link naar deze pagina

Gezamenlijke commissievergadering - 5 april 2013

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Dhr. L. van Bilsen
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (6MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Sonderende bespreking kaders besteding Essentgelden
Behandelvoorstel commissie:
Bespreking aan de hand van toegezonden stukken, te weten:
- sheets van de presentatie "Versnellen en Versterken" 19 december 2012 en 1 maart 2013;
- sheets van de infobijeenkomst PS 30 januari 2013;
- amandement A6 bij G-11-022 Statenvoorstel Programmabegroting 2012;
- instellingsbesluit immunisatiereserve (deel Statenvoorstel Jaarstukken 2011);
- factsheet inzet Essent.

De behandeling geschiedt in 2 termijnen. De fracties geven in de eerste termijn richting aan de kaders en in de tweede termijn wordt gekeken op welke punten men een ander nog nader wil bevragen teneinde te kunnen concluderen op welke punten men elkaar in ieder geval kan vinden.
Elke fractie wijst één woordvoerder aan.

3
Rondvraag en sluiting