link naar deze pagina

Statencommissie Leefbaarheid en Veiligheid - 2 december 2011

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Verhoijsen J.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (18,5MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering van 26 augustus 2011
3.2
Vaststelling verslag vorige vergadering d.d. 7 oktober 2011
3.3
Vaststelling verslag vorige vergadering d.d. 12 oktober 2011 (vervolg op 7 oktober 2011)
4
Statenvoorstellen
4.1
G-11-031-1 Wijziging Beleidskader jeugdzorg 2009 - 2012, brief van GS d.d. 15 november 2011
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingen uit de Statencommissie Leefbaarheid en Veiligheid
6.2
Moties en toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten uit de vorige Statenperiode 2007-2011, brief van GS d.d. 1 november 2011
6.3
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten
7
Bespreekstukken
7.1
Planning uitvoering toezeggingen jeugdzorg, brief van GS d.d. 14 november 2011
7.2
Toezeggingen over ontwerp-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Limburg 2012, brief van GS d.d. 22 november 2011
7.3
Verklaring verdeelsleutel bezuinigingen, brief van de Mutsaertsstichting d.d. 25 november 2011
7.4
Zorgbrief OR- en Mutsaersstrichting en Rbucon aan de Statencommissie L&V d.d. 30 november 2011
7.5
Motie Jeugdzorg aanbesteding mobiliteitsconsulenten jeugdzorg, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 25 november 2011
7.6
Zorgbrief mobiliteitscentrum, brief van HRM bureaus van BJZ, Xonar en Rubicon d.d. 1 december 2011
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8.1
Mededelingen portefeuillehouder Krebber d.d. 8 november 2011
8.2
Besluit commissie over aanpak evaluatie subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties
8.3
Mededelingen portefeuillehouder Janssen d.d. 8 november 2011
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting