link naar deze pagina

Financiën, Economische Zaken en Bestuur - 14 april 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 11:15
Voorzitter: Brugman C.
Toelichting: Vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
Locatie: Veldekezaal
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (24,9MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 7 april, 12:00 uur doorgeven aan whm.voorter@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel commissie:
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. De commissie wordt gevraagd het verslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 7 april, 12:00 uur doorgeven aan whm.voorter@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel commissie:
De adviezen voor afdoen van de voorzitter overnemen.
5
Voorraadagenda
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 7 april, 12:00 uur doorgeven aan whm.voorter@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de voorraadagenda en het advies van de voorzitter overnemen.
6
FINANCIËN
6.1
Rondvraag/mededelingen
7
ECONOMISCHE ZAKEN
7.1
Rondvraag/mededelingen
8
BESTUUR
8.1
Bespreekstuk: Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Rossel inzake familie onderwijsminister VS ontwijkt belasting via Venlo, brief GS van 4-4-2017 (GS 2017-22398)
Toelichting commissie:
Agendering van dit onderwerp is verzocht door de GroenLinks-fractie (de heer Rossel) omdat hij graag het volgende wil bespreken:
1. Waarom verschuilt het college zich nu zo vierkant achter het Reglement van Orde om inhoudelijk helemaal niet te reageren? Dit raakt allerlei zaken, zoals economische aspecten, werkgelegenheidsaspecten, imago van ons Limburgse land, de lobby richting Den Haag, grenseffecten, enzovoort.
2. Waarom heeft het college - als men zich achter deze formele regel schaart om inhoudelijk niet te willen reageren - dan 5 weken nodig voor de beantwoording?
3. Wat vinden de overige fracties van deze casus; hebben we hier als provinciale politiek een mening over en willen we die mogelijk formuleren?

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in 1 termijn waarbij de fracties en GS worden gevraagd te reageren.
8.2
Rondvraag/mededelingen
9
HANDHAVING
9.1
Rondvraag/mededelingen
10
TOERISME/RECREATIE
10.1
Bespreekstuk: Informerend stuk Toeristische Trendrapportage Limburg 2015-2016, brief GS van 14-2-2017 (GS 2017-10796)
Toelichting commissie:
Agendering van dit onderwerp werd reeds eerder verzocht door GroenLinks voor FEB 10-3, dit punt werd echter afgevoerd van de agenda mede omdat schriftelijke vragen van de VVD hierover nog niet beantwoord waren. GroenLinks vraagt een toelichting van GS met betrekking tot de gewenste aantallen toeristen naar Limburg en hoe zich dit verhoudt met het vastgestelde beleid. Vervolgens kan binnen de commissie daarover van gedachten worden gewisseld.

Op verzoek van GroenLinks zijn tevens de vragen en beantwoording van de schriftelijke Vragen VVD-Heuvelings inzake Limburg is geen Mokum toegevoegd als bijlage om te betrekken bij de behandeling van dit agendapunt.

Behandelvoorstel commissie:
De stukken onder de agendapunten 10.1 en 10.2 gezamenlijk behandelen.
Behandeling in 1 termijn waarbij eerst de verantwoordelijk gedeputeerde verzocht wordt te reageren en vervolgens de commissie.
10.2
Bespreekstuk: Mededeling Portefeuillehouder inzake het Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie 2016-2019, brief gedeputeerde Geurts van 7-3-2017 (GS 2017-15057)
Toelichting commissie:
De SP verzoekt om agendering om met de gedeputeerde en de commissie de discussie te voeren over het nieuwe actieplan ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector, voornamelijk over de criteria aangaande de subsidieregelingen. Een aantal technische vragen van de SP hierover zijn reeds door GS beantwoord; de beantwoording treft u eveneens aan bij de stukken.

Behandelvoorstel commissie:
De stukken onder de agendapunten 10.1 en 10.2 gezamenlijk behandelen.
Behandeling in 1 termijn waarbij eerst de verantwoordelijk gedeputeerde verzocht wordt te reageren en vervolgens de commissie.
10.3
Rondvraag/mededelingen
11
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
11.1
Bespreekstuk: Mededeling Portefeuillehouder inzake toezeggingen 2453, 2464 en 2465 (inzake Kansengelijkheid in het Limburgse onderwijs), brief gedeputeerde Teunissen van 28-3-2017 (GS 2017-20728)
Toelichting commissie:
Agendering van dit onderwerp is verzocht door de PvdA-fractie (de heer Kuntzelaers). De fractie wil graag de acties die voortvloeien uit de educatieve agenda Limburg, en daarmee de kansenongelijkheid voor Limburgse kinderen, bekijken en bevragen op hun effectiviteit.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in 1 termijn waarbij GS wordt gevraagd te reageren.
11.2
Rondvraag/mededelingen
12
Lijst ingekomen stukken
Toelichting commissie:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 14-4-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 7-4-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel commissie:
Lijst met ingekomen stukken vaststellen.
13
Sluiting