link naar deze pagina

Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid - 5 december 2014

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:45
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Verhoijsen M.L.M.
Toelichting: Commissievergadering, Veldekezaal Gouvernement
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (21,6MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan behandeling van het betreffende agendapunt.

Behandelvoorstel commissie:
Er heeft zich geen inspreker gemeld.
3
Vaststelling verslag van de vergadering van Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid d.d. 17 oktober 2014
Toelichting commissie:
Er zijn geen opmerkingen op het verslag ontvangen.

Behandelvoorstel commissie:
Ongewijzigd vaststellen.
4
Overzicht Motie, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Toelichting commissie:
Er zijn geen opmerkingen op de MIT-lijst ontvangen.

Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de MIT-lijst en de adviezen van de voorzitter tot afdoening overnemen.
5
Vaststelling voorraadagenda
Toelichting commissie:
Er zijn geen opmerkingen op de voorraadagenda ontvangen.

Behandelvoorstel commissie:
De voorraadagenda voor kennisgeving aannemen.
6
CULTUUR
6.1
Uitvoering en evaluatie motie volkscultuur
Toelichting commissie:
Tijdens de commissievergadering van 17 oktober jl. is dit onderwerp op verzoek van de SP geagendeerd voor een volgende vergadering onder andere vanwege de omvang van het bedrag dat met de uitvoering van deze motie is gediend, de rol van het Huis voor de Kunsten in deze en om de intentie van de motie te bezien i.r.t. de realisatie en de juistheid en doelmatigheid van de inzet van de middelen. De commissie is regelmatig over de voortgang van de uitvoering van de motie geïnformeerd. Als laatste via de informerende notitie "Tussentijdse evaluatie motie volkscultuur" d.d. 2-9-2014. Deze ligt nu ter bespreking voor. Ter informatie zijn de aangenomen motie, de onlangs door de SP gestelde technische vragen, de in de periode 2011-2014 gedane toezeggingen, mededeling PH, ontvangen overige informerende stukken en de deelverslagen t.a.v. dit onderwerp bijgevoegd. Deze kunnen bij de behandeling worden betrokken.

Op 2 december is het verslag van het bestuurlijk overleg inzake Motie Limburgse Volkscultuur d.d. 28-11-2014 (PS kenmerk 2014-68902) toegestuurd aan uw Staten. Deze kan eveneens betrokken worden bij de behandeling van dit agendapunt.

Behandelvoorstel commissie:
De SP (dhr. Prevoo) krijgt kort de gelegenheid de agendering toe te lichten, waarna behandeling plaatsvindt in 1 termijn. U wordt verzocht uw mening te geven ten aanzien van de realisatie van de motie ten opzichte van de intentie van de motie.
Geplande behandelduur is 45 minuten. (Geplande spreektijd per fractie is 3 minuten)
6.2
G-14-032 Statenvoorstel Accentennotitie Cultuur; Bloeiend Limburg, brief van GS van 18-11-2014 (2014-65873)
Toelichting commissie:
Het provinciaal beleid op het gebied van cultuur is vastgelegd in het Beleidskader Cultuur 2013-2016. Een link naar dit vastgesteld beleidskader is bij de stukken gevoegd. In jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma's wordt vervolgens concreet nadere invulling gegeven aan dit beleidskader. GS hebben besloten om het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2014 te verlengen tot medio 2015. Bijgevoegde Accentennotitie Cultuur geeft mede de aanzetten tot beleidsaccenten aan t.b.v. het op te stellen Uitvoeringsprogramma Cultuur medio 2015 t/m 2016. De Accentennotitie Cultuur vormt tevens de leidraad voor de uitvoering van het verlengde Uitvoeringsprogramma 2014 en wordt als oplegger aan dit verlengde Uitvoeringsprogramma 2014 toegevoegd. Dit betekent dat de eerste helft van 2015 intensivering, continuïteit dan wel afbouw van beleid in het licht van deze Accentennotitie plaatsvindt om ook werkende weg de opmaat te laten plaatsvinden richting het Uitvoeringsprogramma Cultuur medio 2015 t/m 2016. Uw Staten wordt gevraagd de accentennotitie Cultuur "Bloeiend Limburg" tijdens de PS vergadering van 12 december a.s. vast te stellen.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen op basis waarvan geconcludeerd moet worden of dit voorstel als bespreek- of hamerstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 12 december 2014. Geplande behandelduur 100 minuten. (Geplande spreektijd per fractie in eerste termijn is 4 minuten)
6.3
Sonderend stuk: Concretiseringsplan Regionale Media, brief GS van 18-11-2014 (2014-64919)
Toelichting commissie:
In januari 2014 is het Strategisch kader mediabeleid behandeld in de commissie. Dit stuk is destijds niet doorgeleid naar PS, maar wederom in handen gesteld van GS. Gedeputeerde Van Dijk heeft in maart 2014 aangekondigd eind 2014 een nieuwe nota aan de commissie aan te bieden. Deze nieuwe nota "concretiseringsplan regionale media" ligt nu sonderend voor aan de commissie. In relatie tot dit onderwerp heeft op 28 augustus 2014 een informerende bijeenkomst plaatsgevonden. Het Statenvoorstel staat geagendeerd voor behandeling in de commissievergadering van 23 januari 2015 en de Statenvergadering van 6 februari 2015.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn. Geplande behandelduur is 75 minuten. (Geplande spreektijd per fractie is 4 minuten). De fracties wordt gevraagd de volgende 4 vragen te beantwoorden:
1. Onderschrijft u de aanpak voor de besteding van het budget van € 1,00 mln. langs 2 lijnen, te weten:
- subsidieregeling voor media innovatie (€ 800.000)
- procesmiddelen/"vrije ruimte" om externe participaties, koppelkansen en verbindingen mee mogelijk te maken (€ 200.000)
2. Heeft u suggesties en/of aanvullingen voor de uitgangspunten van de subsidieregeling media innovatie, die het college van GS kan betrekken bij het vaststellen van de subsidieregeling?
3. Heeft u aanvullingen en/of suggesties voor de opbouw en de inhoud van het concretiseringsplan, die het college van GS kan betrekken bij het opstellen van het Statenvoorstel ter behandeling in de Statenvergadering van 6 februari 2015?
4. Kunt u instemmen met de (verbindende) rol van de Provincie in de vervolgstappen van de subsidieregeling en de verdere uitwerking van het concretiseringsplan?
6.4
Mededeling portefeuillehouder
6.5
Rondvraag
7
WELZIJN
7.1
Structuurversterking Sociaal Domein
Toelichting commissie:
Dit onderwerp maakt vast deel uit van de agenda van de commissie CWL om de ontwikkelingen en initiatieven, die verband houden met de drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO/AWBZ en participatiewet) integraal te kunnen monitoren/bespreken.
7.1.1
Sonderende notitie: Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016:'Voor de jeugd, met de jeugd!', Rapportage Toepassing elf ijkpunten voor de overdracht van jeugdzorg, brief GS van 18 november 2014 (2014-65871)
Toelichting commissie:
Met het Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016 hebben Provinciale Staten op 14 december 2012 elf ijkpunten vastgesteld, waaraan de resultaten die samen met andere partijen bij de voorbereidingen voor de overdracht van de jeugdzorg worden bereikt, kunnen worden getoetst. Met de ijkpunten hebben Provinciale Staten zoveel mogelijk willen garanderen dat jeugdigen geen risico's s lopen tijdens het transitie- en transformatieproces.

In de integrale notitie structuurversterking sociaal Domein (PS kenmerk 2014-47046), welke is behandeld in de CWL vergadering van 12 september jl hebben Gedeputeerde Staten de Statencommissie voor Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid toegezegd voor de vergadering van 5 december 2014 met een rapportage te komen over de mate waarin samen met gemeenten en jeugdzorginstellingen aan de elf ijkpunten uitvoering is gegeven en indien aan de orde, welke onderdelen van de ijkpunten in 2015 nog verdere uitvoering behoeven in het kader van de structuurversterking van de jeugdzorg en breder het sociaal domein.
Deze rapportage ligt nu sonderend aan de commissie voor.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn. Aan u wordt gevraagd aan te geven:
1. In welke mate u van mening bent dat aan de elf ijkpunten uitvoering is gegeven respectievelijk de ijkpunten hun effecten hebben (gehad) op het proces dat tot overdracht van jeugdzorg zal leiden?
2. Of er met het Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016 als basis nog onderdelen van de ijkpunten zijn, die verdere uitvoering behoeven binnen programmalijn 3.3. ("Jeugdzorg") van de Programmabegroting 2015?
3. Of er anderszins opvattingen zijn, die u naar aanleiding van de rapportage aan Gedeputeerde Staten wil meegeven, zodat deze kunnen worden meegenomen in de uitwerking van programmalijn 3.3. ("Jeugdzorg) van de Programmabegroting 2015?
Geplande behandelduur is 65 minuten. (Geplande spreektijd per fractie is 4 minuten).
7.1.2
Derde integrale notitie 'Structuurversterking sociaal domein', brief GS van 18-11-2014 (2014-65758)
Toelichting commissie:
Het betreft de derde integrale notitie "Structuurversterking sociaal domein".

Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
7.2
Mededeling portefeuillehouder
7.2.1
Mededeling portefeuillehouder CWL Van Dijk inzake verdeelmodellen decentralisaties sociaal domein (T1863), brief GS van 18-11-2014 (2014-65235)
Toelichting commissie:
De mededeling heeft betrekking op toezegging 1863 (in de brief wordt vermeld 1836).

Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
7.2.2
Mededeling portefeuillehouder CWL-Van Dijk inzake informatiepunt ouderenzorg (T 1890), mechanische reanimatieapparatuur (T1891), pilot zelfstandig wonende ouderen (T1892), horizontaal toezicht (T1893) en Sensoor, brief GS van 25-11-2014 (2014-67550)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
7.3
Rondvraag
8
LEEFBAARHEID
8.1
Mededeling portefeuillehouder
8.2
Rondvraag
Toelichting commissie:
Er is reeds een rondvraag aangemeld door de SP (dhr. Prevoo). Deze rondvraag heeft betrekking op door de PVV gestelde artikel 38 vragen inzake subsidiestop bij uitgeprocedeerde asielzoekers. De aanmelding van de rondvraag (inclusief de vragen van de SP aan de PVV) alsmede de door de PVV gestelde artikel 38 vragen zijn bij de vergaderstukken gevoegd.

Behandelvoorstel commissie:
Hierbij te betrekken de door de SP (dhr. Prevoo) aangekondigde rondvraag.
9
SUBSIDIES
9.1
Mededeling portefeuillehouder
9.2
Rondvraag
10
Sluiting