link naar deze pagina

Economie, Bestuur en Duurzaamheid - 16 november 2012

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Roefs C.W.J.M.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (11,7MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
Behandelvoorstel commissie:
naar aanleiding van het advies van de voorzitter en eventuele actualiteit vaststellen van de (volgorde van) agenda(punten).
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering van 14 september 2012
Behandelvoorstel commissie:
ongewijzigd vaststellen (er zijn geen reacties ontvangen).
3.2
Vaststelling verslag openbare gedeelte d.d. 4 oktober 2012
Behandelvoorstel commissie:
ongewijzigd vaststellen (er zijn geen reacties ontvangen).
3.3
Vaststelling verslag besloten gedeelte d.d. 4 oktober 2012
Behandelvoorstel commissie:
ongewijzigd vaststellen (er zijn geen reacties ontvangen).
4
Statenvoorstellen
4.1
G-12-044 Wijziging verordening impulsplan 'Starters: een eigen thuis!'
4.1.1
Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag en concept besluit startersleningen, afschrift van brief van Minister Blok aan de Tweede Kamer d.d. 14 november 2012 (2012/55328)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van Statenvoorstel G-12-044 Wijziging verordening impulsplan 'Starters: een eigen thuis'
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Behandelvoorstel commissie:
Advies vz aan commissie: instemmen met afdoen van toezeggingen 798, 799, 800, 1007, 1009,1016, 1115, 1062, 1076, 1108, 1016, 1111, 1116
7
Bespreekstukken
7.1
Glasvezelnetwerk in de regio Maastricht-Heuvelland, brief van de fracties Franssen en CDA gemeente Gulpen-Wittem (2012/47956)
Behandelvoorstel commissie:
Commissielid Titulaer heeft verzocht om behandeling van dit stuk.
Motivatie: deze problematiek speelt Limburgbreed; ik heb hierover ook al gelijksoortige verzoeken over gekregen vanuit Noord-Limburg. Met GS willen wij bespreken of er creatieve mogelijkheden zijn om de investeringen in glasvezelnet in het buitengebied te kunnen bevorderen mede gelet op de plannen die binnen GS circuleerden 2 jaar geleden.
7.2
Biomassacentrale Boschpoort, email van de heer H. Welters d.d. 18 juni 2012 (2012/30646)
Behandelvoorstel commissie:
Commissielid van Wageningen heeft om agendering van dit stuk verzocht.
Motivatie: uit deze brief blijkt eens te meer dat onze 'aanbesteding' er niet toe leidt dat de Duurzame Energiecentrales Limburg (DECL) er ook inderdaad komen. Er is maatschappelijke weerstand en in het verleden is al gebleken dat die doorslaggevend is voor de noodzakelijke medewerking van de gemeenten. Het is goed om de Staten te betrekken bij het vinden van een oplosing voor dit knelpunt.
7.3
Plan van aanpak Hoger Onderwijs Venlo, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 9 oktober 2012 (2012/48479)
Behandelvoorstel commissie:
commissielid Janssen heeft om agendering van dit stuk verzocht.
Motivatie: ik zou graag vernemen van de gedeputeerde waar hij nu 'ja' tegen zegt en wat hij concreet gaat doen voor het geld.
7.4
Limburg Lobby Agenda: conceptnotitie De Limburg Agenda d.d. 27-06-2012 uit vergadering Gedeputeerde Staten d.d. 3 juli 2012 (2012/52684)
Behandelvoorstel commissie:
Het Presidium heeft besloten de Limburg Lobby Agenda te agenderen voor de Statencommissie EBD. Motivering: de Limburg Lobby Agenda bevat een prioritering. Behandelvoorstel: bij bespreking in de Statencommissie kunnen de commissieleden ingaan op de prioritering en wellicht ook accenten meegeven. Toelichting: de Limburg Lobby Agenda is een `groei¿document en wordt nog herijkt n.a.v. het regeerakkoord.
7.4.1
Limburg Lobby Agenda, brief CdK d.d. 9 november 2012 en overige bijlagen (2012/54321)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 7.4, Limburg Lobby Agenda.
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder/IPO
8.1
Mededeling portefeuillehouder inzake verlening leningen The Silicon Mine (TSM) en stand van zaken Branding Limburg, brief van Gedeputeerde Beurskens d.d. 23 oktober 2012 (2012/50709)
Behandelvoorstel commissie:
1.Kennisnemen van de mededeling inzake verlenen lening The Silicon Mine.
2.Bij de mededeling inzake branding betrekken de brief geagendeerd onder punt 8.1.1.
8.1.1
Evaluatie Regiobranding Zuid-Limburg, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 12 juni 2012 (2012/29429)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de mededeling onder punt 8.1.
Motivatie commissielid mevrouw van Tulder: op basis van deze evaluatie wordt nieuw beleid ontwikkeld dat voor meerdere jaren een forse investering vergt. Het is van belang te bespreken of de conclusies van GS worden onderschreven door PS, zodat nieuw beleid op basis van gedeelde uitgangspunten kan worden ontwikkeld.
8.2
Mededeling portefeuillehouder inzake Human Capital Agenda's topsectoren, stand van zaken scholingsfonds werken en werkzoekenden n.a.v. amendement 16 november 2011 en vergroting instroom 50 plussers op de arbeidsmarkt, brief van Gedeputeerde Kersten d.d. 23 oktober 2012 (2012/50794)
Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de 3 mededelingen inzake:
1. human capital agenda's topsectoren;
2. stavaza scholingsfonds werken en werkzoekenden n.a.v. amendement 16-11-2011;
3. vergroting instroom 50-plussers op arbeidsmarkt
8.3
Nabespreking AV IPO d.d. 4 oktober 2012
Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de stukken (agenda, verslag, openbare besluitenljist en broekzaknotitie).
Eventuele aanvullende actuele mededelingen door AV IPO-lid, mw. Roefs.
8.3.1
Conceptagenda IPO AV 2 oktober 2012, email van IPO d.d. 14 september 2012 (2012/45032)
8.3.2
Verslag Algemene Vergadering IPO d.d. 2 oktober 2012 en Broekzaknotitie IPO-inzet kabinetsformatie, brief van IPO d.d. 9 oktober 2012 (2012/48397)
8.4
Nabespreking gezamenlijke vergadering Euregioraad-SER d.d. 29 oktober 2012
Behandelvoorstel commissie:
aan de hand van de agenda terugkoppeling uit de vergadering door woordvoerder van den Akker en/of vice-woordvoerder Bosch.
8.5
Mededeling portefeuillehouder inzake EMR2020, brief van CdK d.d. 9 november 2012 (2012/54260)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij agendapunt 8.4, nabespreking gezamenlijke vergadering Euregioraad-SER d.d. 29 oktober 2012.
9
Vaststelling voorraadagenda
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de geactualiseerde voorraadagenda. Er zijn geen opmerkingen ontvangen.
10
Rondvraag en sluiting