link naar deze pagina

Economische Domein - 10 december 2010

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Statenvoorstellen
4.1
G-10-035-1 Actualisering provinciale heffingsverordeningen
4.2
G-10-038-1 Financiële eindejaarsbijstelling Programmabegroting 2010
4.3
G-10-039-1 Wijziging financiële verordening Provincie Limburg
4.4
P-10-013-1 Onderzoeks- en Controlfunctie Provinciale Staten, voorstel Presidium
5
Sonderende stukken
5.1
Onderzoeksprogramma 2011, inclusief advies van de Controlecommissie d.d. 16 november 2010
5.2
Onderzoeksplan 2011, brief van GS d.d. 16 november 2010
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingen uit vergadering van SCED 5 november 2010
6.2
Toezeggingen uit Provinciale Staten 1 en 8 oktober 2010
6.3
Programmaverantwoording Innoveren in Limburg 2010
6.4
Verzamelbrief moties en toezeggingen ph. Hessels inzake Economische Zaken
6.5
Verzamelbrief moties en toezeggingen ph. Lebens inzake Financien en Bedrijfsvoering
7
Informerende stukken
7.1
Tussenrapportage Investeringsbesluiten Innovatiefonds, brief van Gedeputeerde Staten
7.2
Innovatiefonds, brief van Gedeputeerde Staten
7.3
Wens van Provinciale Staten van Limburg m.b.t. Stichting Essent Sustainability, brief van Gedeputeerde Staten
7.4
Ingekomen brief P. Schoonbrood betreffende uitspraak nationale ombudsman inzake MAA
7.5
Definitieve besluitvorming inzake deelneming in Stichting Essent Sustainability Development, brief van Gedeputeerde Staten
7.6
Opleggen geheimhouding m.b.t. onderdelen dossier Europese aanbesteding Greenportlane, brief van Gedeputeerde Staten
7.7
Afschrift van brief aan VEGAL van Gedeputeerde Staten van 2 november 2010
7.8
Treasury-statuut d.d. 16-11-2010
7.9
Brief GS inzake Onderzoek Cultuuraspect Procesautomatisering d.d. 16-11-2010
7.10
Terugblik Onderzoeksprogramma Provincie Limburg 2010 d.d. 30 november 2010
7.11
Start MER-procedure kerncentrale Borssele door Energy Resources Holding B.V., brief van Gedeputeerde Satten van 7 september 2010
8
Actieve informatieplicht / mededelingen portefeuillehouder / IPO-zaken
8.1
Mededelingen ph. Lebens
8.2
Mededelingen ph. Hessels
8.3
IPO-bestuur d.d. 18-11-2010
8.4
Uitnodiging en vergaderstukken Algemene Vergadering IPO op 9 december 2010 DOC 133398-401 d.d. 20 oktober 2010
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting