link naar deze pagina

Ruimte, Infrastructuur en Financien - 22 november 2013

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Bosch M.T.
Toelichting: Commissievergadering, Veldekezaal Gouvernement

Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (24,3MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Vaststelling verslag van de vergadering van Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financien
Behandelvoorstel commissie:
ongewijzgd vaststellen
3
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de MIT-lijst.
4
Vaststelling voorraadagenda
Behandelvoorstel commissie:
de voorraadagenda voor kennisgeving aannemen.
5
FINANCIËN
5.1
G-13-027 Statenvoorstel Geldlening aan NV Waterleidingmaatschappij Limburg, brief Gedeputeerde Staten d.d. 24 oktober 2013 (2013/59097)
Behandelvoorstel commissie:
de fracties worden gevraagd te reageren op het voorstel aan PS, namelijk:
1. Uw wensen en bedenkingen met betrekking tot het verstrekken van een geldlening
ad € 20 miljoen aan de NV Waterleidingmaatschappij Limburg aan ons kenbaar te
maken.
2. Het verstrekken van een geldlening aan NV Waterleidingmaatschappij Limburg
(WML) in het kader van de drinkwatervoorziening te definiëren als een publieke
taak.
3. Af te wijken van de eis van een (minimale 50%) participatie door derden op grond
van het bepaalde in de Kadernota Sturing op Samenwerking.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen. Geplande behandelduur is 60 minuten (3 minuten per fractie voor de eerste termijn).
5.2
G-13-028 Statenvoorstel Vaststelling Legesverordening 2014 en Vaststelling Grondwaterbelastingverordening 2014, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 5 november 2013 (2013/61925)
Behandelvoorstel commissie:
uw commissie wordt gevraagd te reageren op het voorstel aan PS, namelijk 1. de vaststelling van de bij dit besluit behorende legesverordening Limburg 2014 met bijbehorende tarieventabel 2014 en 2. de vaststelling van de bij dit besluit behorende Grondwaterbelastingverordening Limburg 2014.
De aanpassingen betreffen met name trendmatige verhoging van de tarieven.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen. Geplande behandelduur is 45 minuten (2 minuten per fractie in de eerste termijn).
5.3
G-13-026 Statenvoorstel Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 8 oktober 2013 (2013/57312)
Behandelvoorstel commissie:
uw commissie wordt gevraagd in te stemmen met de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg. De wijzigingen zijn van tekstuele aard, betreffen de aanpassing van een modelbepaling en betreffen een slagvaardiger organisatie door bevoegdheden te leggen bij het Dagelijks Bestuur in plaats van bij het Algemeen Bestuur.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen. Geplande behandelduur is 60 minuten (3 minuten per fractie voor de eerste termijn).
5.3.1
Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg, brief Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 16 augustus 2013 (2013/46499)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 5.3: Statenvoorstel Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg.
5.4
Mededeling portefeuillehouder
5.4.1
Mededeling portefeuillehouder RIF-Koppe inzake Septembercirculaire 2013, brief van gedeputeerde Koppe d.d. 5 november 2013 (2013/61842)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de mededeling inzake Septembercirulaire 2013.
5.5
Rondvraag
6
INFRASTRUCTUUR
6.1
Bespreekstuk: Informerend stuk inzake evaluatie pilotproject Belonen in het verkeer, brief Gedeputeerde Staten d.d. 11 juli 2013 (2013/40841).
Behandelvoorstel commissie:
VVD (Meerts) heeft om agendering van dit informerend stuk verzocht. Argumentatie: beoogd is eeen bespreking van de verdere uitvoering van de motie na de gehouden pilot.
De heer Meerts wordt gevraagd de agendering kort toe te lichten, waarna een ronde langs de fracties gemaakt wordt.
Geplande behandeltijd 30 minuten.
6.1.1
Belonen in het verkeer, wat nu? E-mail van Statenlid Meerts d.d. 14 november 2013 (2013/63862)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij agendapunt 6.1 Informerend stuk inzake evaluatie pilotproject Belonen in het verkeer.
6.1.2
64822 Strategisch Plan Verkeersveiligheid, mail van ministerie van infrastructuur en milieu d.d. 19 november 2013 (2013/64822)
6.2
Presentatie Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan door Marc Onnen, senior beleidsmedewerker cluster Mobiliteit.
6.2.1
Bespreekstuk: Actualisering Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP), brief van Gedeputeerde Staten d.d. 17 september 2013 (2013/52243)
Behandelvoorstel commissie:
PvdA (Roefs) heeft om agendering van dit informerend stuk gevraagd. Mw. Roefs wordt gevraagd de agendering kort toe te lichten, waarna een ronde langs de fracties wordt gemaakt.
Geplande behandelduur 60 minuten (incl. presentatie van agendapunt 6.2).
6.3
Mededeling portefeuillehouder
6.3.1
Mededeling portefeuillehouder inzake vergroten van de veiligheid in Veolia bussen, brief Gedeputeerde Van der Broeck d.d 29 oktober 2013 (2013/60247)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van deze mededeling portefeuillehouder inzake de veiligheid in midi-bussen.
6.4
Rondvraag
7
RUIMTE
7.1
G-13-029 Statenvoorstel Bestuursovereenkomst grond, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 5 november 2013 (2013/62048)
Behandelvoorstel commissie:
uw commissie wordt gevraagd te reageren op het voorstel aan PS, namelijk:
1. Instemmen met de in de Bestuursovereenkomst grond overeengekomen overname van de BBLgrondvoorraad tegen betaling van € 19.386.154 aan het Rijk en € 1.690.304 aan de Provincie Drenthe;
2. Instemmen met het onder financiële aspecten voorgestelde financiële kader ter dekking van de ontwikkelopgave natuur, zijnde de verwerving van 2.600 ha en de inrichting van 3.431 ha goudgroene natuur;
3. Hiertoe een kredietbesluit te nemen met als kosten- en inkomstenpost € 203 mln. met als
tijdshorizon 2027;
4. In te stemmen met bijgevoegd kredietbesluit waarbij de voorfinanciering maximaal € 35 mln. en rentekosten maximaal € 4 mln. bedragen.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen. Geplande behandelduur is 90 minuten (5 minuten per fractie voor de eerste termijn).
7.1.1
Presentatie Bestuursovereenkomst Grond door Jan-Peter Ruitenberg, projectleider bij het cluster Natuur.
7.2
Bespreekstuk: Onderzoek naar mogelijkheden voor tijdelijke natuur op braakliggende gronden (toezegging 1454), brief van Gedeputeerde Staten d.d. 27 augustus 2013 (2013/48646)
Behandelvoorstel commissie:
PvdA (Roefs) heeft om agendering van dit informerend stuk gevraagd. Mw. Roefs wordt gevraagd de agendering kort toe te lichten, waarna een ronde langs de fracties wordt gemaakt.
Geplande behandeltijd 30 minuten.
7.3
Bespreekstuk: Informerend stuk inzake de Natuurbeschermingswet 1998, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 30 oktober 2013 (2013/60399).
7.4
Mededeling portefeuillehouder
7.4.1
Mededeling portefeuillehouder Van der Broeck inzake landschapselementen in het POL, brief van gedeputeerde Van der Broeck d.d. 3 september 2013 (2013/49978)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van deze mededeling portefeuillehouder inzake landschapselementen in het POL.
7.4.2
Mededeling portefeuillehouder Koppe inzake handhaving Edelchemie/Phoenica c.s. te Panheel, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 31 oktober 2013 (2013/60686)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van deze mededeling portefeuillehouder inzake handhaving Edelchemie-Phoenica c.s.
7.5
Rondvraag
8
Sluiting