link naar deze pagina

Ruimte, Infrastructuur en Financien - 9 januari 2015

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Bosch M.T.
Toelichting: Commissievergadering, Veldekezaal Gouvernement
deze agenda is in voorbereiding
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (123,8MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
3
Verslag
Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van het concept-verslag van de vergadering van 20 en 21-11-2014.
Eventuele opmerkingen graag per e-mail doorgeven aan de commissiegriffier lgm.droog@prvlimbug.nl.
4
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de MIT-lijst en de voorstellen van de voorzitter overnemen.
Eventuele opmerkingen doorgeven aan de commissiegriffier lgm.droog@prvlimburg.nl.
5
Voorraadagenda
Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de voorraadagenda. Eventuele opmerkingen doorgeven aan de commissiegriffier lgm.droog@prvlimburg.nl.
5.1
Input commissie RIF overdrachtdocument.
Toelichting commissie:
Ten behoeve van de nieuwe Staten voor de Statenperiode 2015-2019 wordt er een overdrachtdocument opgesteld. Net als in 2011 wordt dit document opgemaakt met als doel enige continuïteit te waarborgen bij de overgang van de huidige naar de nieuwe Statenperiode. Hierin worden de ervaringen opgenomen uit de huidige periode, ten dienste van de volgende Statenperiode 2015-2019.
U kunt er voor kiezen om uw inbreng alvast per e-mail toe te zenden aan de commissiegriffier (lgm.droog@prvlimburg.nl). Wanneer u dit voor 5 januari 2015 doet dan kan de commissie geïnformeerd worden over de ingebrachte adviezen via de nazending.

Behandelvoorstel commissie:
In 1 ronde input te geven voor het overdrachtdocument. Geplande behandelduur 20 minuten.
6
FINANCIËN
6.1
P-14-019 Gewijzigd Statenvoorstel inzake Rapport Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) De provincie Limburg als lerende organisatie
Toelichting commissie:
Naar aanleiding van de behandeling van onderliggend Statenvoorstel in de vergadering van de commissie RIF van 20 november jl. en de afconcludering dat het voorstel teruggetrokken wordt is het besproken in de vergadering van het Presidium van 30 november 2014.
Het Presidium heeft aangegeven dat, conform gemaakte afspraken in PS over conclusies en aanbevelingen van de ZRK, deze via een Statenvoorstel ter besluitvorming worden ingebracht in PS. Het doel van het Statenvoorstel is PS te laten besluiten om de aanbevelingen van de ZRK (eventueel gewijzigd) over te nemen, zodat deze opgevolgd zullen worden. Het Statenvoorstel is gewijzigd conform het geen besproken is in de vergadering van de commissie RIF.

Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de wijzigingen in het Gewijzigd Statenvoorstel, waarbij u tevens gewezen wordt op de toezeggingen die gedeputeerde Koppe heeft gedaan in de vergadering van uw commissie van 20 november 2014 (toezeggingen 1911-1912-1913-1914).
De behandeling spitst zich toe op het gewijzigde voorstel en zal plaatsvinden in 1 termijn. Geplande behandelduur 20 minuten.
6.2
G-14-036 Statenvoorstel Hybride geldlening Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Toelichting commissie:
Overeenkomstig artikel 13, vierde lid van de Financiële Verordening provincie Limburg 2012, informeren GS PS vooraf bij het verstrekken van een financiering vanuit de publieke taak indien de financiering groter is dan € 1 miljoen en nemen pas een besluit nadat PS in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen (eerste termijn 2 minuten per fractie). Geplande behandelduur 45 minuten.
6.3
Mededeling portefeuillehouder
6.4
Rondvraag
7
INFRASTRUCTUUR
7.1
Q2 2014 Voortgangsrapportage Buitenring Parkstad Limburg 2de kwartaal 2014.
Toelichting commissie:
Tijdens de vergadering van PS van 7 november jl. heeft D66 (Van Wageningen) verzocht de voortgangsrapportage van de Buitenring Parkstad Limburg 2e kwartaal 2014 te agenderen voor de vergadering van de commissie RIF. Reden voor de agendering is dat dit de laatste mogelijkheid is om voor de verkiezingen wat dieper op de inhoud in te gaan.
Ondertussen is ook de 3 voortgangsrapportage door GS vastgesteld en ook deze is aan de vergadering gekoppeld. Tevens treft u 2 informerende stukken van de Controlecommissie aan welke de globale controletechnische toets betreffen van beide voortgangsrapportages.

Behandelvoorstel commissie:
De heer Van Wageningen wordt gevraagd een toelichting te geven op zijn verzoek tot agendering van het onderwerp, waarna uw commissie gevraagd wordt om inbreng op de rapporten.
Behandeling vindt plaats in 1 termijn. Geplande behandelduur 75 minuten (3 minuten per fractie).
7.2
Presentatie STAR (Smart Traffic Accident Reporting), nieuwe ongevallenregistratie van verkeersongevallen.
Toelichting commissie:
Als reactie op de onder-registratie van verkeersongevallen, hebben politie, de bond der verzekeraars en de ontwikkelaar in verkeersveiligheidssoftware VIA, het zogeheten STAR initiatief opgestart.
STAR staat voor Smart Traffic Accident Reporting, een innovatieve samenwerking gericht op een efficiënte ongevallenregistratie voor een betrouwbare ongevallenanalyse. Met STAR wordt beoogd dat betrokkenen bij een verkeersongeval zelf basisgegevens over het voorval op eenduidige wijze registreren om een betrouwbare ongevalsanalyse mogelijk te maken.
Hiervoor staat primair de app en de website MobielSchadeMelden ter beschikking. Deze site en app zorgen voor een veel gerichtere data inwinning dan nu het geval is. Juist door de drempel van registreren te verlagen, hoopt men ook meer inzicht te krijgen in ongevallen waar fietsers bij betrokken zijn of ongevallen zonder letsel. Tevens worden de gegevens van de verzekeraars beschikbaar.

Data die worden verzameld via mobielschademelden komen terecht in BRON. BRON is de ongevallendatabase van Rijkswaterstaat en zodoende openbaar en voor iedereen toegankelijk. Alle wegbeheerders hebben toegang tot de BRON data en kunnen daarmee hun eigen analyses maken.

Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van hetgeen gepresenteerd wordt. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
7.3
Inventarisatie infrastructurele projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid (M622 en T1803)
Toelichting commissie:
Gedeputeerde Koppe heeft verzocht bijgevoegd informerend stuk inzake verkeersveiligheid te bespreken met uw commissie. Aan dit agendapunt is tevens toegevoegd om te betrekken bij de bespreking het Beleidsplan verkeersveiligheid en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2015-2017.

Behandelvoorstel commissie:
Bespreekstuk wordt behandeld in 1 termijn (per fractie 3 minuten). Geplande behandelduur 60 minuten.
7.4
Comfortverlichting fietspaden.
Toelichting commissie:
Gedeputeerde Koppe heeft verzocht de informerende nota over comfortverlichting van fietspaden met u te bespreken.
Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn (per fractie 2 minuten). Geplande duur behandeling 45 minuten.
7.5
Knelpunten landbouwverkeer (M619)
Toelichting commissie:
Met deze informerende nota worden afgedaan de motie 619 en de toezeggingen 1871 en 1916. Tijdens de behandeling van het Statenvoorstel POL2014 op 12 december jl. is toezegging 1946 gedaan. Deze toezegging zal in de loop van 2015 uitvoering krijgen.
Gedeputeerde Koppe heeft verzocht deze nota te agenderen om nader op de genoemde aspecten in de nota in te gaan.

Behandelvoorstel commissie:
Bespreek stuk wordt behandeld in 1 termijn (per fractie 3 minuten). Geplande behandelduur 60 minuten.
7.6
P-14-024 Statenvoorstel Controlecommissie inzake Toetsing en vaststelling (gewijzigde) Basisrapportage Groot Project OV
Toelichting commissie:
PS hebben in hun vergadering van 4-7-2014 besloten het totaalpakket aan OV-projecten (12 in totaal) aan te wijzen als groot project OV. Hierop is de (gewijzigde) Basisrapportage Groot Project OV opgesteld en besproken in de vergadering van de Controlecommissie van 16-10-2014. De Controlecommissie is, conform de Regeling Grote Projecten 2013 (RGP 2013), belast met de controletechnische toetsing van de (gewijzigde) Basisrapportage.
In de Statencommissie RIF vindt de inhoudelijke behandeling van de Voortgangsrapportage van GS plaats.
Op verzoek van de VVD-fractie is de brief inzake de Tram Vlaanderen-Maastricht aan de agenda toegevoegd. De VVD wil graag van GS meer weten over de actuele stand van zaken, problemen en mogelijke alternatieven.
Op verzoek van gedeputeerde Van der Broeck is het document Voortgang aanpak Maaslijn (spoorlijn Roermond-Nijmegen) toegevoegd aan dit agendapunt.

Behandelvoorstel commissie:
Uw commissie wordt verzocht het Statenvoorstel inzake Basisrapportage Groot Project OV te bespreken en daarna door te leiden naar de vergadering van PS op 6-2-2015.
Het Statenvoorstel wordt besproken in 2 termijnen, geplande behandelduur 90 minuten (eerste termijn 3 minuten per fractie).
7.7
Uitvoeringsprogramma Fiets
Toelichting commissie:
De fractie van GroenLinks (Brugman) heeft verzocht om agendering van het Uitvoeringsprogramma Fiets. Ondanks de campagne om Limburg te promoten in het land hebben we met regelmaat last van files rondom kernen en campussen. Veel projecten moeten worden aangepakt door de hele provincie heen voor verbeteringen van bestaande fietspaden, fietsroutes, school-thuisroutes etc. Onduidelijk is welke trajecten in uitvoering worden gebracht. In het kader van een warme en overzichtelijke overdracht aan de volgende Staten wil GroenLinks de kwestie bespreken om alvast voor 2015 alle mogelijke kansen op dit vlak te grijpen.

Behandelvoorstel commissie:
Commissielid Brugman wordt gevraagd een korte toelichting te geven op de agendering van het Uitvoeringsprogramma Fiets, waarna uw commissie gelegenheid krijgt om te reageren.
Behandeling vindt plaats in 1 termijn. Geplande behandelduur 45 minuten (3 minuten per fractie).
7.8
Mededeling portefeuillehouder
7.9
Rondvraag
8
RUIMTE
8.1
G-14-035 Statenvoorstel Transitiefonds Limburgse Woningmarkt-wijziging kadernota
Toelichting commissie:
Op 7 februari 2014 hebben PS de kadernota Transitiefonds Limburgse Woningmarkt vastgesteld. Het voorliggende Statenvoorstel behelst het schrappen van de vereisten van een statiegeldregeling om de subsidieregeling Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt te activeren. In de praktijk blijken gemeenten terughoudend te zijn om een regionale statiegeldregeling vast te stellen.

Behandelvoorstel commissie:
U wordt verzocht in te stemmen met de wijziging in de Kadernota Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.
Behandeling vindt plaats in 2 termijnen (eerste termijn 2 minuten per fractie). Geplande behandelduur 45 minuten.
8.2
Landbouweffectrapport Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Toelichting commissie:
De fractie van het CDA (Verhoijsen) heeft om agendering verzocht, hij wil in gesprek met de gedeputeerde en de andere fracties over de conclusie en de aanbevelingen, waarbij hij de volgende vragen voorlegt: Welke lering kan hieruit worden getrokken voor de toekomst? Hoe wordt bij substantiële ingrepen in het landelijk gebied naast de effecten op natuur en milieu ook inzicht verkregen op de effecten van de getroffen gezinsbedrijven? Hoe kan de aantasting van natuur, leefbaarheid en landbouw integraal worden gecompenseerd, zodat er voor alle belangen meerwaarde ontstaat? Is de Verklaring van Roermond 2009 bij projecten van deze omvang voldoende breed om compensatie te bieden aan de land- en tuinbouw?

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in 1 termijn (2 minuten per fractie). Geplande behandelduur 45 minuten.
8.3
Mededeling portefeuillehouder
8.4
Rondvraag
9
Lijst ingekomen stukken
Toelichting commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
9.1
Ingekomen stukken
Toelichting commissie:
U kunt tot woensdag 17-12-2014 een gemotiveerd verzoek indienen voor agendering van een ingekomen stuk via staten@prvlimburg.nl
67964: om u aan te melden voor het aanbieding van de adviezen over rijksvastgoed op 15 december open het bijgevoegde document en klik op de link.
72879: Indien u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen kunt u dit doorgeven via presse@avv.de.
Behandelvoorstel commissie:
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
pdf Document: Afschrift brief GS van 8-7-2014 over N280 gericht aan de gemeente Leudal, brief GS van 13-11-2014 (2014-63898) (1,4MB)
pdf Attendering op digitale brochure Het Limburgse Openbaar Vervoer in Cijfers 2013, brief gedeputeerde Van der Broeck van 15-12-2014 (2014-72347) (569KB)
pdf Voortgangsbericht programma ontwikkeling Maasvallei, brief GS van 16-12-2014 (2014-73153) (3MB)
pdf Document: Aanbesteding concessie openbaar vervoer Limburg, stand van zaken, brief gedeputeerde Van der Broeck van 14-11-2014 (2014-64231) (6,3MB)
pdf Document: Herziening Subsidieregeling Inrichting Landelijk Gebied, hoofdstuk Landbouw, brief GS van 17-11-2014 (2014-64596) (776KB)
pdf Document: Afschrift brief ROL over kaartautomaten, e-mail Reizigersoverleg Limburg van 17-11-2014 (2014-64885) (557KB)
pdf Document: Uitnodiging Versnel beekherstel, natuurlijk aan de slag! Op 7-1-2015, e-mail officemanager STOWA van 17-11-2014 (2014-65059) (161KB)
pdf Document: Status beleid volkshuisvesting i.c. T1419 evaluatie van effecten van de inzet van de verordening Wonen Zuid-Limburg, en verkenningsproces reductie plancapaciteit, brief GS van 18-11-2014 (2014-65239) (601KB)
pdf Document: Herinnering uitnodiging Symposium Is het OV Europaproof op 27-11-2014, e-mail voorzitters Rocov Limburg, Rocov Gelderland en Reizigersoverleg Brabant van 17-11-2014 (2014-64882) (257KB)
pdf Document: Toezegging 1607, brief van GS van 18-11-2014 (2014-65767) (662KB)
pdf Document: Advies Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief, brief Raad voor de financiële verhoudingen van 13-11-2004 (2014-65370) (2,1MB)
pdf Document: Visiedocument Verkeers- en Vervoersmanagementplan Limburg 2014-2019, brief GS van 25-11-2014 (2014-66784) (4,5MB)
pdf Document: Kosten en werkzaamheden provinciale projecten (Motie 536 gewijzigd Heemels c s inzake kostenvermelding provinciale projecten), brief GS van 25-11-2014 (2014-67553) (740KB)
pdf Document: Gemeentebesturen maskeren grote tekorten in hun begrotingen 2015, e-mail R.M. Brockhus van 27-11-2014 (2014-67963) (1,2MB)
pdf Document: Uitnodiging presentatie adviezen Vrijkomend vastgoed en Rijksvastgoed in beweging op 15-12-2014, e-mail Raad leefomgeving en infrastructuur en College Rijksadviseurs van 27-11-2014 (2014-67964) (548KB)
pdf Document: Document met link om u aan te melden voor de adviezen van Rli en CRa over rijksvastgoed op 15 december 2014 (186KB)
pdf Document: Jaar van de senioren van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), brief GS van 2-12-2014 (2014-69336) (1MB)
pdf Document: Achtergestelde lening Atrium MC, brief GS van 2-12-2014 (2014-69334) (671KB)
pdf Document: Voortgang uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten en aankondiging symposium arbeidsmigranten op 9-02-2015, brief GS van 2-12-2014 (2014-69329) (844KB)
pdf Document: De overheid is uw beste vriend de casus Kollumerland over windmolens, e-mail W. Vogelesang van 2-12-2014 (2014-69511) (166KB)
pdf Document: Volledig gewijzigde ontwerp N280, e-mail M. Hagens van 3-12-2014 (2014-69717) (112KB)
pdf Document: Reminders presentatie adviezen Vrijkomend rijksvastgoed en Rijksvastgoed in beweging, e-mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en College van Rijksadviseurs van 4-12-2014 (2014-69784) (809KB)
pdf Document: Opvatting Ronduit Open met betrekking tot N280, e-mail M. Wagemans Raadslid Ronduit Open van 4-12-2014 (2014-69782) (117KB)
pdf Document: Het volledig gewijzigde ontwerp N280, e-mail P. Berghs van 1-12-2014 (2014-70016) (96KB)
pdf Document: Afschrift brief inzake bestemmingsplan Kerkrade Oost III, brief GS van 2-12-2014 (2014-70584) (795KB)
pdf Document: Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen per 1-1-2015, brief Minister van BZK van 5-12-2014 (2014-70683) (500KB)
pdf Document: Voortgang rond Motie 512 inzake aansporing Rijk vanwege OV-concessieverlening Limburg, brief GS van 9-12-2014 (2014-70379) (3,7MB)
pdf Document: Programma symposium Versnel Beekherstel. Natuurlijk aan de slag! op 7-1-2015, e-mail STOWA van 10-12-2014 (2014-71606) (99KB)
pdf Document: Bebouwing nabij Kasteel Strijthagen, e-mail A. Palmen van 6-12-2014 (2014-71595) (45KB)
pdf Document: Begrotingsapp n.a.v. toezegging 1873, brief GS van 11-12-2014 (2014-71671) (669KB)
pdf Document: Bepaling toezichtvorm begroting 2015 Limburgse gemeenten, brief GS van 9-11-2014 (2014-71616) (786KB)
pdf Document: Nota's t.b.v. Besluitvorming Natuur- en Fauna in provincie Limburg, e-mail Stichting Ganzenbescherming Nederland van 11-12-2014 (2014-71872) (966KB)
pdf Document: Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid, brief Raad voor het openbaar bestuur van 11-12-2014 (2014-71927) (6,2MB)
pdf Document: Financieel toezicht, vorm en bevindingen 2015, brief Ministerie van BZK van 12-12-2014 (2014-72149) (510KB)
pdf Document: Open brief Europees geld A67, e-mail Raadslid Houba VVD Venlo en Manders PvdA Venlo van 12-12-2014 (2014-71974) (260KB)
pdf Document: Verzoek tot handhaven veiligheid fietspad-viaduct tussen Amstenrade en Hoensbroek over de gepland Buitenring, e-mail voorzitter Actiecomite 't Hofke van 12-12-2014 (2014-71979) (97KB)
pdf Document: Verhoging exploitatievergoeding Stichting Kasteel Groot Buggenum, brief GS van 16-12-2014 (2014-73152) (2MB)
pdf Document: Rol Provincie in project Schone Maas, brief GS van 16-12-2014 (2014-73148) (1,3MB)
pdf Document: Nieuwsbrief AVVaktuell, brief Aachener Verkehrsverbund ontvangen op 17-12-2014 (2014-72879) (540KB)
pdf Document: MBO-reisregeling (T 1881), brief GS van 16-12-2014 (2014-73171) (822KB)
9.2
Bespreekstukken
Toelichting commissie:
Bespreekstukken voor de vergadering van 20-11-2014:
- 65763: betrokken bij agendapunt G-14-025 Statenvoorstel inzake Verordening Stimuleringsregelingen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt.
Bespreekstukken voor de vergadering van 21-11-2014:
- 64207, 64250, 64697, 65060, 65787 65748, 64201, 65988 66275 en 71609: betrokken bij agendapunt G-14-028 Statenvoorstel inzake Nota van zienswijzen POL2014, Omgevingsverordening 2014 en Provinciaal verkeers- en vervoersprogramma 2014.
- 64475: betrokken bij agendapunt brief van portefeuillehouder Van der Broeck inzake Programmatische Aanpak Stikstof op 21-11-2014.
Bespreekstukken voor de Statenvergadering van 12-12-2014:
- 67461: betrokken bij agendapunt G-14-027 Statenvoorstel Legesverordening 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 en Grondwater belastingverordening 2015
- 67783, 71277 en 72136: betrokken bij agendapunt G-14-028 Statenvoorstel Nota van Zienswijzen POL2014
Bespreekstuk voor de vergadering van 09-01-2015:
- 67206, 70782 en 72691: betrokken bij agendapunt Q2 2014 Voortgangsrapportage Buitenring Parkstad Limburg 2de kwartaal 2014
- 67555 en 67538: betrokken bij agendapunt Statenvoorstel Basisrapportage Groot Project OV
- 73163: betrokken bij agendapunt Knelpunten landbouwverkeer (M 619)
- 73067: bespreekstuk voor vergadering RIF 9-1-2014 Landbouweffectrapportage Gebiedsvisie Ooijen-Wanssum.
- 777: betrokken bij agendapunt Comfortverlichting fietspaden.
Behandelvoorstel commissie:
Ter kennisgeving aannemen.
pdf Inventarisatie infrastructurele projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid (T1803, M 622), brief GS van 16-12-2014 (2014-73149) (1,6MB)
pdf Knelpunten landbouwverkeer (M 619), brief GS van 18-12-2014 (1,7MB)
pdf Versnellingsscenario's verduurzaming openbare verlichting, brief GS van 6-1-2015 (2015-777) (1,1MB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Wonen, brief Midden-Limburgse gemeenten van 13-11-2014 (2014-64207) (854KB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Wonen, Kantoren en omgeving Centrale Zandwinning Weert (CZW), e-mail gemeente Weert van 13-11-2014 (2014-64250) (1,2MB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Natuur, e-mail Milieufederatie van 17-11-2014 (2014-64697) (2MB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Natuur, e-mail Kuypers Kessel van 17-11-2014 (2014-65060) (979KB)
pdf Document: Aanvullingen en correcties nota van zienswijzen POL2014, brief GS van 18-11-2014 (2014-65787) (1,3MB)
pdf Document: Notitie Provinciaal Verkeer en vervoersplan, e-mail van LLTB Belangenbehartiging namens LLTB, Cumela, Fietsersbond en Milieufederatie van 19-11-2014 (2014-65748) (129KB)
pdf Document: POL2014, reactie op onderdeel Wonen, e-mail gemeente Weert namens de Midden-Limburgse gemeenten van 13-11-2014 (2014-64201) (1,6MB)
pdf Document: Reactie Roermond op POL 2014, e-mail van gemeente Roermond van 19-11-2014 (2014-65988) (940KB)
pdf Document: Operationalisering Transitiefonds Limburgse Woningmarkt, brief van GS van 18-11-2014 (2014-65763) (879KB)
pdf Document: Beleidsstudie Beoordeling Programmatische Aanpak Stikstof, brief van Planbureau voor de Leefomgeving van 7-11-2014 (2014-64475) (3MB)
pdf Document: Reactie Roermond op POL 2014, e-mail van gemeente Roermond van 19-11-2014 (2014-66275) (589KB)
pdf Document: Aangepaste overzichtstabel Q2-2014 Voortgangsrapportage Buitenring Parkstad Limburg 2e kwartaal 2014 (2014-67206) (1,1MB)
pdf Document: Kostendekkendheidsonderzoek leges Provincie Limburg (toezegging 1898), Rapport ANG Connecties van 20 oktober 2014 (2014-67461) (1,9MB)
pdf Document: Basisrapportage Groot Project OV, brief GS van 25-11-2014 (2014-67555) (2,7MB)
pdf Document: Reservering Graetheide en de Lexhy als bedrijventerrein, e-mail voorzitter Graetheidecomité van 4-12-2014 (2014-69783) (148KB)
pdf Document: Voorgenomen proces Controlecommissie aangaande de globale toetsing van de Voortgangsrapportage BPL 2e en 3e kwartaal 2014 aan de RGP 2013, brief Controlecommissie van 9-12-2014 (2014-70782) (641KB)
pdf Document: Brandbrief POL 2014, e-mail Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau LLP van 10-12-2014 (2014-71277) (1,9MB)
pdf Document: Doorgaande functie N280 en het Statenvoorstel POL2014, e-mail burgemeester en wethouders van Leudal van 10-12-2014 (2014-71609) (712KB)
pdf Document: Tram Vlaanderen-Maastricht (TVM), brief GS van 25-11-2014 (2014-67538) (229KB)
pdf Document: Bouwen van appartementen-woningen voor senioren inzake POL2014, brief Partij Groot-Eijsden-Margraten van 8-12-2014 (2014-72136) (626KB)
pdf Document: Globale controletechnische toets Voortgangsrapportage Buitenring provincie Limburg 3e kwartaal 2014 (VGR kw 3 2014) aan Regeling Grote Projecten 2013, brief Controlecommissie van 16-12-2014 (2014-72691) (194KB)
pdf Document: Landbouw effectrapport Ooijen-Wanssum, brief gedeputeerde Van der Broeck van 17-12-2014 (2014-73067) (3,9MB)
10
Sluiting