenvoorstel is uitvoerig besproken in de commissievergadering van 19 mei 2017. Naar aanleiding van die commissiebehandeling is het voorliggende Tweede Gewijzigde Statenvoorstel opgesteld.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 1-9-2017. De commissie heeft besloten dit tweede Gewijzigde Statenvoorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 29-9-2017.

Provinciale Staten wordt gevraagd:
in te stemmen met de voorgestelde projectopdracht N266 Nederweert, om te komen tot een keuze tussen het Randweg alternatief en het nul-plus alternatief.
7.2
G-17-024 Gewijzigd Statenvoorstel Financiering Toverland Holding B V cs ten behoeve van uitbreiding fase 5, brief GS van 22-8-2017 (GS 2017-60428)
Dit gewijzigd Statenvoorstel betreft het middels een financiering van € 2 miljoen aan Toverland bijdragen aan de financieringsbehoefte van Toverland, gerelateerd aan de gefaseerde uitbreiding (fase 5) van het themapark. De provinciale deelnemingen LIOF en MKB-L verstrekken eveneens een financiering van resp. € 2 miljoen en € 1 miljoen. Hiermee wordt een verdere groei in de werkgelegenheid gestimuleerd alsook de ontwikkeling van een belangrijke speler in de sector toerisme & recreatie in Limburg. Conform artikel 13 lid 4 van de financiële verordening wordt gevraagd wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van dit financieringsvoorstel.
Dit Statenvoorstel is besproken in de extra Statencommissie FEB van 21-9-2017, waarbij de commissie heeft besloten geen wensen/bedenkingen kenbaar te maken en het Statenvoorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 29-9-2017.
Er volgt voor PS een Gewijzigd Ontwerpbesluit.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
conform artikel 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 13 lid 4 van de financiële verordening geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van dit financieringsvoorstel.
7.3
Grenseffecten toets
Op grond van artikel 21, 2e lid van het RvO van PS:
nodige Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op een geschikt moment uit om inlichtingen te verstrekken en daartoe deel te nemen aan de beraadslagingen over een aan de orde gesteld onderwerp.
Dit jaar is de grenseffectentoets als thema gekozen als vervolg op een van de gekozen thema’s tijdens het werkbezoek van Provinciale Staten op 2 november 2016 .

Behandelvoorstel:
De behandeling van dit thema vindt als volgt plaats: er volgt een viertal inleidingen over de actuele ontwikkelingen rondom dit thema van ca. 5 minuten, als eerste de heer Van den Akker namens Provinciale Staten, gevolgd door de heer Unfried namens het Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility (ITEM), vervolgens de heer Postema namens de Eerste Kamer en tenslotte de heer Bovens namens Gedeputeerde Staten. Daarna volgt een debat tussen de fracties in een termijn.
7.4
G-17-022 Tweede Gewijzigd Statenvoorstel Financiering MKB en Brightlands, brief GS van 19-9-2017 (GS 2017-65390)
Een sterk en concurrerend Midden- en Klein Bedrijf (MKB) vormt een belangrijke pijler onder de Limburgse economie. De aantrekkelijke economie geeft een zichtbare impuls aan de dynamiek bij het MKB. In het Statenvoorstel wordt beoogd deze positieve trend, mede ingezet door het Initiatiefvoorstel Titulaer 'Financiering (innovatieve) MKB in Limburg' te continueren door een verdere impuls aan het MKB. Door versterking van een samenhangend ondersteuningsinstrumentarium voor het MKB bestaande uit een mix van instrumenten. Onderscheid wordt gemaakt in instrumentarium voor het 'brede' MKB en MKB gerelateerd aan de campussen. In het Statenvoorstel ligt het accent op het financieel instrumentarium.

Het Gewijzigd Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB van 08-09-2017 waarbij de commissie heeft besloten om geen wensen/bedenkingen kenbaar te maken en het voorstel als bespreekstuk door te leiden. Er volgt voor behandeling in PS een Tweede gewijzigd Statenvoorstel en een Derde gewijzigd ontwerpbesluit.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
akkoord te gaan met de beslispunten 1 tot en met 8 (beslispunten zijn te veel om in dit blok opgenomen te worden: zie daarvoor de toegevoegde bijlage: tekst 3e gewijzigd ontwerpbesluit)
7.5
G-17-023 Statenvoorstel met uitwerking van de gewijzigde Motie 677 Housmans c s inzake Duurzaam Rendement, brief GS van 22-8-2017 (GS 2017-57875)
Dit Statenvoorstel betreft de uitwerking van de gewijzigde Motie 677 Housmans c.s. inzake Duurzaam Rendement. Deze motie werd op 9-1-2015 aangenomen waarmee GS verzocht werd om:
. voor de panden op MAA individuele sluitende business cases op te stellen voor de implementatie van duurzaamheidssystemen;
. expliciet voor de passagiersterminal een sluitende business case op te zetten voor het bekleden van de zonzijde van de terminal met zonnepanelen;
. PS te informeren over de onderzochte business cases en een keuze voor te leggen.
Er is voor 2 panden een sluitende business case opgesteld. Met dit Statenvoorstel worden deze business cases ter besluitvorming aan PS voorgelegd.

Dit voorstel is behandeld in Statencommissie FEB 08-09-2017 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS van 29-9. PVV beraadt zich op een amendement.


Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
- in te stemmen met de investering in de verduurzaming van Cargoloods Oost en het Aviation House ad € 1,5 miljoen, en hiervoor een kredietaanvraag bij het LEF uit te werken dan wel deze te dekken uit de in 2014 beschikbaar gestelde middelen voor revolverende uitbreidingsinvesteringen op de luchthaven MAA.
7.6
G-17-026 Statenvoorstel financiering, renovatie en exploitatie gebouw van de voormalige Raad van Arbeid (RvA-gebouw), brief GS van 29-8-2017 (GS 2017-59949)
In het kader van de ontwikkeling van het kennislandschap Greenport Venlo, wenst de UM het voormalig gebouw van de Raad van Arbeid na renovatie in gebruik te nemen t.b.v. haar onderwijsactiviteiten in Venlo. Het eigendom wordt voor renovatie overgedragen van de gemeente Venlo aan de BV Campus Vast-goed Greenport Venlo. Ten bedrage van € 4,7 miljoen wordt bijgedragen in de financieringsbehoefte van BV Campus Vastgoed Greenport Venlo. De gemeente Venlo verstrekt eveneens een financiering van € 2,8 miljoen. De renovatie en herbestemming van het gebouw levert naast het programma Greenport Venlo ook een bijdrage aan het programma stedelijke ontwikkeling Venlo. Conform artikel 167, lid 4 jo. Artikel 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in de financiële verordening 2016 wordt de commissie gevraagd wensen en bedenkingen te uiten t.a.v. het financieringsvoorstel van in totaal € 2,7 miljoen te verstrekken aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo.
Conform artikel 167, lid 4 jo. Artikel 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in de financiële verordening 2016 kunnen wensen en bedenkingen geuit t.a.v. het financieringsvoorstel van in totaal € 2,7 miljoen, te verstrekken aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo.

Dit Statenvoorstel is besproken in de extra Statencommissie FEB van 21-9-2017 waarbij de commissie heeft besloten geen wensen/bedenkingen in te brengen en het Statenvoorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 29-9-2017.
Er volgt voor PS een Gewijzigd Ontwerpbesluit.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
. in te stemmen met dekking van een investeringssubsidie van € 1.860.000,-- uit de Immunisatiereserve (niet-revolverend deel) bestemd voor economische structuurversterking.
. conform artikel 167, lid 4 jo. artikel 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 13 lid 4 van de financiële verordening geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het financieringsvoorstel van in totaal 2,7 mln. te verstrekken aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, bestaande uit:
- het inbrengen van eigen vermogen in de vorm van een agiostorting van € 1,6 miljoen;
- het verstrekken van vreemd vermogen van € 1,1 miljoen.
8
Voorraadagenda
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.
9
Moties vreemd aan de orde van de dag
10
Sluiting