link naar deze pagina

(PS) Provinciale Staten - 12 mei 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Bovens Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting: Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 12-5-2017 ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
Toelichting:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Vragenuur
4
Notulen
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 31-3-2017 ongewijzigd vast te stellen.
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Bekrachtiging geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten als bedoeld in artikel 25, 2e en 3e lid Provinciewet
Toelichting:
Artikel 25, 2e lid Provinciewet bepaalt dat Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en een commissie op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding kunnen opleggen, ieder ten aanzien van stukken die zij aan Provinciale Staten of aan de leden van Provinciale Staten overleggen.
Indien geheimhouding is opgelegd aan Provinciale Staten dienen Provinciale Staten in de eerstvolgende Statenvergadering de geheimhouding te bekrachtigen om te voorkomen dat de geheimhouding vervalt, zo bepaalt artikel 25, 3e lid Provinciewet.

Voor de stukken benoemd in het volgende ontwerpbesluit hebben Gedeputeerde Staten geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding noodzakelijk is:
- G-17-012 Ontwerpbesluit bekrachtiging geheimhouding waardering provinciaal vastgoed.

Behandelvoorstel:
1. Gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de door GS opgelegde verplichting tot geheimhouding conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen van: bijlage 2 en 3 in de informerende brief aan Provinciale Staten over de waardering van het provinciaal vastgoed van 25-4-2017 (GS 2017-27916).
5.2
P-17-008 Statenvoorstel inzake besluit op bezwaarschrift van Intro in Situ (PS 2017-30662)
Toelichting:
De griffier heeft aan de bezwarencommissie gevraagd om advies uit te brengen inzake het bezwaarschrift van Intro in Situ, gericht tegen het besluit van Provinciale Staten tot aanwijzing van de Cultuurplaninstellingen. Dit is behandeld in een hoorzitting van de bezwarencommissie op 16-3-2017. Tijdens deze hoorzitting is ook het bij GS ingediende bezwaarschrift tegen de subsidiebeschikking behandeld. Op 13-4-2017 is het advies van de bezwarencommissie ontvangen.
Het Statenvoorstel inclusief conceptbesluit op bezwaar is besproken tijdens de Presidiumvergadering 21-4-2017. Het Presidium heeft besloten het advies van de bezwarencommissie te volgen en voor te stellen het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. Het Presidium heeft besloten dat dit Statenvoorstel als hamerstuk wordt doorgeleid naar PS.

Behandelvoorstel:
het door de stichting Intro in situ ingediende bezwaarschrift d.d. 15 december 2016, gelet op het bepaalde in de artikelen 7:10 tot en met 7:12 Awb en het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg, niet-ontvankelijk te verklaren.
6
BEHANDELSTUKKEN
6.1
G-17-005 Statenvoorstel Uitbreiding dagelijks bestuur Waterschap Limburg brief GS van 21-2-2017 (GS 2017-12990)
Toelichting:
Medio 2016 hebben de Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas verzocht om het Reglement voor het Waterschap Limburg (WL) zodanig te wijzigen dat de maximale omvang van het dagelijks bestuur van het WL zes kan bedragen in plaats van de huidig opgenomen maximale omvang van vijf. Met de voorliggende wijziging wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen.

Het voorstel is op 7 april jl. behandeld in de Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid. Tijdens deze commissiebehandeling heeft gedeputeerde Prevoo toegezegd het Waterschap te vragen om voor de Statenbehandeling het verzoek nog nader te onderbouwen. Deze onderbouwing is ontvangen en toegevoegd aan de agenda.
De commissie heeft geadviseerd het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
de bijgesloten wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Limburg (bijlage 1) vast te stellen.
6.2
P-17-009 Statenvoorstel herbenoeming en actualisering profielschets Commissaris van de Koning in Limburg
Toelichting:
het Statenvoorstel P-17-009 inzake herbenoeming van de Commissaris van de Koning in Limburg en actualisering profielschets Commissaris van de Koning in Limburg ligt, inclusief bijlagen, voor Statenleden onder oplegging van geheimhouding ter inzage bij de griffier. In het Statenvoorstel zijn zes openbare bijlagen benoemd, die aan dit agendapunt gekoppeld zijn.

Behandelvoorstel:
dit Statenvoorstel wordt achter gesloten deuren behandeld. De stukken en het tijdens de vergadering achter gesloten deuren behandelde blijven geheim. Na afloop van de behandeling achter gesloten deuren zal in de openbaarheid mededeling gedaan worden over het besluit van Provinciale Staten.
7
Voorraadagenda
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting